Регулирана информацияФинансови отчети 
На 27.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на Делектра ЕООД - София
 Справки-уведмления по чл. 32 и чл.33 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 30.06.2017
 Информация за Делектра ЕООД - София, съгл. прил. 9 от Наредба No 2
 Междинен доклад за дейността на Делектра ЕООД - София
 Финансов отчет към 30.06.2017 г.
 Счетоводна политика и приложения към фин. отчет
 Допълнителна информация, съгл. чл. 33, ал. 1, т.7 от Наредба Nо 2
 Информация по регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент
 Декларация по чл.100оФинансови отчети 
На 27.04.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.03.2017 г. на Делектра ЕООД - София
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 31.03.2017
 Пояснителни бележки към уведомление за финансово състояние към 31.03.2017 - част 1
 Пояснителни бележки към уведомление за финансово състояние към 31.03.2017 - част 2
 Пояснителни бележки към уведомление за финансово състояние към 31.03.2017 - част 3
 Информация за Делектра ЕООД - София, съгл. прил. 9 от Наредба No 2
 Декларация по чл.100о
 ПълномощноФинансови отчети 
На 30.03.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2016 г. на Делектра ЕООД - София
 Годишен доклад за дейността за 2016 г. на Делектра ЕООД - София
 Годишен финансов отчет за 2016 г.
 Приложения към годишен финансов отчет за 2016 г.
 Доклад на независимия одитор
 Справки по чл 33 а1 на Наредба 2
 Пълномощно
 Декларация по чл.100оФинансови отчети 
На 30.01.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.12.2016 г. на Делектра ЕООД - София
 Справки-уведомления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 31.12.2016
 Информация за Делектра ЕООД - София, съгл. прил. 9 от Наредба No 2
 Пояснителни бележки за дейността към 31.12.2016 - част 1
 Пояснителни бележки за дейността към 31.12.2016 - част 2
 Пояснителни бележки за дейността към 31.12.2016 - част 3
 ПълномощноФинансови отчети 
На 27.10.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.09.2016 г. на Делектра ЕООД - София
 Справки-уведомления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 30.09.2016
 Информация за Делектра ЕООД - София, съгл. прил. 9 от Наредба No 2
 Пояснителни бележки за дейността на Делектра ЕООД - София за периода към 30.09.2016
 Пълномощно