Кратък фирмен профил

Алианц Банк България АД - София


Контакти

София, 1202
бул. Княгиня Мария Луиза 79
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 128001319
Капитал (лв.): 69 000 000
 
 
 

Отрасъл: Друго парично посредничество
Лицензи и сертификати:  Банка-пълен Големи данъкоплатци и осигурители Инв. посредник Първичен дилър Член на БФБ Член на ЦД
Общи събрания: Последно - 23.10.2019 
Предмет на дейност: 1. кредитна институция, която извършва публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставя кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск. /2/. БАНКАТА извършва и следните дейности, включени в нейния лиценз: 1. (изм.28.08.2009г., изм.15.06.2017г.) извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи; 2. (изм.28.08.2009г., изм.15.06.2017г.) издаване и администриране на други средства за плащане (пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т.1; 3. приемане на ценности на депозит; 4. дейност като депозитарна или попечителска институция; 5. (отм.28.08.2009г.) 6. финансов лизинг; 7. гаранционни сделки; 8. (изм.15.06.2017г.) търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали; 9. (изм.28.08.2009г., изм.15.06.2017г.) предоставяне на услуги и/или извършване на дейности по чл.5, ал.2 и ал.3 от Закона за пазарите на финансови инструменти; 10. (изм.28.08.2009г.) парично брокерство; 11. (изм.28.08.2009г., отм.15.06.2017.) 12. (изм.28.08.2009г., изм.15.06.2017г.) придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други); 13. придобиване и управление на дялови участия; 14. отдаване под наем на сейфове; 15. събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти; 16. други подобни дейности, определени с наредба на Българската народна банка (БНБ). /3/ БАНКАТА може да извършва по занятие други търговски сделки, извън посочените в чл.2, ал.1 и ал.2 на Закона за кредитните институции, когато това е необходимо във връзка с осъществяването на нейната дейност или в процеса на събиране на вземанията си по предоставени кредити. Банката може да създава или да придобива дружества за извършване на спомагателни услуги. /4/ (отм.28.08.2009г., нова 28.08.2009г.) Лицензът за БАНКАТА дава право за осъществяване на посредничество при предоставяне на услугите, за които БАНКАТА е лицензирана, както и на дейност като застрахователен агент и осигурителен посредник.
 


Новини

  стр. 1 / 76   стр.    
30.10.2019: Алианц банк България внедри нова основна банкова...
29.10.2019: Алианц Банк България с нова визия След успешното внедряване на...
11.09.2019: Евролийз груп ЕАД-София (E8DA) В БФБ АД е постъпил доклад по...
12.07.2019: "Алианц България Холдинг" изкупува всички акции на "Алианц...
17.06.2019: Алианц Банк България с повишен кредитен рейтинг Международната...
13.06.2019: Евролийз груп ЕАД-София (E8DA) В БФБ АД е постъпил доклад по...
13.05.2019: Бряст-Д АД-Добрич (7B5) На проведено на 10.05.2019 г. ОСА на...
10.05.2019: Източна газова компания ЕАД-Варна (9IPA) В БФБ АД е постъпил...
10.05.2019: И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София (5ERB) В БФБ АД е постъпил...
27.03.2019: Рокади в Управителния съвет на Банковата асоциация На Общото...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 5 279 пъти
[2016: 1 124, 2015: 330, 2014: 216, 2013: 433, 2012: 905, 2011: 641, ... ]