Кратък фирмен профил

Диагностично-консултативен център Чайка ЕООД - Варна


Контакти

Варна, 9010
кв. Чайка, ул. Никола Вапцаров № 2
тел.: 052/786901,302311, 302312/309/321
факс: 052/302325
WEB-site: http://www.dkcchayka.bg
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103514755
ИН по ДДС: BG103514755
Фирмено дело: 442/2000
Брой служители: 74 (2019)
Финансов резултат (хил. лв.): 30 (2018)
Общо приходи (хил. лв.): 1 695 (2018)
ДМА (хил. лв.): 1 067 (2016)
Капитал (лв.): 314 700
 
 
 

Отрасъл: Дейност на лечебни заведения за извънболнична лекарска помощ
Предмет на дейност: Осъществяване на специализирана извънболнична медицинска дейност.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 29.07.2020 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет към 30.06.2020 г. на Диагностично-консултативен център Чайка ЕООД - Варна
 Междинен финансов отчет за първо шестмесечие на 2020 г.
 Счетоводна политика и приложение към ГФО за шестмесечието на 2020 г.
 Междинен доклад за дейността за шестмесечието на 2020 г.
 Декларация по чл.100o, ал.4, т.3, буква „а” от ЗППЦК
 Декларация по чл.100o, ал.4, т.3, буква „б” от ЗППЦК
 6-месечни справки по образец на КФН
 Факти и обстоятелства по Приложение 9 от Наредба 2
 Допълнителна информация, съгл. чл.33, ал.1, т.7
 Вътрешна информация по регламент (ЕС) 596/2014

05.10.2007: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
09.05.2006: "Диагностично-консултативен център "Чайка" - ЕООД, Варна, на...
12.08.2005: Председателят на Общинския съвет Борислав Гуцанов и кметът на...

 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 821 пъти
[2016: 1 700, 2015: 15, 2014: 23, 2013: 46, 2012: 70, ... ]