Кратък фирмен профил

Фонд имоти АДСИЦ - София


Контакти

София, 1000
бул. Цариградско шосе 159
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131281685
Капитал (лв.): 23 394 706
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент Член на ЦД
Общи събрания: Последно - 19.06.2019 
Предмет на дейност: Набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и последващо инвестиране на набраните средства в недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи, подобрения и обзавеждане в последните, с цел предоставянето им за управление, отдаването им под наем, лизинг или аренда и/или последващата им продажба.
 


Новини

  стр. 1 / 36   стр.    
21.06.2019: Фонд Имоти АДСИЦ-София (6BMA) На проведено редовно ОСА от...
06.06.2019: Фонд Имоти АДСИЦ-София (6BMA) Поради липса на кворум, свиканото...
11.04.2019: Фонд Имоти АДСИЦ-София (6BMA) В БФБ АД са постъпили материали...
26.02.2019: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
30.07.2018: 2. Поради неизпълнение на изискванията на чл. 41, ал. 2, във...
29.06.2018: Фонд Имоти АДСИЦ-София (6BMA) На проведено редовно ОСА от...
14.06.2018: Фонд Имоти АДСИЦ-София (6BMA) Поради липса на кворум, свиканото...
25.04.2018: Фонд Имоти АДСИЦ-София (6BMA) В БФБ-София АД са постъпили...
18.04.2018: Поради неизпълнение на изискването на чл. 41, ал. 3, във връзка...
01.06.2017: Фонд Имоти АДСИЦ-София (6BMA) На проведено ОСА от 29.05.2017...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 5 922 пъти
[2016: 1 137, 2015: 513, 2014: 198, 2013: 397, 2012: 1 068, 2011: 756, ... ]