Кратък фирмен профил

Еко Ветро Енерджи ЕООД - София


Контакти

София, 1000
бул. Патриарх Евтимий 19Б, ет. 4, ап. А
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200440959
ИН по ДДС: BG200440959
Фирмено дело: n.a.
Брой служители: n.a.
Финансов резултат (хил. лв.): 165 (2018)
Общо приходи (хил. лв.): 1 168 (2018)
ДМА (хил. лв.): 5 321 (2016)
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на електрическа енергия
Предмет на дейност: Организация, управление и експлоатация на вятърни електроцентрали и проекти за алтернативна енергия от възобновяеми енергийни източници; консултантски услуги в областта на алтернативните енергии; вътрешна и външна търговия; както и всички видове търговска дейност, непротиворечащи на закона
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 18.08.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на Еко Ветро Енерджи ЕООД - София
 Междинен финансов отчет към 30.06.2017 г.
 Бележки към междинен финансов отчет, към 30.06.2017 г.
 Междинен доклад за дейността, към 30.06.2017 г.
 Декларация по чл. 100о, ал. 4, т. 3, „а“ от ЗППЦК
 Декларация по чл. 100о, ал. 4, т. 3, „б“ от ЗППЦК
 Справки-уведомления по образец, към 30.06.2017 г.
 Информация съгласно Приложение № 9 от Наредба № 2, към 30.06.2017 г.
 Допълнителна информация по чл. 33, ал. 1, т. 7 от Наредба № 2, към 30.06.2017 г.
 Вътрешна информация по Регламент (ЕС) № 596/2014, към 30.06.2017 г.

Не са достъпни новини.