Кратък фирмен профил

Дъбово Енерджи ЕООД - София


Контакти

София, 1421
ж.к. Лозенец, Димитър Хаджикоцев 114, вх. Г, ет. 6, ап. 17
тел.: 02/8682060
факс: 02/8682060
e-mail: ekonovenergy@abv.bg
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175291414
ИН по ДДС: BG175291414
Фирмено дело: 7975/2007
Брой служители: n.a.
Финансов резултат (хил. лв.): 1 838 (2016)
Оборот (хил. лв.): 6 259 (2016)
ДМА (хил. лв.): 24 766 (2016)
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на електрическа енергия
Предмет на дейност: Организация, управление и експлоатация на вятърни електроцентрали и проекти за алтернативна енергия от възобновяеми енергийни източници; консултантски услуги в областта на алтернативните енергии; вътрешна и външна търговия, както и всички видове търговска дейност, непротиворечащи на закона
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 11.04.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2016 г. на Дъбово Енерджи ЕООД - София
 Годишен доклад за дейността за 2016 г. на Дъбово Енерджи ЕООД - София

Не са достъпни новини.