Кратък фирмен профил

Многопрофилна болница за активно лечение - Чирпан ЕООД - Чирпан


Контакти

Чирпан, 6200
бул. Георги Димитров 100
тел.: 0416/941-63
e-mail: mbalchirpan@gmail.com
WEB-site: http://www.mbalchirpan.com
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 123535867
Фирмено дело: 1617/2000
Брой служители: 151 (2019)
Финансов резултат (хил. лв.): 17 (2018)
Общо приходи (хил. лв.): 2 631 (2018)
ДМА (хил. лв.): 111 (2016)
Капитал (лв.): 250 000
 
 
 

Отрасъл: Дейност на лечебни заведения за болнична помощ
Предмет на дейност: Осъществяване на болнична помощ.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 26.04.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.03.2017 г. на Многопрофилна болница за активно лечение - Чирпан ЕООД - Чирпан
 Справки по образец на КФН

03.09.2002

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3478 от 12.IX.2000 г. по ф.д. № 1617/2000 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност "Многопрофилна болница за активно лечение - Чирпан" - ЕООД, със седалище и адрес на управление Чирпан, ул. Георги Димитров, с предмет на дейност: осъществяване на болнична помощ. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 548 000 лв., собственост на Община - гр. Чирпан, и се представлява и управлява от Неделчо Радев Тотев.

Многопрофилна болница за активно лечение - Чирпан ЕООД - Чирпан 
 

02.10.2007: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
02.12.2005: "МБАЛ - Чирпан" - ЕООД, Чирпан, на основание чл. 147, ал. 2 във...
03.09.2002: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 676 пъти
[2016: 1 531, 2015: 18, 2014: 24, 2013: 49, 2012: 79, 2011: 1, ... ]