Кратък фирмен профил

Брестиом АД - София


Контакти

София, 1606
бул. Ген. Тотлебен 30 - 32, ет. 7
тел.: 02/9153810,3153834,0888233734
e-mail: m.todorov@uniongroup.bg
WEB-site: http://www.uniongroup.bg
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131232567
ИН по ДДС: BG131232567
Фирмено дело: 3638/2004
Брой служители: 13 (2019)
Финансов резултат (хил. лв.): 2 226 (2018)
Общо приходи (хил. лв.): 3 568 (2018)
ДМА (хил. лв.): 6 658 (2016)
Капитал (лв.): 2 275 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на електрическа енергия
Предмет на дейност: Изграждане и експлоатация на малки водни електрически централи, инженерингова дейност в страната и в чужбина, лицензии, ноу-хау, трансфер на технологии, вътрешна и външна търговия, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 27.10.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.09.2017 г. на Брестиом АД - София
 Справки-уведмления по образец за периода 1.01 - 30.09.2017
 Приложения към финансовия отчет на Брестиом АД - София
 Декларация

01.02.2005

Долорес Арсенова, министър на околната среда и водите, София, ул. Уилям Гладстон 67, на основание чл. 62, ал. 5 от Закона за водите обявява, че е постъпило заявление от "Брестиом" - АД, със седалище и адрес на фирмата - София, ул. Позитано 11А, ет. 2, ап. 5, БУЛСТАТ 131232567, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водоползване за производство на електроенергия чрез използване на преработени от ВЕЦ "Кричим" води. Място на водовземането - в края на напоителен канал М-1-В в землището на с. Брестовица. Място на водоползването - МВЕЦ "Лозята", разположена в парцел, собственост на дружеството, в близост до пресичането на Долнокричимски и Брестовишки канал. Водно количество - 16 куб. м/сек. Лимит на ползваната вода - до 330 млн. куб. м годишно, по режим, обусловен от режима на напояване и от обема на преработените от ВЕЦ "Кричим" води. Отработените води чрез Брестовишкия канал ще се вливат в р. Въча при с. Йоаким Груево. На основание чл. 64, ал. 1 от Закона за водите в едномесечен срок от обнародването на обявата заинтересуваните лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното, да предложат условия, при които да бъде издадено разрешителното с оглед гарантиране на лични или обществени интереси.

Брестиом АД - София 
 

08.09.2015: Европейският съд, в лицето на генералния секретар потвърди, че...
09.05.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
14.03.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
21.09.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
28.02.2007: Започнали са пробните изпитания на малка водноелектрическа...
28.02.2007: Започнали са пробните изпитания на малка водноелектрическа...
12.12.2006: Областна администрация - гр. Пловдив, на основание чл. 149, ал....
11.04.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
15.04.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
01.02.2005: Долорес Арсенова, министър на околната среда и водите, София,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 949 пъти
[2016: 2 633, 2015: 54, 2014: 24, 2013: 49, 2012: 81, 2011: 26, ... ]