Кратък фирмен профил

Диагностико-консултативен център 1 Света Клементина-Варна ЕООД - Варна


Контакти

Варна, 9000
ул. Съборни 40
тел.: 052/614 526, 603 801, 603 802, 608 001, 651006
факс: 052/614 526
e-mail: dkc1varna@mbox.is-bg.net
WEB-site: http://www.dkc1varna.com
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 000090026
ИН по ДДС: BG000090026
Фирмено дело: 445/2000
Брой служители: 97 (2019)
Финансов резултат (хил. лв.): -104 (2018)
Общо приходи (хил. лв.): 2 407 (2018)
ДМА (хил. лв.): 592 (2016)
Капитал (лв.): 941 400
 
 
 

Отрасъл: Дейност на лечебни заведения за извънболнична лекарска помощ
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Предмет на дейност: Осъществяване на специализирана извънболнична медицинска дейност.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 25.07.2018 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 30.06.2018 г. на Диагностико-консултативен център 1 Света Клементина-Варна ЕООД - Варна
 Междинен финансов отчет за първо шестмесечие на 2018 г.
 Счетоводна политика и приложение към ГФО за шестмесечието на 2018 г.
 Междинен доклад за дейността за шестмесечието на 2018 г.
 Декларация по чл.100н, ал.4, т.4, буква „а” от ЗППЦК
 Декларация по чл.100н, ал.4, т.4, буква „б” от ЗППЦК
 6-месечни справки по образец на КФН
 Факти и обстоятелства по Приложение 9 от Наредба 2
 Допълнителна информация, съгл. чл.33, ал.1, т.7
 Вътрешна информация по регламент (ЕС) 596/2014

29.03.2011

ДКЦ I "Света Клементина" получи сертификат по ISO 9001:2008. Това е първото общинско лечебно заведение за доболнична помощ във Варна, удостоено за втори път с такъв стандарт за управление на качеството. За първи път сертифициране първоначално по ISO 9001:2000 здравното заведение получи през 2007 г. за срок от 3 години. Всяка година фирмата извършила сертифицирането провеждаше контролен одит дали се спазват параметрите на изискванията. След изтичането на срока одиторите от International Sertification LTD направиха нова проверка. Вследствие на направения преглед по изискванията за покриване на съответните критерии, се извърши адаптиране на съществуващата Система за управление на качеството към условията на новия стандарт по ISO 9001:2008, съобщи управителят д-р Иван Иванов. Упълномощен представител на ръководството е Юлияна Захариева, специалист по управление на човешките ресурси, и заместник Миряна Атанасова, координатор административна дейност. Една от задачите бе изработването на наръчник по управлението на качеството, съгласно изискванията на стандарт ISO 9001:2008. В хода на процедурата стана ясно, че внедрената Система за управление на качеството, с която е запознат целият персонал, се сработва с условията в лечебното заведение и изискванията на стандарта. Д-р Иванов обясни още, че стандартът ISO 9001:2008 е международен и поставя изисквания към системите за управление, като дадена организация трябва да демонстрира способността си да предоставя непрекъснато услуги, които да отговарят на изискванията на клиентите и приложимите нормативни изисквания, като същевременно се стреми непрекъснато да повишава удовлетвореността на потребителите, в случая пациентите на здравното заведение. Реалната полза от цялата тази процедура е, че здравното заведение разчита и на международно признание, чувствително се повишава качеството на предлаганите медицински услуги. Заедно с това се дава възможност мениджърският екип на ДКЦ I "Света Клементина" да кандидатства за международно финансиране по здравни и други видове европейски проекти, коментира още управителят д-р Иван Иванов.

Диагностико-консултативен център 1 Света Клементина-Варна ЕООД - Варна 
 

30.03.2011: ДКЦ I “Света Клементина” получи сертификат по ISO 9001:2008....
29.03.2011: ДКЦ I "Света Клементина" получи сертификат по ISO 9001:2008....
13.04.2007: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
11.07.2006: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
10.09.2005: Бившият управител на Диагностично-консултативния център I "Св....
24.03.2000: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 257 пъти
[2016: 2 097, 2015: 14, 2014: 25, 2013: 51, 2012: 95, 2011: 5, ... ]