Кратък фирмен профил

ЕСП Златни пясъци ООД - Варна


Контакти

Варна, 9007
к.к.Златни пясъци, адм. сграда Рила
тел.: 052/355571,355446, 357 179
факс: 052/355446, 355 571
e-mail: esp@goldensands-bg.com
WEB-site: http://www.erp-zlatni.bg
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 148075985
ИН по ДДС: BG148075985
Фирмено дело: 5483/2006
Брой служители: 11 (2019)
Финансов резултат (хил. лв.): -189 (2018)
Общо приходи (хил. лв.): 7 605 (2018)
ДМА (хил. лв.): 60 (2016)
Капитал (лв.): 6 800
 
 
 

Отрасъл: Разпределение и търговия на електрическа енергия
Лицензи и сертификати:  Разпределение на електроенергия Прeнос на електроенергия Сертификат ISO 9001
Предмет на дейност: Обществено снабдяване с електрическа енергия на територията на к.к. Златни пясъци, гр.Варна (след лицензиране) и търговия с електрическа енергия.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 27.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на ЕСП Златни пясъци ООД - Варна
 Междинен финансов отчет към 30.06.2017 г.
 Допълнителна информация към междинен финансов отчет към 30.06.2017 г.
 Представяне на вътрешна информация
 Информация съгл. прил. 9 от Наредба No 2
 Декларация по чл.100о

17.06.2011

По искане на акционера "Голдън Търс" ЕООД е включена допълнителна точка в дневния ред на предстоящото общо събрание на "Златни пясъци" АД - Варна (3ZL), което ще се проведе на 30 юни. Проектът за решение предвижда да бъдат обезпечени с имущество на "Златни пясъци" АД (недвижими имоти), настоящи и бъдещи задължения на "ЕСП Златни пясъци" ООД, свързани с извършваната от дъщерното му дружество търговия с електрическа енергия съгласно притежавана лицензия. Става въпрос за задължения по договор за банков кредит за оборотни средства в общ размер до 3 млн. евро. Кредитните институции, с които могат да бъдат сключени договори за заем на "ЕСП Златни пясъци" ООД, са: "МКБ Юнионбанк" АД, "Райфайзенбанк (България)" ЕАД, "Алианц банк България" АД и "Корпоративна търговска банка" АД. Срокът за усвояване на средствата и погасяване на задълженията по кредитите да е до две години, а лихвеният процент по договорите ще се определи в зависимост от пазарните условия, но не повече от 10% годишно. Срещу сключените банкови кредити ще се учреди договорна ипотека върху недвижимо имущество, собственост на "Златни пясъци" АД, които са сградите на хотелите "Морско око Гардън" и "Адмирал".

Алианц Банк България АД - София Златни пясъци АД - Варна Райфайзенбанк (България) ЕАД - София Корпоративна търговска банка АД - София [Несъстоятелност] ЕСП Златни пясъци ООД - Варна 
 

20.02.2017: „Златни пясъци“ АД приключва годината с печалба в размер на...
29.11.2016: "Златни пясъци" АД отчита печалба в размер на 4,509 млн. лв....
01.06.2015: Златни пясъци АД-Варна (3ZL) На проведено ОСА от 25.05.2015...
26.06.2013: На 1 юли Държавната комисия за енергийно и водно регулиране...
17.06.2011: По искане на акционера "Голдън Търс" ЕООД е включена...
16.06.2009: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
16.06.2009: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
27.07.2007: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 760 пъти
[2016: 2 595, 2015: 21, 2014: 28, 2013: 56, 2012: 99, 2011: 1, ... ]