Кратък фирмен профил

Система за агропазарна информация ЕООД - София


Контакти

София, 1510
ул. Медникарска 1 А
тел.: 02/936 75 99, 0878304294, 0885066770, 0878382325
факс: 02/936 66 23
e-mail: office@sapi.bg
WEB-site: http://www.sapi.bg
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831532532
ИН по ДДС: BG831532532
Фирмено дело: 11589/94
Брой служители: 42 (2020)
Финансов резултат (хил. лв.): 159 (2019)
Общо приходи (хил. лв.): 970 (2019)
ДМА (хил. лв.): 561 (2019)
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Проучване на пазари и изследване на общественото мнение
Предмет на дейност: Събиране, обработка и разпространение на агропазарна и ветеринарно-лекарствена информация, маркетингови услуги, консултации и други дейности, свързани с обслужването на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 1.02.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи финансов отчет към 31.12.2016 г. на Система за агропазарна информация ЕООД - София
 Доклад за дейността на САПИ ЕООД през четвърто тримесечие на 2016 г.
 Финансови отчети към 31.12.2016 г.
 Декларация по чл. 100 о, ал.4, т.3 от ЗППЦК

25.09.2014

Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК) обяви публичен търг с явно наддаване за продажбата на 100 дяла, представляващи 100% от капитала на „Система за агропазарна информация“ ЕООД (САПИ). Началната тръжна цена, на която ще стартира наддаването, е 200 000 лева, а стъпката на наддаване – 20 000 лева, съобщи Агенцията. Търгът ще се проведе на 13 октомври 2014 г. в сградата на АПСК. Цената на тръжната документация е 1000 лева и може да бъде закупена до 8 октомври 2014 г. До участие в търга не се допускат: офшорни дружества, лица с просрочени публични задължения към българската държава, компании в ликвидация, обявени в несъстоятелност или в производство за обявяване в несъстоятелност; както и лица, осъдени за банкрут. Държавната фирма е създадена като консултантска компания през 1994 година по проект към програма ФАР с цел да обслужва стопанството и преработващата промишленост. След 1995 година САПИ продължава своята дейност, като част от финансовата поддръжка се осъществява от агроминистерството, а фирмата обслужва информационно министерството и ДФ ”Земеделие”. Дружеството анализира данните за цени на едро и дребно на земеделски продукти и земеделски земи и изготвя маркетингови анализи. В структурно отношение САПИ ЕООД има централен офис в София и регионални офиси в осем града на България - Благоевград, Варна, Бургас, Русе, Ловеч, Пловдив, Хасково и Монтана. Междувременно компанията осигурява приходи от продажба на ценова информация, маркетингови проучвания, разработва бизнес планове и реализира международни проекти. Едноличен собственик на капитала е Министерството на земеделието и храните.

Министерство на земеделието и храните - София Система за агропазарна информация ЕООД - София 
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
10.02.2015: Пускат 14 дружества за приватизация 14 дружества с държавно...
30.10.2014: През тази година зърнопроизводителите са прибрали в хазната...
25.09.2014: Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК)...
25.09.2014: Държавата продава агростатистиката Държавата продава всичките...
25.09.2014: Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол обяви...
16.09.2014: Държавата подготвя няколко компании за приватизация Агенцията...
26.02.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
20.11.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
29.09.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
17.08.2004: С 8 ст. е паднала средната цена на белия хляб през първите две...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 800 пъти
[2016: 3 473, 2015: 42, 2014: 30, 2013: 60, 2012: 166, 2011: 14, ... ]