Кратък фирмен профил

Система за агропазарна информация ЕООД - София


Контакти

София, 1510
ул. Медникарска 1 А
тел.: 02/936 75 99, 0878304294, 0885066770, 0878382325
факс: 02/936 66 23
e-mail: office@sapi.bg
WEB-site: http://www.sapi.bg
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831532532
ИН по ДДС: BG831532532
Фирмено дело: 11589/94
Брой служители: 42 (2020)
Финансов резултат (хил. лв.): 159 (2019)
Общо приходи (хил. лв.): 970 (2019)
ДМА (хил. лв.): 561 (2019)
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Проучване на пазари и изследване на общественото мнение
Предмет на дейност: Събиране, обработка и разпространение на агропазарна и ветеринарно-лекарствена информация, маркетингови услуги, консултации и други дейности, свързани с обслужването на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 1.02.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи финансов отчет към 31.12.2016 г. на Система за агропазарна информация ЕООД - София
 Доклад за дейността на САПИ ЕООД през четвърто тримесечие на 2016 г.
 Финансови отчети към 31.12.2016 г.
 Декларация по чл. 100 о, ал.4, т.3 от ЗППЦК

25.09.2014

Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол обяви публичен търг с явно наддаване за продажбата на 100 дяла, представляващи 100% от капитала на „Система за агропазарна информация“ ЕООД, София Началната тръжна цена, на която ще стартира наддаването, е 200 000 лева, а стъпката на наддаване – 20 000 лева. Търгът ще се проведе на 13 октомври 2014 г. от 11.00 часа в сградата на АПСК. Цената на тръжната документация е 1000 лева и може да бъде закупена в срок до 8 октомври 2014 г. в стая 515 на АПСК. Основната дейност на дружеството се състои в поддържане на информационна система в земеделието, събиране, обработка и анализ на информация за цени на едро и дребно на земеделски продукти, земеделски земи и други номенклатури, изготвяне на маркетингови анализи. В структурно отношение “САПИ” ЕООД има централен офис в София и регионални офиси в осем града на България: Благоевград, Варна, Бургас, Русе, Ловеч, Пловдив, Хасково и Монтана. До участие в търга не се допускат: офшорни дружества; лица, които имат просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица, обявени в несъстоятелност или са в производство за обявяване в несъстоятелност; както и лица, осъдени за банкрут.

Агенция за приватизация и следприватизационен контрол - София Система за агропазарна информация ЕООД - София 
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
10.02.2015: Пускат 14 дружества за приватизация 14 дружества с държавно...
30.10.2014: През тази година зърнопроизводителите са прибрали в хазната...
25.09.2014: Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК)...
25.09.2014: Държавата продава агростатистиката Държавата продава всичките...
25.09.2014: Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол обяви...
16.09.2014: Държавата подготвя няколко компании за приватизация Агенцията...
26.02.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
20.11.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
29.09.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
17.08.2004: С 8 ст. е паднала средната цена на белия хляб през първите две...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 499 пъти
[2016: 3 172, 2015: 42, 2014: 30, 2013: 60, 2012: 166, 2011: 14, ... ]