Кратък фирмен профил

Супер Боровец пропърти фонд АДСИЦ - Варна


Контакти

Варна, 9000
ул. А. С. Пушкин 24, ет. 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 148031273
Капитал (лв.): 23 379 995
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 24.04.2020 
Предмет на дейност: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа.в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и др.вещни права върху недвижимите имоти, и извършване на строежи и подобрения в тях , с цел предоставянето им за управление,отдаване под наем,лизинг,аренда и/или продажбата им.
 

23.12.2019

Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна (6SBA) На основание чл....
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 22   стр.    
13.05.2020: Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна (6SB) На проведено на...
28.04.2020: Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна (6SB) Поради липса на...
26.03.2020: Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна (6SB) В БФБ АД са...
10.03.2020: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД по...
02.03.2020: Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна (6SBA) В БФБ АД е...
23.12.2019: Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна (6SBA) В БФБ е...
23.12.2019: Временно спиране или прекратяване от търговия: Дата и час на...
23.12.2019: Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна (6SBA) На основание чл....
23.12.2019: В БФБ АД е постъпило уведомление от Супер Боровец Пропърти Фонд...
13.12.2019: Във връзка с Решение на КФН № 1292-E от 10.12.2019 г. относно...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 472 пъти
[2016: 959, 2015: 194, 2014: 106, 2013: 213, 2012: 495, 2011: 156, ... ]