Кратък фирмен профил

Делектра ЕООД - София


Контакти

София, 1408
ул. Майор Първан Тошев 26, ап. 1,
тел.: 02/9582232,9582321,9582610, 9585764
факс: 02/958 57 64, 958 22 32
e-mail: delectra@spnet.net
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130495202
ИН по ДДС: BG130495202
Фирмено дело: 2876/2001
Брой служители: 39 (2019)
Финансов резултат (хил. лв.): 123 (2018)
Общо приходи (хил. лв.): 2 022 (2018)
ДМА (хил. лв.): 1 182 (2016)
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Строителство на електрически инсталации
Лицензи и сертификати:  Регистриран строител Сертификат ISO 9001
Предмет на дейност: инженерингова дейност, внос и износ на електрооборудване и електроматериали, проектиране на енергийни обекти, изграждане на хидроенергийни обекти, производствена дейност, вътрешна и външна търговия, посредническа дейност и търговско представителство, всякаква друга дейност, незабранена със закон, в страната и в чужбина.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 27.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на Делектра ЕООД - София
 Справки-уведмления по чл. 32 и чл.33 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 30.06.2017
 Информация за Делектра ЕООД - София, съгл. прил. 9 от Наредба No 2
 Междинен доклад за дейността на Делектра ЕООД - София
 Финансов отчет към 30.06.2017 г.
 Счетоводна политика и приложения към фин. отчет
 Допълнителна информация, съгл. чл. 33, ал. 1, т.7 от Наредба Nо 2
 Информация по регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент
 Декларация по чл.100о

14.02.2020

"Стомана Индъстри" и "Топлофикация Перник" ползвали вода от яз. "Студена" Н арушения при ползването на водите от три от комплексни и значими язовири, установиха проверки на Басейнова дирекция "Западно беломорски район" (БДЗБР) през последния месец. За язовир "Студена" са били ползвани 650 куб. метра от "Стомана Индъстри" и 74 куб. метра от "Топлофикация Перник", въпреки че в графика за януари на ВиК-Перник са били разрешени единствено води за питейно-битово водоснабдяване в размер на 0,804 млн. куб. метра. На двете предприятия ще бъдат наложени санкции. Надвишения на лимита на разрешеното водовземане от язовир "Студена" за питейно-битово водоснабдяване не са били установени, съобщиха от МОСВ. За язовир "Дяково" пък е констатирано превишение на ползваните водни обеми през месец януари от "ТЕЦ - Бобов дол". Съставен е за установяване на административно нарушение. Освен това проверката е установила, че на 03.12.2019 г. "Аква Пауър Груп" е ползвал водни обеми за производство на електроенергия чрез ВЕЦ "Дяково", въпреки ограничението да не работи в енергиен режим, за което ще бъде санкциониран. За ползване на водни обеми от фирма "Делектра", през месец януари 2020 г., чрез ВЕЦ "Мало село" също ще бъде съставен акт. За обезпечаване на водния обем на язовир "Дяково" БДЗБР е извършила проверки на фирмите "Ай Ви Пи Комършъл" "Балканфарма-Дупница" и "Хидрострой-Рилци", както зона "Пиперево" на гр. Дупница. За да бъде преустановена техническата възможност за ползване на води за промишлени цели са били пломбирани кранове. На "Ай Ви Пи Комършъл" е дадено предписание за монтиране на второ измервателно устройство. На ВЕЦ "Джерман" е пломбирана савачна врата, за да бъде сигурно, че цялото водно количество се подава към яз. "Дяково". От проверката стана ясно също, че за АМ "Хемус" са ползвани водни обеми от яз. "Дяково" без необходимото за това основание по Закона за водите, за което на дружеството ще бъде съставен акт. Открити са 29 нерегламентирани отклонения, чрез които се е ползвала вода от главния тръбопровод, отвеждащ води до яз. ЮДяково". 25 от отклоненията вече са запечатани, а до края на седмицата предстои това да се случи и с останалите четири. Две от отклоненията са в село Червен брег, две - в с. Блатино, едно - в с. Самораново. 20 са установените и запечатани отклонения в село Яхиново, Община Дупница, като шест от тях са открити и запечатани от служители на "Напоителни системи" ЕАД и БДЗБР. Установените отклонения са към обекти – частни къщи, ветеринарна клиника, тенис-кортове, пунктове за вторични суровини, автокъщи в зона "Пиперево" и „Хидрострой Рилци“, където водоподаването на води за промишлени нужди е преустановено. Проверките на довеждащите и отвеждащи съоръжения на яз. "Дяково" продължават. След проверка на МВЕЦ "Яхиново" е пломбирана клапа, за да се преустанови техническата възможност за постъпване на води от яз. "Дяково". След подаден сигнал за нерегламентирано ползване на вода на 5 февруари е извършена повторна проверка на пломбираната клапа, която е констатирала, че няма нарушение и клапата е с ненарушена цялост. На язовир "Пчелина" е извършена проверка на МВЕЦ "Пчелина", като той не е работел. Справка от "ЧЕЗ Разпределение България" обаче установява, че МВЕЦ "Пчелина" е работил на 05.10.2019 г. Предстои да бъде наложена санкция.

Балканфарма Дупница АД - Дупница Напоителни системи ЕАД - София Министерство на околната среда и водите - София Стомана-Индъстри АД - Перник Хидрострой-Рилци АД - Дупница Топлофикация - Перник АД - Перник ТЕЦ Бобов дол ЕАД - Големо село Делектра ЕООД - София 
 

14.02.2020: "Стомана Индъстри" и "Топлофикация Перник" ползвали вода от яз....
07.03.2007: ЕБВР и Обединена българска банка, която се управлява от Христос...
27.04.2006: Индустриален Холдинг "България" продаде дела си в "Елпо"...
06.07.2001: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 437 пъти
[2016: 1 753, 2015: 42, 2014: 38, 2013: 77, 2012: 146, 2011: 111, ... ]