Кратък фирмен профил

Софарма Имоти АДСИЦ - София


Контакти

София, 1756
ул. Лъчезар Станчев 5, бл. А, Комплекс Софарма Бизнес Тауърс
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175059266
Капитал (лв.): 21 415 928
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 16.06.2020 
Предмет на дейност: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им
 

04.05.2020

Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6) Софарма имоти АДСИЦ-София...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 58   стр.    
04.08.2020: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6) Софарма имоти АДСИЦ-София...
04.08.2020: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6) Софарма имоти АДСИЦ-София...
03.08.2020: В БФБ АД е постъпило заявление за допускане до търговия на...
03.08.2020: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6) Във връзка с решение на Съвета...
31.07.2020: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6) Уведомление за отлагане...
29.07.2020: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6) Софарма имоти АДСИЦ уведомява...
29.07.2020: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6) Във връзка с решение на Съвета...
29.07.2020: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6) Публикуване на Проспект за...
27.07.2020: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6) Потвърден Проспект за първично...
07.07.2020: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6) Уведомление от Борис Борисов по...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 4 380 пъти
[2016: 1 516, 2015: 253, 2014: 151, 2013: 302, 2012: 809, 2011: 451, ... ]