Кратък фирмен профил

Софарма Имоти АДСИЦ - София


Контакти

София, 1756
ул. Лъчезар Станчев 5, бл. А, Комплекс Софарма Бизнес Тауърс
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175059266
Капитал (лв.): 21 415 928
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 16.06.2020 
Предмет на дейност: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им
 

13.05.2020

Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6) Софарма имоти АДСИЦ-София...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 57   стр.    
30.06.2020: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6) Уведомление от Донев...
29.06.2020: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6) Уведомление от Донев...
26.06.2020: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6) Софарма имоти АДСИЦ вписа в...
25.06.2020: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6) Уведомление от Донев...
23.06.2020: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД по...
23.06.2020: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6) На проведено редовно ОСА от...
19.06.2020: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6) С протокол от заседание на...
19.06.2020: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6) Уведомление от Донев...
17.06.2020: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6) Дружеството уведомява относно...
17.06.2020: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6) На проведено на 16.06.2020 г....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 4 331 пъти
[2016: 1 467, 2015: 253, 2014: 151, 2013: 302, 2012: 809, 2011: 451, ... ]