Кратък фирмен профил

КММ АД - Шумен


Контакти

Шумен, 9700
бул. Мадара 38
тел.: 054/850001, 892020, 892023
факс: 054/830655
e-mail: office@kmmbg.com
WEB-site: http://www.kmmbg.com
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 127013845
ИН по ДДС: BG127013845
Фирмено дело: 94/91
Брой служители: 50 (2020)
Финансов резултат (хил. лв.): 9 (2019)
Общо приходи (хил. лв.): 3 678 (2019)
ДМА (хил. лв.): 11 488 (2019)
Капитал (лв.): 300 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на цистерни, резервоари и контейнери от метал
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001 Емитент
Общи събрания: Последно - 03.09.2021 
Продукти и услуги:
Производство на корабни и индустриални котли, филтри за отпадни води, топлообменници, охладители и други изделия от черна и неръждаема ламарина по проект на клиента.
Предмет на дейност: Производство на корабни котли, топлообменници, хидрофори, машиностроителна продукция, търговия в страната и в чужбина и всички дейности, незабранени със закон, рентгенова и ултразвукова дефектоскопия, преработка и търговия в страната и в чужбина с метални отпадъци.
 


Регулирана информация

 

3.09.2021 18:43 КММ АД - Шумен : KMMОбщо събрание на акционерите 
На 3.09.2021 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпиха материали от общо събрание на акционерите на КММ АД - Шумен на 3.09.2021
 Протокол от годишно Общо събрание на акционерите на "КММ" АД - гр. Шумен, проведено на 3.09.2021 г.
 Списък на присъствалите лица
 Списък на упълномощените лица

17.03.2021

КММ АД-Шумен (KMM) КММ АД-Шумен (KMM) свиква извънредно ОСА на 16.04.2021 г. от 12.00 ч. в гр. Шумен, бул. Мадара 38, при следния дневен ред: - Избор на нов Одитен комитет, определяне на мандата, броя и размера на възнаграждението на членове на Одитния комитет; - Приемане на Статут на Одитния комитет; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 30.04.2021 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 02.04.2021 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 31.03.2021 г.

КММ АД - Шумен 
 


Новини

  стр. 1 / 15   стр.    
08.09.2021: КММ АД-Шумен (KMM) На проведено редовно ОСА от 03.09.2021 г. на...
02.08.2021: КММ АД-Шумен (KMM) КММ АД-Шумен (KMM) свиква редовно ОСА на...
20.04.2021: КММ АД-Шумен (KMM) На проведено извънредно ОСА от 16.04.2021 г....
17.03.2021: КММ АД-Шумен (KMM) КММ АД-Шумен (KMM) свиква извънредно ОСА на...
08.09.2020: КММ АД-Шумен (4KP) На проведено на 04.09.2020 г. редовно ОСА на...
23.07.2020: КММ АД-Шумен (4KP) В БФБ АД са постъпили материали за...
10.06.2019: КММ АД-Шумен (4KP) На проведено редовно ОСА от 07.06.2019 г. на...
07.05.2019: КММ АД-Шумен (4KP) В БФБ АД са постъпили допълнителни материали...
24.04.2019: КММ АД-Шумен (4KP) В БФБ АД са постъпили материали за...
04.07.2018: КММ АД-Шумен (4KP) На проведено редовно ОСА от 29.06.2018 г. на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 14 692 пъти
[2016: 6 634, 2015: 202, 2014: 145, 2013: 291, 2012: 718, 2011: 1 606, ... ]