Фирмен профил

Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД - София


Контакти

София, 1000
ул. Алабин 16-20, ет. 1
тел.: 02/9801086,9814567
факс: 02/9814567
e-mail: bic@bia-bg.com
WEB-site: http://www.bic.bia-bg.com
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831927223
ИН по ДДС: BG831927223
Фирмено дело: 18710/95
Брой служители: 5 (2020)
Финансов резултат (хил. лв.): 4 (2019)
Общо приходи (хил. лв.): 122 (2019)
ДМА (хил. лв.): 77 (2019)
Капитал (лв.): 11 000
 
 
 

Отрасъл: Дейности, свързани с бази данни
Членство: Българска Стопанска Камара
Предмет на дейност: Информационно обслужване, издателска и търговска дейност и услуги, посредничество, всякакви други дейности, незабранени със закон.
 
Фирменият профил е посетен 156 865 пъти
[2016: 21 707, 2015: 6 566, 2014: 3 422, 2013: 6 845, 2012: 19 489, 2011: 16 529, ... ]
Управители
Управителен съвет
 Жечко Д. Петров - Управител
  Представляващ дружеството

Участие на управителите в други дружества
Жечко Д. Петров
Управител в
Български Институт за Външна Търговия - София - Управителен съвет (Управител)
СФБ Капиталов пазар АД - София - Съвет на директорите (Изп. директор)
Акционер в
Акционери

Съучастия

Последни новини
Последни новини (20)
 
Основен квалификационен REFA-курс в „Леони България“ EООД От 05 октомври до 28 ноември 2020 година, в град Плевен успешно завърши основен квалификационен REFA-курс, организиран от БИК Капиталов пазар ЕООД, за обучение на 12 специалисти по организация и оптимизация на работни системи и процеси. Обучението се проведе на територията на „Леони България“ EООД. Всички участници, служители на предприятието, положиха успешно квалификационните изпити на двата модула и получиха своите международнопризнати REFA-Сертификати. Предприятието е част от международната група LEONI, глобален доставчик на решения за управление на енергия и данни в автомобилния сектор и други индустрии. Групата има около 95 000 служители в 32 държави и генерира консолидирани продажби от 4.8 млрд. евро през 2019 г. Гамата от продукти, произвеждани в „Леони България“ EООД, включва кабели, оптични влакна, стандартизирани кабели, специални кабели и монтажни системи, както и интелигентни продукти и услуги. *БИК Капиталов пазар ЕООД е еднолично дружество на Българска стопанска камара и официален, и изключителен представител на REFA-International AG за България.
Източник: Капиталов пазар (20.07.2021)
 
В София завърши основен квалификационен REFA-курс На 11 юни 2021 година, в град София успешно завърши основен квалификационен REFA-курс, организиран от БИК Капиталов пазар ЕООД, за обучение на 12 специалисти по организация и оптимизация на работни системи и процеси. Успешно положиха заключителния изпит и получиха своите REFA-сертификати курсистите от следните предприятия: Палфингер Продукционстехник България ЕООД, Бадер България КД, Завод за оптика АД, Резбонарезни инструменти Габрово ЕООД, Граммер АД, Монбат АД, Илинден ЕООД и Старт АД. Международно-признатият сертификат дава право да бъде извършвана консултантска дейност по методите и системата на REFA. *БИК Капиталов пазар ЕООД е еднолично дружество на Българска стопанска камара и официален, и изключителен представител на REFA-International AG за България.
Източник: Капиталов пазар (14.06.2021)
 
Основен квалификационен REFA-курс в „Леони България“ EООД От 05 октомври до 28 ноември 2020 година, в град Плевен успешно завърши основен квалификационен REFA-курс, организиран от БИК Капиталов пазар ЕООД, за обучение на 12 специалисти по организация и оптимизация на работни системи и процеси. Обучението се проведе на територията на „Леони България“ EООД. Всички участници, служители на предприятието, положиха успешно квалификационните изпити на двата модула и получиха своите международнопризнати REFA-Сертификати. Предприятието е част от международната група LEONI, глобален доставчик на решения за управление на енергия и данни в автомобилния сектор и други индустрии. Групата има около 95 000 служители в 32 държави и генерира консолидирани продажби от 4.8 млрд. евро през 2019 г. Гамата от продукти, произвеждани в „Леони България“ EООД, включва кабели, оптични влакна, стандартизирани кабели, специални кабели и монтажни системи, както и интелигентни продукти и услуги. *БИК Капиталов пазар ЕООД е еднолично дружество на Българска стопанска камара и официален, и изключителен представител на REFA-International AG за България.
Източник: Капиталов пазар (01.12.2020)
 
КЕВР одобри 14% по-скъп природен газ за ноември Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР ) очаквано утвърди по-високата цена на природния газ за ноември, предложена от „Булгаргаз“. Регулаторът е приел цена от 28.21 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС) за този месец при 24.72 лв./MWh през октомври. Одобрената цена е тази, по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Окончателното ценово решение на Комисията е прието в съответствие с променените условия на договора между „Булгаргаз“ ЕАД и ООО „Газпром экспорт“. КЕВР е взела предвид и постъпилата отчетна информация за пазарните индекси на европейските газови хъбове за месец октомври 2020 г. и за средномесечния обменен курс за конвертиране на евро в щатски долари на Европейската централна банка за същия период. Независимо от увеличението на цената на природния газ, цените на топлинната енергия и на електрическата енергия остават непроменени, категорични са от регулатора. В утвърдената цена на природния газ от 28.21 лв./MWh са включени компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността „обществена доставка“ и компонента за компенсиране на разходи, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в подземното газово хранилище „Чирен“ в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.
Източник: economy.bg (02.11.2020)
 
Успешно приключи организирания от Българска стопанска камара и БИК Капиталов пазар ЕООД курс за обучение на 7 преподаватели по програмата на REFA (Германия). Получилите международнопризнат сертификат преподаватели придобиват правото да провеждат на територията на България обучения по "Оптимизиране на фирменото управление на трудово-производствения процес" по програмата на REFA 2.0. Обучението се проведе в периода 29.07-17.09.2019 г.
Източник: Капиталов пазар (18.09.2019)
 
Българска стопанска камара и Карол Инвестмънт ЕАД, , дружество част от финансовата група „Карол“ сключиха Споразумение за сътрудничество при консултиране и подпомагане българските предприемачи за разширяване стратегическите и инвестиционни възможности за международно развитие на бизнеса им и техните пазари Карол Инвестмънт ЕАД, като представител на Oaklins в България (www.oaklins.com) ще осигури специализирана консултантска експертиза за: - набиране на капитали за растеж – привличане на дялови стратегически или финансови инвеститори с цел развитие и разрастване на бизнеса. - успешен изход от инвестиция – частична или пълна продажба на бизнес/компания. - покупко-продажба на предприятие – частично или пълно придобиване/покупка на дялове от друга компания с цел развитие на бизнеса и увеличаване на пазарния дял.
Източник: Капиталов пазар (26.07.2019)
 
Министерският съвет назначи Жечко Димитров от БСК за член през 2017 г. на Управителния съвет на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система (ДФГУДПС), т. нар. „Сребърен фонд”. Жечко Димитров досегашния представител на работодателите Тодор Табаков. Смяната се прави предвид ротационния принцип за излъчване на представител от национално представителните организации на работодателите за член на УС на ДФГУДПС. Ръководството на „Сребърния фонд” се осъществява от Управителен съвет, който се състои от председател и осем членове. Министърът на финансите е председател, а министърът на труда и социалната политика е заместник-председател, като двамата участват по право в Управителния съвет.
Източник: БСК (08.12.2016)
 
Жечко Димитров е новият представител на работодателите в УС на Сребърния фонд За 2017 г. излъченият нов представител като представител на работодателите в Управителния съвет на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна реформа, известен с наименованието Сребърен фонд, е програмният директор на Българска стопанска камара (БСК) Жечко Димитров. Това реши Министерски съвет на провелото се заседание. УС на Сребърния фонд е 9-членен, като негови председател и заместник-председател по право са министърът на финансите и министърът на труда и социалната политика. Общият паричен ресурс на фонда към 30.11.2016 г. е в размер на 2,655 млрд. лв., от които 2,64 млрд. лв. са оформени в годишен депозит в БНБ с решение на Управителния съвет на фонда. По същото време на миналата година във фонда е имало 2,534 млрд. лв.
Източник: Инвестор.БГ (08.12.2016)
 
Борсова информационна компания Капиталов пазар" ЕООД, еднолично дружество на Българска стопанска камара се регистрира на 8 февруари 2016 г. в МТСП за извършване на посредническа дейност по наемане на работа за Република България.
Източник: Капиталов пазар (11.02.2016)
 
Българската стопанска камара (БСК) е против разширяването на правомощията на Националната агенция за приходите (НАП) и ограничаването на правата на данъчно задължените лица. Организацията смята, че това ще увеличи разходите за бизнеса и увеличават значително административната тежест. В становище по проекта за промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) БСК изразява категорично несъгласие с предложението „органът по приходите да може да изисква пояснения от страна в ревизионното производство по реда на чл. 45 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)“. Сред аргументите на БСК е фактът, че на приходната агенция и нейните служители се предоставят неприсъщи функции, специфични методи и инструменти, използвани от органите на дознанието и следствието, за които служителите нямат необходимата подготовка. Организацията счита, че не е представена оценка на въздействието на необходимия допълнителен административен капацитет и бюджетни разходи и очакваните ефекти. Според БСК предлаганата промяна ще доведе до повишаване на разходите на бизнеса и в частност - на малките предприятия, ще нарасне необходимостта от ползване на юридически консултации и адвокатски услуги. Освен това от работодателската организация посочват, че се разширяват инструментите за селективен натиск върху бизнеса, конкретни физически лица – служители и собственици на съответните дружества, при неизяснени процедури и условия за осъществяване на непосредствени контакти с длъжностни лица, създават се допълнителни възможности за корупционни действия и практики от страна на служителите на приходната администрация. Предложенията за промени в ДОПК увеличават значително административната тежест, категорично не съдействат за съкращаване сроковете за приключване на административните производства и силно контрастират с нереализираните предимства и възможности на електронните услуги, управление и контрол върху стопанската дейност и администриране на данъчните задължения, пише още в позицията на БСК.Още по темата Бизнесът видя възможност за поевтиняване на тока за индустрията от 1 ноември БСК иска данъчни облекчения за дарения на храни и стоки БСК е и против отмяната на правото на данъчно задължените лица (ДЗЛ) да получават присъдени в тяхна полза суми, обезщетения и направени разноски при спечелване на дело. „Това означава НАП да не носи отговорност за неправомерни свои действия и тежестта в съдопроизводството да падне изцяло върху ДЗЛ, независимо от изхода на съответното производство“, се казва в мотивите на камарата. Друга предложена промяна - заличаване на действащия чл. 236, също среща неодобрението на БСК, тъй като по този начин се отнема правото на длъжника при несъгласие да поиска възлагане на нова контролна оценка. По този начин не само му се нанася пряка вреда, но и го поставя в неизгодна и зависима позиция. В позицията си БСК предлага действащият принцип на „мълчаливи отказ“ да се замени с „мълчаливо съгласие“. Становището е изпратено на вниманието на Комисията по бюджет и финанси при 43-то НС, както и до всички парламентарни групи.
Източник: Инвестор.БГ (16.10.2015)
 
Евро Геймс Технолоджи (EGT) започва днес обучение на 15 свои специалисти по "Оптимизиране на фирменото управление на трудово-производствения процес" по програмата на REFA (Германия). Базовият REFA-курс се организира от изключителния представител на REFA за България - БИК Капиталов пазар ЕООД. Успешно завършилите курса ще получат сертификат от REFA и ще придобият познания и практически умения в областта на фирмения мениджмънт и управлението на трудовите процеси. Евро Геймс Технолоджи (EGT) се наложи в последните години като една от най-бързо развиващите се фирми в световната казино индустрия. Дейността на компанията е свързана с разработване, производство и разпространение на разнородна гама съоръжения за игрална дейност. Продуктовото портфолио на компанията включва игрални автомати, видео слот игри, джакпот системи, електронни рулетки, мобилни плейстейшъни, полуавтоматичен блекджек и широка гама от аксесоари за игралната индустрия както и мобилни платформи. Основно предимство на разработваните от фирмата продукти е високото качество, съчетано с доказана благонадеждност и конкурентни цени. Продуктите на EGT са сертифицирани от редица международни регулаторни агенции и местни лаборатории (GLI и SIQ), гарантиращи съответствието им със законодателството и техническите стандарти установени от всяка една юрисдикция.
Източник: Капиталов пазар (20.08.2015)
 
Поне 27 895 наши студенти са изтекли зад граница, защото са избрали да учат висше образование в чужди университети, съобщи (НСИ). Тази информация не включва данни за българските студенти в Русия, Молдова, Украйна, Беларус, Македония, Хърватия, Румъния и Латвия. Общият брой на студентите у нас е 280 хил., излиза, че курсистите ни зад граница са колкото една десета от младежите, избрали да останат да учат у нас. Най-много българи следват в • Обединеното кралство-7405 • Германия -7195. • Австрия -1786 • Франция -1770, • Испания -1724 • Нидерландия- 1637 По данни на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие от 2012 г. По данни на НСИ 11 280 е общият брой на младежите с чужд произход, които пълнят родните университети, като: • 45,9% от тях следват в областта на здравеопазването. • 11,1 на сто от тях учат технически науки. Според данните на националната статистика болшинството от чуждите студенти у нас са родом от Турция и Гърция. И въпреки силния интерес към медицинските ни вузове, делът на чуждите курсисти у нас е все още нисък - едва 4% от всички студенти у нас. Не може да се каже същото обаче за броя на нашите студенти в университетите зад граница.
Източник: Монитор (21.10.2014)
 
През 2012 г. БИК Капиталов пазар ЕООД отчита положителен финансов резултат в размер на 3 хил. лв. (през 2011 г. печалбата също е 3 хил. лв.), която се формира от 143 хил. лв. приходи от дейността (170 хил. през 2011 г.) и разходи в размер на 140 хил. лв. (при 167 хил. лв. през 2011 г.). Собственият капитал на дружеството бележи увеличение с 73% от 3 518 лв. в края на 2011 г. на 6 080 лв. през 2012 г. В структурата на приходите през 2012 г. най-голям дял (47%) формират приходите от продажба на справки и данни от Информационната система на българските предприятия (BEIS). Основен дял (36%) заемат приходите от «услуги за БСК» (счетоводно-касово обслужване,предоставяне на новини), като в абсолютен размер няма съществена промяна в сравнение с предходните години. Приходите от обучения и консултации по оптимизация на производствения процес по методиката на REFA-Германия формира 15% от приходите на БИК за 2012 г. Основните дейности, които осъществява дружеството през 2012 г. са: • счетоводно-касово обслужване на БСК, • поддържане и развитие на Информационната система за българските предприятия (BEIS), • образователна и консултантска дейност (обучения по REFA-Германия и по внедряване на компетентностния подход в управлението на човешките ресурси) • издателска и рекламна дейност (ежедневното електронно издание на БСК – “Бизнес, Индустрия, Капитали”). УС на БСК, в качеството си на едноличен собственик на капитала на “БИК Капиталов пазар” ЕООД на своете заседание на 17 юни 2013 г. реши: 1.Приема годишния отчет за дейността през 2012 г. на БИК “Капиталов пазар” ЕООД; 2.Освобождава от отговорност Управителя на дружеството за дейността през 2012г.; 3.Реализираният през 2012 г. положителен финансов резултат да бъде отнесен за покриване на загуби на дружеството от минали години.
Източник: Капиталов пазар (18.06.2013)
 
Новите собственици на електромобили да получават финансова подкрепа в размер на 30 процента от стойността на колата, предлагат от Стопанската камара. Експертите очакват до 2025 година по пътищата на страната да се движат най-малко 200 хиляди коли, задвижвани с електроенергия. Жечко Димитров - програмен директор на Българската стопанска камара заяви, че в Закона за движение по пътищата трябва да се въведе понятието електромобил и допълни. "По създаването на проекта за информационна система на компетенцията на работната сила, Стопанската камара има амбицята да обхване двайсет водещи сектора в българската икономика. Един от тези сектори, който са включени като пилотни в изпълнението на е "Електромобили". Камерата оценява потенциала на сектора в света и у нас и възможностите за развитие са огромни." Хората ползващи на електромобили трябва да получи и други финансови облекчения, смятат от Стопанската камара. Те искат тези коли да бъдат освободени от пътен и от годишен данък, от такса за паркиране в градовете, както и от такса за регистрация.
Източник: БНР (22.08.2012)
 
Екип на БИК Капиталов пазар ЕООД успешно приключи проект за провеждане на практическо обучение на експерти за прилагането на съвременни методи на индустриалния инжинеринг за оптимизация на производствените процеси в предприятието за производство на ски Амер спортс България ЕООД-Чепеларе. В рамките на двудневното обучение експерти от предприятието бяха обучавани по заснемане на времена на работните процеси в производството.
Източник: Капиталов пазар (18.05.2012)
 
Днес в гр. Пловдив започва обучение на експерти по "Оптимизиране на фирменото управление на трудово-производствения процес" по програмата на REFA (Германия). В обучението участват експерти от водещи български предприятията като "Граммер" АД, "Суисмод" ООД, "Кабелтрейд" ЕООД, Иксетик Пловдив ЕООД, Макском ЕООД и други. Базовият REFA-курс се организира от БСК и БИК "Капиталов пазар" ЕООД, като изключителни представители на REFA за България. Успешно завършилите курса ще получат сертификат от REFA и ще придобият познания и практически умения в областта на фирмения мениджмънт и управлението на трудовите процеси.
Източник: Капиталов пазар (03.10.2011)
 
ICAP Group започва стратегическо сътрудничество със световния лидер в предоставянето на услуги за кредитен риск и бизнес информация Dun@Bradstreet (D&B). Чрез влизащото в сила на 10 септември 2011 г. дългогодишното споразумение ICAP става ексклузивен доставчик на D&B за България, Румъния и Гърция. От своя страна D&B ще предлага на своите клиенти в световен мащаб актуална информация за български, румънски и гръцки компании, предоставена ексклузивно от ICAP. Кредитните доклади на D&B ще съдържат оценка за кредитния рейтинг на ICAP, признат от Централната европейска банка.
Източник: Пари (04.05.2011)
 
Промените в Закона за търговския регистър, приети от парламента миналата седмица и влизащи в сила догодина, са продиктувани от необходимостта за баланс между защитата на личните данни и публичността на информацията. Това обясни в предаването „Кой говори" по Дарик изпълнителният директор на Агенцията по вписванията Виолета Николова. По думите й те са временна мярка. Програмният директор на БСК Жечко Димитров обаче е категоричен, че направените промени ще затруднят достъпа до информацията в регистъра от чужбина. „За всеки, който е отворил закона и е видял какво предвиждат тези промени, е напълно ясно, че по никакъв начин не се нарушава публичността на данните в Търговския регистър и тази публичност не е ограничена. Това, което предвижда изменението на Закона за търговския регистър, е баланс между защита на личните данни и публичността на информацията", обясни Николова и допълни, че идеята е достъпът да се осъществява чрез електронен подпис или цифров серитификат. „Идеята на законодателя и нашето предложение е да се използват съществуващите към момента електронни подписи и отделно този цифров сертификат, който е напълно безплатен", обясни Николова. Тя заяви, че към момента в търговския регистър има регистрирани над 500 000 търговци - еднолични търговци, дружества с ограничена отговорност, акционерни дружества. Всички данни на тези търговци са в регистъра - ЕГН-та, адреси, спесимени, всичко, което представлява лични данни и по думите на Николова те са „на показ". Тя обясни, че няма нито един регистър в Европейския съюз, който да предоставя на показ абсолютно всички лични данни на гражданите. С настоящите промени в Закон за търговския регистър се въвежда достъпът до него с цифров сертификат или електронен подпис. Сертификатът ще се изважда с молба и срещу документ за самоличност, като подаването им става на гише в Агенцията по вписванията и веднага се предоставя на заявителя. „Става въпрос за възможност да се проследи кой влиза в регистъра, къде влиза и какво прави, защото ако възникне злоупотреба, след като този достъп оставя следа след себе си, много лесно може да се установи кой какво е правил вътре. При мен непрекъснато постъпват жалби от различни дружества за това, че са използвани техните подписи, че са съставяни документи с невярно съдържание, тези документи са използвани впоследствие за регистриране на нови дружества, самите хора не знаят за какво става въпрос", каза тя. Николова обясни, че на практика никой в агенцията няма да гледа кой къде влиза и какво прави, а достъпът в регистъра ще оставя следа в информационната система. Ако възникне случай на измама, образува се досъдебно производство и органите на досъдебното производство изискат информация от Агенцията по вписванията, оттам ще могат да им предоставят кой къде е влизал и какво е правил. Според юриста от програма „Достъп до информация" Фани Давидова направените промени са лош знак, тъй като по думите й отново се предоставя избор „сигурност срещу граждански права". Според бизнеса промените, касаещи достъпа до Търговския регистър „ще затруднят работата". „Ако всички потребители на Търговския регистър трябва да се наредят пред регионалните звена на Агенцията по вписванията за сертификати... Те не решават проблема с личните данни, а ще ограничат ползването на информацията от чужбина, което за мен е необяснимо", каза Жечко Димитров и допълни, че електронните подписи от чужбина не важат у нас, което ще затрудни достъпът на чуждите инвеститори. Според Николова информационна система не е заложена по адекватен начин изначално. „Ако ние имаме претенцията да отговаряме на европейски директиви, то това трябва да бъде направено по съответния начин. Тази мярка, това изменение в Закона за търговския регистър е една временна мярка. Защото целта е да се изгради една нова система на търговския регистър, която много ясно и категорично да даде това, което всъщност се очаква", коментира тя. Жечко Димитров от БСК е категоричен, че промени по отношение на търговския регистър са необходими и в това спор няма, но въпросът е какви са те. Според него направените промени не са ясни и препращат с решение на Министерския съвет. „Тоест законът спира да действа в тази част каква информация трябва да се визуализира и с подзаконов нормативен акт някой някъде ще решава каква да бъде тази информация", коментира представителят на стопанската камара. По думите му бизнесът безспорно е съгласен и не може да има възражения, че не е нормално до лични данни на акционери и на хора, които не са представляващи дружеството, спесимени да има свободен достъп. „Начинът, по който работи регистърът, начинът, по който се правят промени в този регистър обаче не може да бъде подкрепен, просто защото не е ясен резултатът", обясни той. От работодателската организация припомниха, че от 2006 година досега са направени 11 промени в Закона за търговския регистър. Според тях е необходимо да се направи цялостен проект за реорганизация на регистъра, а дотогава по-добре нищо да не се прави. Виолета Николова пък обясни от своя страна, че за да се направи системата, така че да удовлетворява изцяло бизнеса, това означава първо, да се направи не само законодателен анализ, но и по отношение на самата информационна система. „Това означава на практика една напълно нова информационна система, което е свързано първо, с разработването на задание за тази информационна система и най-вече с отпускането на средства, които съвсем не са малко", коментира тя и допълни, че със сигурност става дума за милиони. Шефката на Агенцията по вписванията допълни, че в условията на криза не вижда как биха могли да бъдат отпуснати тези средства, за да се направи промяната. Според представителя на Българската стопанска камара промените, касаещи търговския регистър, трябва да са съгласувани предварително с потребителите му.
Източник: Дарик радио (19.04.2011)
 
Пълният достъп до базата данни на търговския регистър от 1 януари ще става само с електронен подпис. Това реши окончателно Народното събрание, като одобри предложението на Министерството на правосъдието за промени в Закона за търговския регистър. Общодостъпна, и то само след сертификат, ще бъде само малка част от данните за фирмите. Така на практика получаването на пълната информация ще става платено, тъй като получаването на електронен подпис се заплаща."Аз лично бих затворила всички фирмени досиета", заяви в парламента зам.-министърът на правосъдието Жанета Петрова. Тя уточни, че промяната в закона се налага, тъй като от 2005-а, от когато съществува търговският регистър, никой не е съобразил разпоредбите на закона с тези на правилата за защита на личните данни. Ние имаме пари за купуването на сертификационен сървър, който за секунди да издава сертификати на потребителите, но нямаме милиони левове за хиляди служители, които да преравят документ по документ и да заличават личните данни, обясни още зам.-министърката. Тя допълни, че от ведомството предлагат балансиран подход за решаване на проблема с изложените на показ лични данни. Въпреки че подкрепиха проекта, нито един от депутатите от ГЕРБ не взе думата, за да го защити в пленарната зала. Причината е, че преди седмица на заседание на правната комисия председателят Искра Фидосова настоя представителите на Агенцията по вписванията и Министерството на правосъдието лично да поемат отговорност за текстовете. Фидосова се съгласи с колегите си от другите парламентарни групи, че проблемът не е законодателен, а технически и става дума за гаф при прилагането на закона за защита на личните данни.
Източник: Монитор (15.04.2011)
 
Бизнесмени ще си разменят работници в зависимост от нуждите и натовареността на фирмите, които ръководят. Идеята вече е разпратена за съгласуване със социалните партньори и след това ще бъде внесена в Националния съвет за тристранно сътрудничество за реализиране. По този начин работодателите се надяват да решат проблема с липсващите квалифицирани кадри в страната. Вместо да си крадат добрите специалисти, като често ги изкушават с астрономични заплати, те ще си ги преотстъпват за известно време срещу заплащане. Щом свършат работата, хората ще се връщат на своето основно работно място. Според Жечко Димитров от Българската стопанска камара по този начин например най-лесно ще се реши недостигът от IT специалисти. При срив в системата на фирмата служителят може да бъде преотстъпен временно, докато я оправи. Екстравагантната идея е част от пакет предложения за промени, които БСК се надява да облече и в съответната нормативна уредба. Според Жечко Димитров, щом съберат всички мнения и преминат през НСТС, предложенията могат да поемат пътя към парламента. Другата идея предвижда с нов текст в Кодекса на труда работниците да бъдат задължени да се обучават според изискванията на предприятието си. Ако не се съгласят, може да бъдат уволнявани. Според Димитров сега хората често отказват да учат каквото и да било. Не е ясно обаче как може бизнесът да бъде накаран да инвестира в обучението на своя персонал. В момента той харчи под 1% за квалификация на хората си докато европейският дава средно 10 пъти повече. При това средностатистическото число у нас идва главно от големите разходи, които дават за обучение на персонала си моловете. Все пак след прилагането на ОП „Човешки ресурси“, която финансира преквалификацията с европари почти 35% от преминалите през курсове са били изпратени в тях от своите началници. Бизнесът предлага още и у нас да се въведе т.нар. европейски паспорт на уменията. Целта е в документа обективно да бъде описано какво може работникът. В него освен дипломи и сертификати ще се вписват и проектите, върху които той е работил. Сега много често хората пълнят своите CV-та със свободни съчинения, които работодателят няма как да проверява, твърди Димитров. Преди въвеждането на новия паспорт обаче задължително ще трябва да се унифицират и длъжностните характеристики. . Правят стандарти за всяка професия До края на годината трябва да бъдат изработени трудови стандарти, които ще опишат какво трябва да умеем да вършим на всяко работно място. В момента се сформират екипи, които до декември трябва да разработят секторни анализи за работната сила. После ще подготвят и прогнози от какви специалисти ще се нуждае той през следващите години. В 4 сектора вече са създадени консултативни съвети, които да направят това. Става дума за елтехниката, дърводобива, месопреработването и металургията. До края на годината трябва да бъдат учредени още 4 подобни съвета. Щом изработят трудовите стандарти, съветите ще трябва да преценят и колко работници в бранша могат да ги покрият. . Само един на всеки сто учи за нов занаят Емил Иванов Повечето безработни са без квалификация, показва статистиката. Само един на всеки сто работещи българи се престрашава да изкара някакъв курс за квалификация, показва статистиката. В ЕС това са готови да направят средно поне десетина човека. Въпреки усилията този процент от години си остава нисък, призна вчера Емилияна Димитрова от просветното министерство. Защо българите масово отказват да научат нещо повече за професията, с която си вадят хляба, обаче е много лесно да се обясни - новите им умения не се отразяват на доходите и кариерата им. Според Андрей Върбанов от КТ „Подкрепа“ индустрията изпитва тежък недостиг на квалифицирани кадри. Това не само спира развитието, но и спъва работата на цели отрасли в икономиката. За новия завод за китайски автомобили край Ловеч например работодателите с мъка успели да наемат едва 42-ма инженери. Все по-често чуждите инвеститори се отказват от плановете си у нас заради липсата на квалифицирани кадри, твърди и Антоанета Кацарова от Агенцията за професионално образование и обучение. В момента у нас действат 840 центъра, които годишно обучават към 16 000 човека. Макар че 60% от безработните са без каквато и да е квалификация, не повече от 2000 от тях склоняват да се учат. Най-голям интерес има към курсовете, свързани с туризма - над 6500 човека годишно преминават през тях. Наплив има и за селския туризъм, както и за биоземеделието. Но най-много хора се натискат за курсовете по козметика и фризьорство, твърди Антоанета Кацарова. Макар че вече има държавни образователни изисквания, които са съобразени с европейските образователни стандарти, никой не ги спазва, признава тя. Единствено в т. нар. регулирани професии като при заварчиците например евронормите са железни. Вчера на кръгла маса, организирана от КТ „Подкрепа“, експертите признаха, че никой в момента не следи и не се интересува от самото качество на професионалното обучение. . Холандия затяга режима за гурбетчии Холандия затяга режима за достъп на българи и румънци до трудовия си пазар. Социалният министър Хенк Камп поиска от 1 юли нашенци да получават разрешителни за работа само при „изключителни случаи”. В момента Холандия заедно с още 9 държави прилагат т.нар. преходни режими, които ограничават достъпа на българите до трудовите им пазари до 2014-а, припомня Владимир Калчев от нашето министерство на труда. Според него вероятно заради икономическата криза и опасения от ръст на безработицата властите увеличават проверките за работа на чужденци без разрешителни. Холандският министър коментира, че затегнатият контрол цели да накара безработните в страната да приемат предлаганите им работни места. Според статистиката над един милион холандци под 65-годишна възраст са без работа и разчитат на социални помощи, но отказват непривлекателните позиции и се налага за тях да бъдат наемани чужденци. . Договор и осигуровки за работа от вкъщи Екатерина Титова Производството на мартеници се извършва изключително като надомна работа. Вадят надомния труд от сивия сектор Инспектори проверяват за шум и тормоз над съседите Хората, които извършват надомна работа, вече ще подписват трудови договори и ще трупат осигурителен стаж. Това решиха депутатите с гласуваните вчера окончателни поправки в Кодекса на труда. Досега този тип работа не беше регламентиран законово и най-често попадаше в сивата икономика. С измененията работодателите се задължават освен да подписват трудови договори за възлаганите дейности, и да внасят социални и здравни осигуровки за служителите си, които работят вкъщи. В договорите трябва да бъде уредено и възнаграждението за полагания надомен труд, като то не трябва да е по-ниско от минималната работна заплата в страната. С промените се забранява полагането на извънреден труд вкъщи или на ненормирано работно време. Надомните служители сами ще определят кога ще почиват и как ще разпределят работата си. Те ще са длъжни обаче да изпращат писмено графика си на работодателя не по-късно от седем дни след сключването на трудовия договор. Работодателите пък ще трябва да влязат в дома на служителя си, за да го направят пригоден за съответната дейност, която ще се извършва. Тяхно задължение ще бъде и осигуряването на безопасни и здравословни условия вкъщи. Тези, които си изкарват прехраната от надомна работа, ще са длъжни да пускат в дома си както работодателя, така и трудови инспектори, които да проверяват спазват ли се разпоредбите на закона. При работата вкъщи те ще трябва да се грижат за спокойствието на съседите си, като не вдигат прекомерен шум и пречат на почивката им. Промените засягат между 350 хил. и 500 хил. души които извършват надомен труд, поясни Вяра Петрова от социалната комисия в парламента. Това са най-често хора с увреждания, заети в леката промишленост, които поради липсата на законови норми до момента са работили при неизгодни условия – без трудов договор и осигуровки, с неясно заплащане и работно време.
Източник: Монитор (14.04.2011)