Новини
 
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 44 от 30.III.1994 г. по ф.д. № 44/91 вписа в търговския регистър промяна за "КММ 68" ЕООД, Шумен (обявление № 7296, ДВ, бр. 76/91): увеличава капиала на дружеството от 1 846 000 лв. на 60 503 000 лв., разпределен в 60 503 дяла по 1000 лв.
Източник: Държавен вестник (17.11.1995)
 
Съветът на директорите на "КММ 68" - АД, Шумен, на основание чл. 223 ТЗ по искане на акционерите, притежатели на повече от 1/10 от акциите - Българо-холандски ПФ, свиква общо събрание на акционерите на 25.IX.1997 г. в 10 ч. в Международния център по фирмено управление - Бистрица, зала "Витоша", при следния дневен ред: 1. приемане на нов устав; 2. отчет на съвета на директорите за дейността на дружеството през 1996 г. и перспектива за неговото развитие; 3. доклад на експерт-счетоводителя за заверения годишен счетоводен баланс и отчета за приходите и разходите на дружеството за 1996 г.; 4. одобряване на годишния счетоводен баланс и отчета за приходите и разходите на дружеството за 1996 г. и разпределяне на доходите; 5. освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите; 6. избор на ръководни органи на дружеството и определяне на възнаграждението на техните членове; 7. избор на експерт-счетоводител; 8. разни. Поканват се акционерите с право на глас да вземат участие в работата на общото събрание лично, чрез законните си представители или чрез упълномощените от тях лица с изрично писмено пълномощно. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Източник: Държавен вестник (13.08.1997)
 
ЗАПОВЕД РД-21-340от 27 август 1997 г. На основание чл. 3, ал. 1, т. 1 и чл. 21, ал. 1 ЗППДОбП нареждам: 1. Да се открие процедура за приватизация до 10 на сто от капитала на "КММ - 68" - АД, Шумен. 2. Да не се извършват разпоредителни сделки с дълготрайни активи на дружеството, включително да не се сключват договори за дялово участие, съвместна дейност и обезпечаване на вземания, както и договори за кредити. Министър: Ал. Божков
Източник: Държавен вестник (19.09.1997)
 
ЗАПОВЕД № РД-21-340 от 27 август 1997 г. На основание чл. 3, ал. 1, т. 1 и чл. 21, ал. 1 ЗППДОбП нареждам: 1. Да се открие процедура за приватизация до 10 на сто от капитала на "КММ - 68" - АД, Шумен. 2. Да не се извършват разпоредителни сделки с дълготрайни активи на дружеството, включително да не се сключват договори за дялово участие, съвместна дейност и обезпечаване на вземания, както и договори за кредити. Министър: Ал. Божков
Източник: Държавен вестник (19.09.1997)
 
МП обявава конкурс за актуализиране на правен анализ и приватизационна оценка на : "ЗММ - Драганово" АД - С. Драганово, "Електротермия" АД - София, "КММ - 68" АД - Шумен и "МЗ - Разлог" ЕООД - Разлог, "Екотермика" АД - Бургас, "Институт по цеулоза и хартия" АД - Бургас, "Сините камъни" АД - Сливен, "Вихрен - БЛ" АД - Благоевград, "Лодкостроител" АД - Тутракан, "Кортекс" ЕАД - София, "Булколор" АД - Костенец, "Зино - П" АД - Петрич. Обявява конкурс и за възлаггане на правен анализ и приватизационна оценка на: "Асансьорна техника" АД - Дупница, "Дунав - 57" АД - Силистра и "Лединика" ЕАД - Мездра.
Източник: Демокрация (24.09.1997)
 
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 94 от 8.X.1997 г. по ф.д. № 94/96 регистрира в търговския регистър промени за акционерно дружество "КММ - 68" - АД, Шумен: вписва изменение и допълнение на устава на дружеството; вписва нов предмет на дейност на дружеството - производство на корабни котли, топлообменници, хидрофори, машиностроителна продукция, търговия в страната и в чужбина и всички дейности, незабранени със закон; заличава като членове на съвета на директорите Лъчезар Богданов Атанасов, Алеко Младенов Ангелов и Веселин Събев Стоянов; вписва за членове на съвета на директорите за срок 5 години Стефан Христов Апостолов, Божидар Станакиев Гьошев, Юлия Дилова Петрова, Лъчезар Богданов Атанасов, "Гримекс" - АД, София, и "Нордик Шипинг анд Трейдинг" - ЕООД, Варна; дружеството се представлява от изпълнителните директори Лъчезар Богданов Атанасов и Стефан Христов Апостолов заедно и поотделно.
Източник: Държавен вестник (18.11.1997)
 
ЗАПОВЕД № РД-21-585 от 27 ноември 1997 г. На основание чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 22 и чл. 25, ал. 1, т. 2 ЗППДОбП във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 2, чл. 2 и 3 от Наредбата за търговете, чл. 3 от Наредбата за условията и реда за придобиване на дялове и акции - собственост на държавата и общините, и за безвъзмездно получаване на акции - собственост на държавата и Заповед № РД-21-340 от 27.VIII.1997 г. (ДВ, бр. 82 от 1997 г.) нареждам: 1. Да се проведе търг с явно наддаване за продажбата на пакет от 4840 акции, представляващи 8 на сто от регистрирания капитал на "КММ - 68" - АД, Шумен, при следните тръжни условия: а) начална цена за пакета от акции 70 000 000 лв. или 14 462,81 лв. за една акция; б) размер на депозита за участие в търга - 7 000 000 лв., внесен по банковата сметка на Министерството на промишлеността № 5000102336, банков код 66196611, при БНБ, ЦУ - София, към датата на провеждане на търга; в) заплащане на не по-малко от 50 на сто от предложената цена с банков превод по сметка на Министерството на промишлеността до 3 работни дни от датата на сключване на договора, а остатъкът от предложената цена - с всички възможни финансови инструменти за участие в приватизацията в срок до 30 дни от датата на търга, с изключение на случаите по чл. 25, ал. 3 ЗППДОбП; г) участниците в търга представят обезпечение - безусловна и неотменима банкова гаранция за сума, представляваща разликата между размера на предложената цена и размера на депозита, валидна за срока на плащането съгласно тръжните предложения, с изключение на случаите по чл. 25, ал. 3 ЗППДОбП. 2. Утвърждавам тръжната документация и типовия договор за продажба, като неразделна част от нея. 3. Търгът се провежда на 17-ия ден след обнародването на заповедта в "Държавен вестник" в 15 ч., в Министерството на промишлеността, ул. Славянска 8, като в същия срок да се продава тръжна документация. 4. В случаите по чл. 6, ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете търгът се насрочва и провежда повторно при условия и в срокове, обявени по реда на чл. 4, ал. 1 от наредбата. 5. Датата на обнародване на заповедта в "Държавен вестник" да се счита за начална дата за продажба на акции до 2 на сто от регистрирания капитал на дружеството при облекчени условия. Заявленията за придобиване на акции при облекчени условия се подават в дружеството в тримесечен срок от началната дата. Министър: Ал. Божков
Източник: Държавен вестник (12.12.1997)
 
Съветът на директорите на "КММ - 68" - АД, Шумен, на основание чл. 194 ТЗ с решение от 15.I.1998 г. увеличава капитала на дружеството от 60 503 000 лв. на 300 000 000 лв. чрез издаване на 239 497 обикновени поименни акции с право на глас по 1000 лв. Канят се акционерите в срок 1 месец от обнародването в "Държавен вестник" на решението за увеличаване на капитала да закупят част от новите акции, съответстващи на дела им в капитала преди увеличението.
Източник: Държавен вестник (30.01.1998)
 
Министерството на промишлеността обяви дата за провеждането на повторен търг за приватизация на 4840 бр. акции, представляващи 8% от капитала на "КММ - 68" АД - Шумен.
Източник: Демокрация (13.02.1998)
 
Съветът на директорите на ”КММ 68” АД, Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно отчетно събрание на акционерите на 27.V.1998 г. в 15 ч. в София, ул. Раковски 108, ФНТС ”Дом на техниката”, зала № 4, ет. 2, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 1997 г.; проект за решение общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 1997 г.; 2. доклад на експерт счетоводителя за резултатите от одиторската проверка на дружеството през 1997 г.; проект за решение общото събрание приема доклада на експерт счетоводителя за резултатите от извършената проверка за 1997 г.; 3. приемане на годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 1997 г.; проект за решение общото събрание одобрява годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 1997 г.; 4. вземане на решение за разпределение на печалбата за 1997 г.; проект за решение общото събрание приема предложението на съвета на директорите за разпределение на печалбата за 1997 г.; 5. освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за 1997 г.; проект за решение общото събрание освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите на дружеството за 1997 г.; 6. промени в устава на дружеството; проект за решение общото събрание приема предложението на съвета на директорите за промени в устава на дружеството; 7. избор на експерт счетоводител за 1998 г.; проект за решение общото събрание избира предложения от съвета на директорите експерт счетоводител за 1998 г.; 8. избор на органи на управление на дружеството; проект за решение общото събрание приема предложените от акционери промени в органите за управление и избира нови органи за управление в брой и състав съгласно предложението; 9. разни. Материалите за общото събрание са на разположение на акционерите в седалището на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от представения капитал.
Източник: Държавен вестник (14.04.1998)
 
ЗАПОВЕД № РД 21 207 от 25 март 1998 г. На основание чл. 3, ал. 1, т. 1 ЗППДОбП нареждам да се прекрати процедурата за приватизация на 10 на сто от капитала на ”КММ 68” АД, Шумен, като отменям заповеди № РД 21 340 от 1997 г. (ДВ, бр. 82 от 1997 г.), № РД 21 585 от 1997 г. (ДВ, бр. 119 от 1997 г.) и № РД 21 09 от 1998 г. Министър: Ал. Божков
Източник: Държавен вестник (17.04.1998)
 
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261, ал. 1 ТЗ регистрира под № 94 от 3.IV.1996 г. по ф.д. № 94/96 преобразуването на ”КММ 68” ЕООД, в еднолично акционерно дружество ”КММ 68” ЕАД, с държавно имущество, със седалище и адрес на управление Шумен, бул. Мадара 38, и с предмет на дейност: производство на корабни котли, топлообменници, хидрофори, метални конструкции, търговия. Дружеството е с капитал 60 503 хил. лв., разпределен в 60 503 поименни акции по 1000 лв., с едноличен собственик на капитала държавата, с едностепенна система на управление управлява се от съвет на директорите в състав от трима членове: Алеко Младенов Ангелов, Лъчезар Богданов Атанасов и Веселин Събев Стоянов, и се представлява от изпълнителния директор Лъчезар Богданов Атанасов, като поема активите и пасивите на ”КММ 68” ЕООД.
Източник: Държавен вестник (29.04.1998)
 
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 94 от 5.III.1997 г. регистрира промяна по ф.д. № 94/96 за "КММ - 68" - ЕАД: вписва промяна на фирмата - "КММ - 68" - АД; вписва изменение на чл. 3, ал. 1 от устава на дружеството.
Източник: Държавен вестник (17.06.1998)
 
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 94 от 22.I.1997 г. регистрира промяна по ф.д. № 94/96 за "КММ - 68" - ЕАД: вписва изменение и допълнение на устава на дружеството, утвърден със Заповед № РД-17-836 от 9.XII.1996 г. на министъра на промишлеността.
Източник: Държавен вестник (17.06.1998)
 
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 94 от 10.VI.1998 г. по ф.д. № 94/96 вписа промени за "КММ - 68" - АД, Шумен: промени в устава на дружеството, приети с решение на общото събрание на акционерите на 27.V.1998 г.; допълва предмета на дейност с "ренивантгенова и ултразвукова дефектоскопия, преработка и търговия в страната и в чужбина с метални отпадъци"; заличава членовете на съвета на директорите "Нордик шипинг анд трейдинг" - АД, Варна, Стефан Христов Апостолов, Божидар Станакиев Гьошев и Юлия Дилова Петрова; вписва за нови членове на съвета на директорите за срок 5 години: "Хелиос къмпани" - АД, София, "МИТ-БП" - АД, София, "Българска холдингова компания" - АД, София, и Иван Павлов Павлов. Дружеството се представлява от изпълнителните директори Лъчезар Богданов Атанасов и "Хелиос къмпани" - АД, чрез Лазарин Антонов Антонов заедно.
Източник: Държавен вестник (08.09.1998)
 
РЕШЕНИЕ № 858 от 15 декември 1998 г. На основание чл. 3, ал. 1, т. 2 и ал. 3, чл. 20, ал. 1, чл. 22, чл. 25, ал. 1, т. 5, чл. 52, ал. 1, т. 2 ЗППДОбП във връзка с чл. 4, ал. 1 от Наредбата за реда за организиране и провеждане на централизирани публични търгове за продажба на акции Агенцията за приватизация реши: 1. Открива процедура за приватизиране на държавното участие в следните дружества: 1. 1. "Корела" - АД, Търговище; 1. 2. "Първи май" - АД, Полски Тръмбеш; 1. 3. "Подемстроймаш" - АД, Пазарджик; 1. 4. "Преслав - АН" - АД, гр. Преслав; 1. 5. "Стъклопластик" - АД, Кнежа; 1. 6. "ЗММ Стефан Караджа" - АД, Русе; 1. 7. "Тримона" - АД, Монтана; 1. 8. "Околчица" - АД, с. Моравица, област Монтана; 1. 9. "КММ - 68" - АД, Шумен; 1. 10. "Алмина" - АД, Лом; 1. 11. "Месокомбинат Смолян" - АД, Смолян. 2. Упълномощава министъра на промишлеността да извърши продажбата на държавното участие в горните дружества, както и в дружествата: 2. 1. "Технотекс" - АД, Пазарджик; 2. 2. "Дървообработване ВТ" - АД, Велико Търново. Изпълнителен директор: З. Желязков
Източник: Държавен вестник (23.12.1998)
 
Съветът на директорите на "КММ-68" - АД, Шумен,на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно отчетно събрание на 22.IV.1999 г. в 15 ч. в Шумен, бул. Мадара 38, салона за събрания, при следния дневен ред: 1. доклад на СД за дейността на дружеството през 1998 г.; проект за решение - общото събрание приема доклада на СД за дейността на дружеството през 1998 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя за резултатите от одиторската проверка на дружеството през 1998 г.; проект за решение - общото събрание приема доклада на експерт-счетоводителя за резултатите от извършената проверка за 1998 г.; 3. приемане на годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 1998 г.; проект за решение - общото събрание одобрява годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 1998 г.; 4. вземане на решение за разпределяне печалбата за 1998 г.; проект за решение - общото събрание приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 1998 г.; 5. освобождаване от отговорност членовете на СД на "КММ-68" - АД, за 1998 г.; проект за решение - общото събрание освобождава от отговорност членовете на СД на "КММ-68" - АД, за 1998 г.; 6. промени в устава на дружеството; проект за решение - общото събрание приема предложението на СД за промени в устава на дружеството; 7. избор на експерт-счетоводител за 1999 г.; проект за решение - общото събрание избира предложения от СД експерт-счетоводител за 1999 г.; 8. разни. Материалите за общото събрание са на разположение на акционерите в седалището на дружеството, Шумен, бул. Мадара 38. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от представения капитал.
Източник: Държавен вестник (12.03.1999)
 
ЗАПОВЕД № РД-21-469 от 15 юли 1999 г. На основание чл. 3, ал. 1, т. 2 и ал. 3, чл. 20, ал. 1, чл. 22, чл. 25, ал. 1, т. 5, чл. 52, ал. 1, т. 2 ЗППДОбП във връзка с чл. 4, ал. 1 от Наредбата за реда за организиране и провеждане на централизирани публични търгове за продажба на акции, чл. 3 от Наредбата за условията и реда за придобиване при облекчени условия на дялове и акции - собственост на държавата и общините, и за безвъзмездно получаване на акции - собственост на държавата и Решение № 858 от 15.XII.1998 г. на Агенцията за приватизация (ДВ, бр. 153 от 1998 г.) нареждам: 1. Датата на обнародване на заповедта в "Държавен вестник" да се счита за начална дата за продажба на акции при облекчени условия от следните дружества: 1. 1. "Корела" - АД, Търговище - 2 %; 1. 2. "Първи май" - АД, Полски Тръмбеш - 5, 23 %; 1. 3. "Подемстроймаш" - АД, Пазарджик - 6, 6 %; 1. 4. "Преслав - АН" - АД, Преслав - 9, 6 %; 1. 5. "Стъклопластик" - АД, Кнежа - 7, 38 %; 1. 6. "ЗММ Стефан Караджа" - АД, Русе - 3, 17 %; 1. 7. "Тримона" - АД, Монтана - 3, 11 %; 1. 8. "Околчица" - АД, с. Моравица, област Монтана - 3, 00 %; 1. 9. "КММ - 68" - АД, Шумен - 2, 00 %; 1. 10. "Алмина" - АД, Лом - 2, 00 %; 1. 11. "Месокомбинат Смолян" - АД, Смолян - 6, 00 %; 1. 12. "Технотекс" - АД, Пазарджик - 6, 6 %; 1. 13. "Дървообработване ВТ" - АД, Велико Търново - 6, 6 %. 2. Заявленията за придобиване на акции се подават в дружеството в тримесечен срок от началната дата на продажбата. Министър: Ал. Божков
Източник: Държавен вестник (30.07.1999)
 
Центърът за масова приватизация на основание чл. 24 и 27 от Наредбата за реда за организиране и провеждане на централизирани публични търгове за продажба на акции във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 2 ЗППДОбП обявява: Резултатите от извършена класация за осмия централизиран публичен търг __________________________________________________________________ 1. № 2. Наименование на дружеството 3. Седалище на дружеството 4. Брой акции, предложени за продажба на търга 5. Минималнацена за пълно удовлетворяване на заявка 6. Минимално печеливша цена за частично удовлетворяване на заявка 7. Коефициент за частично удовлетворяване 8. Покупна тръжна (средно - претеглена) цена за една акция __________________________________________________________________ 1. 1 2. АВТОТРАФИК АД 3. ГР. БУРГАС 4. 11783 5. 11,00 6. 10,00 7. 0,55918 8. 10,08 1. 2 2. РУБОЛТ АД 3. ГР. РУСЕ 4. 18257 5. 1,10 6. 1,01 7. 0,58624 8. 2,98 1. 3 2. МАК АД 3. ГР. ГАБРОВО 4. 3123 5. 4,28 6. 3,84 7. 0,30154 8. 6,92 1. 4 2. БУРЯ АД 3. ГР. ГАБРОВО 4. 28022 5. 1,00 6. няма 7. няма 8. 4,25 1. 5 2. ТОНИ АД 3. ГР. СЛИВЕН 4. 6761 5. 1,00 6. 0,50 7. 0,72160 8. 8,00 1. 6 2. ИНТРАНСМАШ-ИНЖЕНЕРИНГ АД 3. ГР. СОФИЯ 4. 251 5. 30,00 6. 25,00 7. 0,17705 8. 37,72 1. 7 2. БУКЕТ АД 3. ГР. НОВА ЗАГОРА 4. 70418 5. 0,10 6. 0,04 7. 0,25710 8. 2,91 1. 8 2. ЕЛПРОМ-ЗЕД АД 3. ГР. ПЛОВДИВ 4. 379 5. 20,83 6. 20,00 7. 0,18519 8. 24,07 1. 9 2. ЛОМАВТОТРАНСПОРТ АД 3. ГР. ЛОМ 4. 348 5. 10,00 6. 7,10 7. 0,82500 8. 10,53 1. 10 2. КАЙЛЪКА-РЕСУРС АД 3. ГР. ПЛЕВЕН 4. 4127 5. 4,05 6. 4,00 7. 0,47814 8. 6,37 1. 11 2. МОМИНА КРЕПОСТ АД 3. ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО 4. 7956 5. 10,00 6. 9,00 7. 0,49050 8. 11,59 1. 12 2. РОДИНА-91 АД 3. ГР. ДОБРИЧ 4. 19944 5. 0,03 6. няма 7. няма 8. 5,93 1. 13 2. ЛАВЕНА АД 3. ГР. ШУМЕН 4. 14436 5. 12,90 6. 12,50 7. 0,73273 8. 25,47 1. 14 2. СВИЛЕНГРАД АВТОТРАНСПОРТ АД 3. ГР. СВИЛЕНГРАД 4. 2394 5. 3,00 6. няма 7. няма 8. 6,29 1. 15 2. ЛОВИКО-ЧИРПАН АД 3. ГР. ЧИРПАН 4. 13383 5. 6,00 6. 5,00 7. 0,84946 8. 33,26 1. 16 2. БУЛГАРИКУМ-БУРГАС АД 3. ГР. БУРГАС 4. 858 5. 31,26 6. 31,25 7. 0,70877 8. 34,61 1. 17 2. ТОПЛОРЕМОНТСТРОЙ АД 3. ГР. СОФИЯ 4. 121 5. 25,65 6. 25,00 7. 0,43529 8. 27,96 1. 18 2. МЕТАЛИК АД 3. ГР. ГУРКОВО 4. 9569 5. 1,50 6. 1,47 7. 0,85742 8. 1,54 1. 19 2. ПЛОВДИВ СТРОЙ РЕСУРС АД 3. ГР. ПЛОВДИВ 4. 2193 5. 3,00 6. 2,73 7. 0,95446 8. 6,17 1. 20 2. СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ-СФ АД 3. ГР. СОФИЯ 4. 12937 5. 1,00 6. 0,03 7. 0,69328 8. 6,90 1. 21 2. КОМАРС АД 3. ГР. ПЛОВДИВ 4. 250 5. 51,80 6. 50,00 7. 0,46067 8. 58,02 1. 22 2. ДОМОСТРОЕНЕ АД 3. ГР. РУСЕ 4. 447 5. 5,42 6. 5,00 7. 0,42149 8. 8,95 1. 23 2. ЕНЕРГОСТРОЙМОНТАЖ-ПС-КОЗЛОДУЙ АД 3. ГР. КОЗЛОДУЙ 4. 241 5. 20,01 6. 20,00 7. 0,46591 8. 22,72 1. 24 2. СТРОЙКЕРАМИКА АД 3. ГР. МЕЗДРА 4. 158 5. 21,00 6. 20,50 7. 0,08333 8. 26,29 1. 25 2. ПЪТИЩА АД 3. ГР. ПАЗАРДЖИК 4. 141 5. 25,00 6. 20,00 7. 0,70270 8. 27,11 1. 26 2. ПЪТНОСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ АД 3. ГР. ВРАЦА 4. 284 5. 25,09 7. 0,40000 8. 26,34 1. 27 2. ЗАВОД ЗА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ - ДЕВНЯ АД 3. ГР. ДЕВНЯ 4. 4315 5. 3,00 6. 2,00 7. 0,76578 8. 2,94 1. 28 2. ПЪРВИ МАЙ АД 3. ГР. ЧИРПАН 4. 1072 5. 9,00 6. 5,00 7. 0,31250 8. 12,71 1. 29 2. РЕМЕЛ АД 3. ГР. ЕЛЕНА 4. 3627 5. 5,00 6. 0,03 7. 0,61417 8. 14,25 1. 30 2. КОРЕЛА АД 3. ГР. ТЪРГОВИЩЕ 4. 126 5. 55,00 6. 50,00 7. 0,25541 8. 50,00 1. 31 2. ПЪРВИ МАЙ АД 3. ГР. ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 4. 293 5. 8,00 6. 5,00 7. 0,61194 8. 12,39 1. 32 2. ПОДЕМСТРОЙМАШ АД 3. ГР. ПАЗАРДЖИК 4. 238 5. 20,83 6. 20,00 7. 0,41905 8. 25,00 1. 33 2. ПРЕСЛАВ-АН АД 3. ГР. ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 4. 6525 5. 0,70 6. няма 7. няма 8. 10,02 1. 34 2. СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТ АД 3. ГР. ДЕВНЯ 4. 8232 5. 2,15 6. 2,14 7. 0,83358 8. 2,44 1. 35 2. СТС-СЛАБОТОКОВИ СЪЕДИНИТЕЛИ АД 3. ГР. ДЕВИН 4. 1193 5. 2,00 6. няма 7. няма 8. 5,79 1. 36 2. МИЛЕНА АД 3. ГР. БЛАГОЕВГРАД 4. 902 5. 17,20 6. 17,10 7. 0,81111 8. 34,20 1. 37 2. ОКОЛЧИЦА АД 3. С. МОРАВИЦА 4. 115 5. 4,64 6. 4,58 7. 0,82609 8. 4,59 1. 38 2. СИСТЕМИНЖЕНЕРИНГ АД 3. ГР. ДЕВНЯ 4. 87 5. 30,00 6. 25,00 7. 0,44186 8. 37,19 1. 39 2. КММ-68 АД 3. ГР. ШУМЕН 4. 3158 5. 5,00 6. 4,50 7. 0,99525 8. 5,62 1. 40 2. АЛМИНА АД 3. ГР. ЛОМ 4. 184 5. 15,00 6. 14,71 7. 0,71856 8. 16,31 1. 41 2. РОДОПИ АД 3. ГР. МОМЧИЛГРАД 4. 173 5. 71,00 6. 54,00 7. 0,96364 8. 65,79 1. 42 2. МЕСОКОМБИНАТ СМОЛЯН АД 3. ГР. СМОЛЯН 4. 95 5. 60,00 6. 50,00 7. 0,88608 8. 51,94 1. 43 2. БЪЛГАРСКА ЗАХАР АД 3. ГР. ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ 4. 78481 5. 6,70 6. 6,50 7. 0,80000 8. 7,13 1. 44 2. БАЛКАНТУРИСТ АД 3. ГР. СОФИЯ 4. 1149 5. 31,50 6. 31,25 7. 0,36029 8. 42,86 1. 45 2. НЕТЪКАН ТЕКСТИЛ АД 3. ГР. СОФИЯ 4. 2234 5. 1,40 6. няма 7. няма 8. 5,14 1. 46 2. АЛБЕНА АВТОТРАС АД 3. АЛБЕНА 4. 3443 5. 16,15 6. 16,00 7. 0,09655 8. 24,08 1. 47 2. ПИРИНХАРТ АД 3. ГР. РАЗЛОГ 4. 29550 5. 3,00 6. 2,50 7. 0,77500 8. 5,30 1. 48 2. ВЪЗХОД АД 3. ГР. ПОПОВО 4. 23497 5. 0,80 6. 0,05 7. 0,68675 8. 1,40 1. 49 2. ЕЛПРОМ-ЗЕМ 3. ГР. СОФИЯ 4. 33711 5. 3,40 6. 3,30 7. 0,20290 8. 4,21 1. 50 2. ВИСОКОГОВОРИТЕЛИ АД 3. ГР. БЛАГОЕВГРАД 4. 4522 5. 1,60 6. 1,00 7. 0,54156 8. 3,41 1. 51 2. МАЯК-КМ АД 3. ГР. НОВИ ПАЗАР 4. 21459 5. 1,00 6. 0,30 7. 0,26905 8. 1,54 1. 52 2. ОПТИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ АД 3. ГР. ПЛОВДИВ 4. 14192 5. 2,61 6. 2,50 7. 0,50313 8. 5,08 1. 53 2. МЕТАКОМ-СЛЗ АД 3. ГР. ПЛЕВЕН 4. 1017 5. 4,50 6. 2,50 7. 0,64250 8. 6,86 1. 54 2. ДОБРУДЖАНСКИ ТЕКСТИЛ АД 3. ГР. ДОБРИЧ 4. 3269 5. 3,07 6. 3,00 7. 0,17692 8. 10,44 1. 55 2. СЛАВЯНА АД 3. ГР. СЛАВЯНОВО 4. 104465 5. 1,00 6. 0,51 7. 0,98459 8. 4,03 1. 56 2. СЪНИТЕКС АД 3. ГР. МЕЗДРА 4. 285 5. 60,00 6. 50,00 7. 0,34667 8. 59,59 1. 57 2. ВАМО АД 3. ГР. ВАРНА 4. 49869 5. 1,56 6. 1,50 7. 0,82728 8. 5,26 1. 58 2. ПРИСТА АД 3. ГР. РУСЕ 4. 14652 5. 0,50 6. няма 7. няма 8. 4,78 1. 59 2. ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ АД 3. ГР. ЯМБОЛ 4. 14239 5. 6,02 6. 6,01 7. 0,91202 8. 6,20 1. 60 2. ПИРИНСКО ПИВО АД 3. ГР. БЛАГОЕВГРАД 4. 5026 5. 42,00 6. 41,82 7. 0,74939 8. 42,85 1. 61 2. ВЕЛИКОТЪРНОВСКО ПИВО АД 3. ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО 4. 128 5. 150,00 6. 147,25 7. 0,44444 8. 195,34 1. 62 2. КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ АД 3. ГР. СОФИЯ 4. 437 5. 43,71 6. 43,46 7. 0,73554 8. 45,84 1. 63 2. ЗАГОРАТРАНС АД 3. ГР. СТАРА ЗАГОРА 4. 209 5. 11,62 6. 11,00 7. 0,72727 8. 17,98 1. 64 2. КУБРАТ АВТОТРАНСПОРТ ЕАД 3. ГР. КУБРАТ 4. 23044 5. 8,45 6. 3,56 7. 0,53387 8. 7,16 1. 65 2. БЕЛОГРАДЧИК - ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕАД 3. ГР. БЕЛОГРАДЧИК 4. 22822 5. 0,01 6. няма 7. няма 8. 4,00 1. 66 2. ЕЛЕКТРОТЕРМИЯ АД 3. ГР. СОФИЯ 4. 2407 5. 2,50 6. няма 7. няма 8. 6,61 1. 67 2. ЗММ СТЕФАН КАРАДЖА АД 3. ГР. РУСЕ 4. 112 5. 7,00 6. 5,00 7. 0,09000 8. 12,65 1. 68 2. ОСВЕТИТЕЛНА ТЕХНИКА АД 3. ГР. КОТЕЛ 4. 217 5. 2,00 6. няма 7. няма 8. 9,66 1. 69 2. ЛЕМЕКОН АД 3. ГР. ЕЛХОВО 4. 8595 5. 1,00 6. няма 7. няма 8. 3,01 1. 70 2. ДЕТЕЛИНА АД 3. ГР. ПЛЕВЕН 4. 773 5. 3,00 6. няма 7. няма 8. 7,45 1. 71 2. ХАН КУБРАТ АД 3. ГР. КУБРАТ 4. 10539 5. 17,04 6. 16,66 7. 0,46000 8. 17,44 1. 72 2. ОПАКОВЪЧНА ТЕХНИКА АД 3. ГР. ПЛОВДИВ 4. 1229 5. 10,55 6. 10,00 7. 0,80000 8. 12,87 1. 73 2. ДЕВНЯ ИНВЕСТ ЕАД 3. ГР. ДЕВНЯ 4. 7045 5. 2,35 6. 2,34 7. 0,42233 8. 12,88 1. 74 2. СЕРДИКА АД 3. ГР. КЪРДЖАЛИ 4. 5621 5. 5,70 6. 5,00 7. 0,94906 8. 5,10 1. 75 2. АКТУАЛНА МОДА - ТЪРНОВГРАД (АТМ) АД 3. ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО 4. 6154 5. 1,00 6. няма 7. няма 8. 6,92 1. 76 2. БРАВО АД 3. С. КОЛАРОВО 4. 1925 5. 14,00 6. 10,00 7. 0,93100 8. 10,00 1. 77 2. ЛАТЕКС БЯЛА - АД 3. ГР. БЯЛА 4. 93759 5. 0,80 6. 0,71 7. 0,74264 8. 4,67 1. 78 2. СОКОЛЕЦ-БОРОВЕЦ АД 3. С. БОРОВЕЦ 4. 11523 5. 32,21 6. 32,20 7. 0,95628 8. 32,29 1. 79 2. МЕСОКОМБИНАТ - ЯМБОЛ АД 3. ГР. СЛИВЕН 4. 10248 5. 3,11 6. 3,10 7. 0,11310 8. 3,32 1. 80 2. ЗАВЕТ АД 3. ГР. ЗАВЕТ 4. 9900 5. 22,00 6. 21,50 7. 0,99051 8. 21,50 1. 81 2. ЕЛЕКТРОТЕРМ АД 3. ГР. ВАРНА 4. 1975 5. 8,00 6. 6,28 7. 0,31667 8. 77,03 1. 82 2. ФИЛТЕКС АД 3. ГР. ПЛОВДИВ 4. 10131 5. 0,39 6. 0,03 7. 0,30089 8. 7,83 1. 83 2. КОМПЛАСТ ЕАД 3. ГР. БЕРКОВИЦА 4. 95417 5. 21,25 6. 21,05 7. 0,43843 8. 21,05 1. 84 2. ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ - БЕЛОВО АД 3. ГР. БЕЛОВО 4. 6799 5. 22,60 6. 22,50 7. 0,50000 8. 39,11 1. 85 2. ВЕЛБЪЖД АД 3. ГР. КЮСТЕНДИЛ 4. 46225 5. 10,41 6. 10,40 7. 0,84978 8. 12,05 1. 86 2. ХИДРОЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ - ХЕС АД 3. ГР. ЯМБОЛ 4. 18182 5. 1,05 6. 1,02 7. 0,15517 8. 5,62 1. 87 2. УНИПАК АД 3. ГР. ПАВЛИКЕНИ 4. 7423 5. 27,77 6. 25,00 7. 0,03373 8. 43,68 1. 88 2. ЕЛЕКТРОНИКА АД 3. ГР. СОФИЯ 4. 10071 5. 2,00 6. 1,66 7. 0,30667 8. 8,88 1. 89 2. МОДУЛ АД 3. ГР. БЯЛА 4. 8071 5. 14,75 6. 12,50 7. 0,70000 8. 14,75 1. 90 2. АГРОМИКРОН АД 3. С. СТАРО СЕЛО 4. 14591 5. 20,00 6. 13,50 7. 0,85597 8. 13,50 1. 91 2. АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗИ КАВАРНА ЕАД 3. ГР. КАВАРНА 4. 39600 5. 13,00 6. 12,20 7. 0,08106 8. 63,80 1. 92 2. АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗИ ЕАД 3. ГР. БАЛЧИК 4. 103586 5. 12,50 6. 10,03 7. 0,86698 8. 18,05 1. 93 2. МОБИЛ-91 ЕАД 3. ГР. ПЛЕВЕН 4. 4538 5. 10,00 6. 5,50 7. 0,41622 8. 9,00 1. 94 2. ЕР СЛАЙД АД 3. ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА 4. 33083 5. 5,01 6. 5,00 7. 0,05584 8. 5,00 1. 2. 3. 4. 1280555 5. 6. 7. 8. Забележки: 1. Лицата, чиито заявки са класирани, следва да заплатят акциите по обявената среднопретеглена цена в сроковете, указани в тръжното обявление (ДВ, бр. 4 от 2000 г.). Лицата, посочили в заявката минимално печелившата цена за частично удовлетворяване на заявка, могат да закупят брой акции, равен на цялата част на произведението на заявените акции и коефициента на частично удовлетворяване. 2. От 31.I.2000 г. акциите, предлагани за продажба на централизирани публични търгове, са безналични съгласно § 10, ал. 5 ПЗР ЗППЦК.
Източник: Държавен вестник (10.03.2000)
 
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 16.II.2000 г. по ф.д. № 94/96 вписа промяна за "КММ - 68" - АД, Шумен: деноминира капитала от 300 000 000 лв. на 300 000 лв.
Източник: Държавен вестник (28.03.2000)
 
Съветът на директорите на "КММ - 68" - АД, Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно отчетно събрание на 22.VI.2000 г. в 13 ч. в Шумен, бул. Мадара 38, при следния дневен ред: 1. доклад на СД за дейността на дружеството през 1999 г.; проект за решение - ОС приема доклада на СД за дейността на дружеството през 1999 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя за проверката на годишния счетоводен отчет на дружеството през 1999 г.; проект за решение - ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за проверката на годишния счетоводен отчет на дружеството през 1999 г.; 3. приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; проект за решение - ОС одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на СД на "КММ - 68" - АД, за 1999 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД на "КММ - 68" - АД, за 1999 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение - ОС приема предложението на СД за утвърждаване на експерт-счетоводител за 2000 г.; 6. вземане на решение за покриване на загуби по годишния баланс от предходната 1999 г.; проект за решение - ОС приема направеното предложение за покриване загубите за 1999 г.; 7. разни. Материалите за ОС са на разположение на акционерите в седалището на дружеството, Шумен, бул. Мадара 38. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от представения капитал.
Източник: Държавен вестник (12.05.2000)
 
Съветът на директорите на "КММ - 68" - АД, Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно отчетно събрание на 30.IV.2001 г. в 14 ч. в седалището на фирмата, Шумен, бул. Мадара 38 - салон за събрания, при следния дневен ред: 1. доклад на СД за дейността на дружеството през 2000 г.; проект за решение: ОС приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2000 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя за резултатите от одиторската проверка на дружеството през 2000 г.; проект за решение: ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за резултатите от извършената проверка през 2000 г.; 3. приемане на годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2000 г.; проект за решение: ОС одобрява годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2000 г.; 4. освобождаване от отговорност на членовете на СД на дружеството за 2000 г.; проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД на дружеството за 2000 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за 2001 г.; проект за решение: ОС избира предложения от СД експерт-счетоводител за 2001 г.; 6. вземане на решение за покриване на загуби по годишния баланс от предходната 2000 г. за сметка на "Допълнителни резерви"; проект за решение: ОС приема направеното предложение; 7. приемане на изменения и допълнения в устава на дружеството; проект за решение: ОС приема предложените изменения и допълнения на устава на дружеството; 8. промени в съвета на директорите; проект за решение: ОС приема направените предложения за промени в СД; 9. разни. Материалите за общото събрание са на разположение на акционерите в седалището на дружеството в Шумен, бул. Мадара 38. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от представения капитал.
Източник: Държавен вестник (23.03.2001)
 
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 10.VII.2001 г. по ф. д. № 94/96 вписа промени за "КММ 68" - АД, Шумен: вписва Георги Костадинов Димитров и Васил Тодоров Тодоров като търговски управители (прокуристи); дружеството се представлява от прокуристите и членовете на съвета на директорите, овластени да представляват дружеството, съгласно разпоредбата на чл. 235, ал. 2 ТЗ, както следва: Георги Костадинов Димитров и Васил Тодоров Тодоров заедно; Георги Костадинов Димитров заедно с Илиян Димитров Тодоровски или Пламен Дончев Костов; Васил Тодоров Тодоров заедно с "Грамекс" - АД, София, представлявано от Тодор Германов Йоцев, или "МИТ - БП" - АД, София, представлявано от Луиза Арезки Амруш-Алтънова.
Източник: Държавен вестник (16.11.2001)
 
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 18.VI.2001 г. по ф. д. № 94/96 вписа промени за "КММ 68" - АД, Шумен: вписва промени в устава на дружеството; заличава "Българска холдингова компания" - АД, София, "Хелиос Къмпани" - АД, София, Иван Павлов Павлов и Лъчезар Богданов Атанасов като членове на съвета на директорите; вписва като членове на съвета на директорите Илиян Димитров Тодоровски и Пламен Дончев Костов; вписва промяна в броя на членовете на съвета на директорите от 6 на 4; заличава "Хелиос къмпани" - АД, София, представлявано от Лазарин Антонов Антонов, и Лъчезар Богданов Атанасов като изпълнителни членове на съвета на директорите; вписва членовете на съвета на директорите, овластени да представляват дружеството, както следва: Илиян Димитров Тодоровски заедно с "Грамекс" - АД, София, представлявано от Тодор Германов Йоцев, или "МИТ - БП" - АД, София, представлявано от Луиза Арезки Амруш-Алтънова; Пламен Дончев Костов заедно с "Грамекс" - АД, София, представлявано от Тодор Германов Йоцев, или "МИТ - БП" - АД, София, представлявано от Луиза Арезки Амруш-Алтънова.
Източник: Държавен вестник (16.11.2001)
 
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ съобщава, че "КММ 68" - АД, Шумен, е представило в търговския регистър по ф. д. № 94/96 проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2000 г.
Източник: Държавен вестник (16.11.2001)
 
Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.Х.2001 г. по ф. д. № 1056/2001 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност "Специализирана оповестителна техника - В. Търново" - ООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Велико Търново, ул. Алеко Константинов 56, с предмет на дейност: производство и покупка на всякакви стоки и други вещи с цел продажба и препродажба в първоначален, преработен и обработен вид, комисионни, складови сделки, лизингова, превозна, транспортна, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност, комисионна, оказионна, антикварна и консигнационна търговия, ресторантьорство, хотелиерство (извън случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ), мотел, обществено хранене, кафетерия, сладкарство, аперитив, бар, дискотека, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел експлоатация, продажба и отдаване под наем, бартерни, обменни, експортни и реекспортни операции, търговско представителство и посредничество в страната и в чужбина, лична (персонална) охрана на физически лица, охрана на стопански обекти, охрана с помощта на сигнално-известителна и пожароизвестителна техника, сигнално- известителна дейност, съпровождане и охрана на транспортни средства и ценни товари, детективска дейност, системи за измерване - таксиметрови апарати с фискална памет, тахографи, електронни везни, касови апарати, изграждане и ремонт на сигнално-охранителни, пожарооповестителни, аудио-визуални и телефонни системи, външнотърговска дейност по целия предмет на дейност на дружеството, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници Лазарин Антонов Антонов и Диана Маркова Антонова и се управлява и представлява от управителя Диана Маркова Антонова.
Източник: Държавен вестник (12.02.2002)
 
Съветът на директорите на "КММ - 68" - АД, Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 22.VII.2002 г. в 10 ч. в Шумен, бул. Мадара 38, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството през 2001 г.; проект за решение - ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; проект за решение - ОС приема доклада от проверката на дипломирания експерт-счетоводител на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; 3. одобряване на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2001 г.; проект за решение - ОС освобождава/не освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2001 г.; 5. избор на дипломиран експерт-счетоводител или специализирано одиторско предприятие за 2002 г.; проект за решение - ОС избира дипломиран експерт-счетоводител или специализирано одиторско предприятие за 2002 г.; 6. промени в устава на дружеството; проект за решение - ОС приема/не приема решение за промени в устава на дружеството; 7. промени в състава на съвета на директорите на дружеството; проект за решение - ОС приема/не приема решение за промени в състава на съвета на директорите; 8. определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите; проект за решение - ОС приема/не приема решение за определяне възнаграждение на членовете на съвета на директорите; 9. разни. Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в Шумен, бул. Мадара 38. Регистрацията на акционерите започва в 9 ч. на 22.VII.2002 г. на мястото на провеждане на общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Източник: Държавен вестник (14.06.2002)
 
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 4.IV.2002 г. по ф. д. № 94/96 вписа промени за "КММ - 68" - АД, Шумен: заличава Васил Тодоров Тодоров като търговски управител (прокурист) и вписва като такъв Пламен Петров Петров. Дружеството се представлява от прокуристите и членовете на съвета на директорите, овластени да представляват дружеството съгласно разпоредбата на чл. 235, ал. 2 ТЗ, както следва: Георги Костадинов Димитров и Пламен Петров Петров заедно; Георги Костадинов Димитров заедно с Илиян Димитров Тодоровски или Пламен Дончев Костов; Пламен Петров Петров заедно с "Грамекс" - АД, София, представлявано от Тодор Германов Йоцев, или "Мит - БП" - АД, София, представлявано от Луиза Арезки Амруш-Алтънова.
Източник: Държавен вестник (12.07.2002)
 
Собственик: "ГРАМЕКС"АД Дружество: "КММ - 68" АД Количество- 125459бр, преди промяната- 41.8197%, в момента- 0%, на дата- 17.07.2002
Източник: Централен депозитар (22.07.2002)
 
Собственик: М.СИГМА ИНЖЕНЕРИНГ ООД Дружество: "КММ - 68" АД Количество- 125459бр, преди промяната- 0%, в момента- 41.8197%, на дата- 17.07.2002
Източник: Централен депозитар (23.07.2002)
 
Галя Станимирова Илиева е придобила 11.98% от капитала на КММ - 68 АД. Дата на сключване на сделката 29.07.2002 г.
Източник: Централен депозитар (29.07.2002)
 
Драгомир Панталеев Димитров е придобил 11.167% от капитала КММ - 68 АД. Дата на сделката 29.07.2002 г.
Източник: Централен депозитар (29.07.2002)
 
Ilmar Holdigs Ltd е намалило участието си в КММ - 68 АД от 41.81 % на 17.32%. Дата на сключване на сделките 29.07.2002 г.
Източник: Централен депозитар (29.07.2002)
 
Галя Станимирова Илиева е продала 10% от капитала на КММ - 68 АД. Дата на сключване на сделката 01.08.2002 г.
Източник: Централен депозитар (01.08.2002)
 
Пламен Дончев Костов е придобил 13,33% от капитала на КММ-68 АД. Дата на сделката 29.07.2002 г.
Източник: Централен депозитар (06.08.2002)
 
Илян Димитров Тодоровски е придобил 10% от капитала на КММ - 68 АД. Дата на сделката 1.08.2002 г.
Източник: Централен депозитар (06.08.2002)
 
Ilmar Holdings Limitid е подало 12% от капитала на КММ - 68 АД. В момента дружеството притежава 5,33% от капитала.
Източник: Централен депозитар (06.08.2002)
 
Съветът на директорите на "КММ - 68" - АД, Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 31.Х.2002 г. в 11 ч. при следния дневен ред: 1. утвърждаване на промени в устава на дружеството; 2. одобряване на разделянето на недвижимите имоти на дружеството и обособяване на отделни парцели; 3. други. Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в Шумен, бул. Мадара 38. Регистрацията на акционерите започва в 10 ч. в деня на събранието на мястото на провеждането му. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Източник: Държавен вестник (20.09.2002)
 
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 17.VII.2002 г. по ф. д. № 94/96 вписа промени за "КММ - 68" - АД, Шумен: заличава Георги Костадинов Димитров като търговски управител (прокурист); заличава Георги Костадинов Димитров, "Грамекс" - АД, София, представлявано от Тодор Германов Йоцев, "МИТ - БП" - АД, София, представляван от Луиза Арезки Амруш-Алтънова, и Пламен Дончев Костов като представляващи "КММ - 68" - АД; дружеството ще се представлява поотделно от прокуриста Пламе Петров Петров и председателя на СД Илиян Димитров Тодоровски.
Източник: Държавен вестник (05.11.2002)
 
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 2.I.2003 г. по ф. д. № 94/96 вписа промени за "КММ - 68" - АД, Шумен: заличава като членове на съвета на директорите: "Грамекс" - АД, Костенец, представлявано от Тодор Германов Йоцев, и "МИТ - БП" - АД, София, представлявано от Луиза Арески Амрущ-Алтънова; вписва нов член в състава на съвета на директорите - Христо Димитров Василев; вписва промени в устава на дружеството; "КММ - 68" - АД, е публично дружество по смисъла на чл. 110 ЗППЦК.
Източник: Държавен вестник (14.03.2003)
 
Съветът на директорите на "КММ - 68" - АД, Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно отчетно събрание на акционерите на 14.VII.2003 г. в 11 ч. в Шумен, бул. Мадара 38, при следния дневен ред: 1. доклад на СД за дейността на дружеството през 2002 г.; проект за решение - ОС приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2002 г.; 2. одиторски доклад за 2002 г.; проект за решение - ОС приема одиторския доклад за 2002 г.; 3. приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2002 г.; проект за решение - ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2002 г.; 4. освобождаване от отговорност на членовете на СД на "КММ - 68" - АД, за 2002 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД на "КММ - 68" - АД, за 2002 г.; 5. промяна на състава на СД на дружеството и възнаграждението на членовете; проект за решение - ОС приема предложението на СД за нов състав на СД; 6. избор на експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение - ОС избира предложения от СД експерт-счетоводител за 2003 г.; 7. разни. Материалите за ОС са на разположение на акционерите в седалището на дружеството, Шумен, бул. Мадара 38. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от представения капитал.
Източник: Държавен вестник (06.06.2003)
 
КММ - 68 АД, Шумен няма да разпределя дивидент за 2002 г., съобщи Директорът за връзка с инвеститорите г-жа Бирсен Ахмед след общото събрание на дружеството, което се проведе на 25 юни. КММ - 68 АД отчете загуба в размер на 60 000 лв. за 2002 г.
Източник: Капиталов пазар (27.06.2003)
 
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 30.IV.2003 г. по ф. д. № 94/96 вписа промени за "КММ 68" - АД, Шумен: вписва като прокурист на дружеството Илиян Димитров Митов; променя начина на представителството на дружеството, като дружеството ще се представлява от прокуристите Пламен Петров Петров и Илиян Димитров Митов заедно.
Източник: Държавен вестник (23.09.2003)
 
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 20.VI.2003 г. по ф. д. № 94/96 вписа промени за "КММ 68" - АД, Шумен: заличава като прокурист на дружеството Пламен Петров Петров; вписва като представляващ дружеството председателя на съвета на директорите Пламен Дончев Костов; дружеството ще се представлява от прокуриста Илиян Димитров Митов и председателя на съвета на директорите Пламен Дончев Костов заедно.
Източник: Държавен вестник (02.12.2003)
 
Съветът на директорите на "КММ - 68" - АД, Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно отчетно събрание на акционерите на 28.V.2004 г. в 11 ч., в Шумен, бул. Мадара 38, при следния дневен ред: 1. доклад на СД за дейността на дружеството през 2003 г.; проект за решение - ОС приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2003 г.; 2. одиторски доклад за 2003 г.; проект за решение - ОС приема одиторския доклад за 2003 г.; 3. приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2003 г.; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2003 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на СД на "КММ - 68" - АД, за 2002 и 2003 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД на "КММ - 68" - АД, за 2002 и 2003 г. 5. промяна в съвета на директорите и възнаграждението на членовете; 6. избор на одит за 2004 г.; проект за решение - ОС избира предложения от СД одит за 2004 г.; 7. разни. Материалите за ОС са на разположение на акционерите в седалището на дружеството, Шумен, бул. Мадара 38. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе 14 дни по-късно в 11 ч. на същото място при същия дневен ред независимо от представения капитал.
Източник: Държавен вестник (20.04.2004)
 
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 16.Х.2003 г. по ф. д. № 94/96 вписа промяна за "КММ 68" - АД, Шумен: вписва оттегляне на пълномощното на Илиян Димитров Митов като прокурист на дружеството; заличава Илиян Димитров Митов като прокурист на "КММ 68" - АД, Шумен, и го вписва като изпълнителен член на съвета на директорите на дружеството; дружеството ще се представлява от председателя на съвета на директорите Пламен Дончев Костов и изпълнителния член Илиян Димитров Митов заедно.
Източник: Държавен вестник (23.04.2004)
 
Само шест са публичните предприятия, от които ще се предлагат държавни дялове на следващия централизиран публичен търг. Най-голям дял ще може да се купи от Български Бергман ЕАД, с. Гърчиново. Дружеството стана публично в началото на май и е 100% държавно. Капиталът му е в размер на 53 940 лв., а акциите са с номинал 10 лв. На следващия централизиран търг държавата ще пусне 20.02% за приватизация, или 1080 ценни книжа, като минималната начална цена за брой е 45.61 лв. Делът ще бъде пускан на четири пъти от по 5%. Който купи дори един такъв пакет, ще може да отправи търгово предложение към останалите акционери. Български Бергман ЕАД произвежда пластмасови тръби за ел. инсталации. Държавните акции са включени в списъка за приватизация чрез непарични платежни средства. До 1991 г. предприятието е било част от военнопромишления комплекс. В момента по-голямата част от продукцията му се пласира в рамките на страната. Малка част, в рамките на няколко процента, се изнася за Македония. За цялата минала година предприятието отчита печалба в размер на 1000 лв., а година по-рано положителният резултат е бил 16 хил. лв. За първото тримесечие на тази година обаче в публикувания отчет е регистрирана загуба от 6 хил. лв. За второто тримесечие на тази година се очертава предприятието да бъде на загуба, и то по-голяма, заради остарялата материална база, каза изпълнителният директор на дружеството Тодор Хърков. Български Бергман се нуждае от инвестиция от порядъка на 1 млн. USD, добави той. Това е голяма сума, но толкова струва една линия, подобна на тези, с които работим. Машините ни не може да се усъвършенстват и трябва да се купят нови, каза г-н Хърков. От дружеството чакат да приключи приватизацията и новият собственик да започне да се занимава с осъществяването на инвестицията. Новият централизиран публичен търг тръгва след около две седмици. На него ще се предлагат държавните дялове от общо 147 предприятия. От 59 дружества ще се предлага под 1% от капитала, а от останалите 88 - над 1%. По същото време е началото и на нов неприсъствен публичен търг, на който ще може да се купят държавните дялове от 27 дружества с ограничена отговорност. Така държавата ще се опита да се освободи от притежаваните от нея акции в общо 174 предприятия през юни. Началото на търговете е на шестия работен ден след публикуването на списъците в Държавен вестник, като ще продължат десет дни. Очаква се до седмица-две списъците да излязат там. Българската фондова борса ще публикува от своя страна информационните меморандуми на компаниите седем дни преди началото на търговете. Важно е те да приключат преди края на юни, тъй като дотогава са валидни инвестиционните бонове - предпочитаното средство за плащане на тези търгове. Инвестиционните бонове ще може да се използват до края на юни, освен ако правителството не реши да удължи срока им. Засега такива изгледи няма, но не е изключено това да стане в последния момент. На централизирания търг за 78 от пакетите ще се плаща изцяло с левове. За останалите платежното средство е или непарични платежни средства /компенсаторни инструменти и инвестиционни бонове/ или плащането е смесено. Предприятията, които са предлагани на предишни търгове и държавните дялове от тях не са били изкупени, ще се предлагат без минимална начална цена. От 8 дружества с държавни 100% от капитала ще бъде предложен целият дял. Това са Електростомана ЕАД, Карлово; Транскомплект ЕАД, София; Терахим ЕАД, Димитровград; Поморийски солници, Поморие ЕАД; Мини открит въгледобив ЕАД, Перник; Мина Балкан 2000 ЕАД, Твърдица; Камчийска гора ЕАД, Долни чифлик, и Железопътен комплекс ЕАД, Девня. Всички те са непублични. Освен от Български Бергман ЕАД другото публично предприятие, от което се предлага над 1% от капитала, е Нонвотекс АД, София. Ще може да се купят държавните 3.99%, или 1979 акции, а минималната цена е 1 лв. Дружеството произвежда мебелни и шивашки вати и строителни текстили. Публичните компании, от които се предлага под 1% от капитала, са четири: Велбъжд АД, Кюстендил; КММ 68 АД, Шумен; Коприна АД, Свиленград, и Ловеч турс АД, Ловеч. От дружеството за производство на вълнени прежди Велбъжд ще може да се купят 176 акции, или 0.05% от капитала, при начална минимална цена 1.15 лв. Останалите три предприятия нямат минимални начални цени и от тях са предложени съответно само 1, 3 и 6 акции.
Източник: Пари (31.05.2004)
 
Общото събрание на акционерите на КММ-68 АД - Шумен, борсов код KMM, което се проведе на 28 май, 2004 не взе решение за разпределяне на дивидент за 2003 год. КММ-68 АД - Шумен отчете загуба в размер на 65 000 лв.
Източник: Капиталов пазар (02.06.2004)
 
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 8.I.2004 г. по ф. д. № 94/96 вписа промени за "КММ 68" - АД, Шумен: заличава като член на съвета на директорите Христо Димитров Василев; вписва като член на съвета на директорите Илиян Димитров Митов.
Източник: Държавен вестник (03.12.2004)
 
Съветът на директорите на "КММ - 68" - АД, Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно отчетно събрание на 13.VI.2005 г. в 11 ч. в Шумен, бул. Мадара 38, при следния дневен ред: 1. доклад на СД за дейността на дружеството през 2004 г.; проект за решение - ОС приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2004 г.; 2. одиторски доклад за 2004 г.; проект за решение - ОС приема одиторския доклад за 2004 г.; 3. приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2004 г.; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2004 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на СД на "КММ - 68" - АД, за 2004 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД на "КММ - 68" - АД, за 2004 г.; 5. избор на одитор за 2005 г.; проект за решение - ОС избира предложения от СД одитор за 2005 г.; 6. разни. Материалите за общото събрание са на разположение на акционерите в седалището на дружеството - Шумен, бул. Мадара 38. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 28.VI.2005 г. в 12 ч. на същото място и при същия дневен ред независимо от представения капитал.
Източник: Държавен вестник (10.05.2005)
 
КММ-68 АД - Шумен /KMM/, чието общо събрание се проведе на 13 юни 2005, не разпределя дивидент за 2004 г. КММ-68 АД - Шумен отчете загуба в размер на 48 000 лв.
Източник: Капиталов пазар (16.06.2005)
 
КММ-68 АД - Шумен /KMM/, чието годишно общо събрание на акционерите се проведе на 28.04.2006 год., не разпределя дивидент за 2005 г. КММ-68 АД - Шумен отчете загуба за 2005 г. в размер на 23 000 лв.
Източник: Капиталов пазар (03.05.2006)
 
Съветът на директорите на "КММ - 68" - АД, Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно отчетно събрание на 8.VI.2007 г. в 12 ч. в Шумен, бул. Мадара 38, при следния дневен ред: 1. доклад на СД за дейността на дружеството през 2006 г.; проект за решение - ОС приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2006 г.; 2. одиторски доклад за 2006 г.; проект за решение - ОС приема одиторския доклад за 2006 г.; 3. приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2006 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на СД на "КММ - 68" - АД, за 2006 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД на "КММ - 68" - АД, за 2006 г.; 5. избор на одитор за 2007 г.; проект за решение - ОС избира предложения от СД одитор за 2007 г.; 6. промяна в състава на съвета на директорите; проект за решение - ОС приема предложението на СД; 7. разни. Материалите за ОС са на разположение на акционерите в седалището на дружеството - Шумен, бул. Мадара 38. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 29.VI.2007 г. в 12 ч. на същото място и при същия дневен ред независимо от представения капитал.
Източник: Държавен вестник (24.04.2007)
 
КММ-68 АД - Шумен / KMM /, чието годишно общо събрание на акционерите се проведе на 8 юни 2007 год., не разпределя дивидент за 2006 г. КММ-68 АД - Шумен отчете печалба за 2006 г. в размер на 461 000 лв.
Източник: Капиталов пазар (12.06.2007)
 
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 17.V.2006 г. по ф. д. № 94/96 вписа промяна за "КММ - 68" - АД, Шумен: заличава Пламен Дончев Костов като представляващ дружеството; вписва промени в начина на представителството на дружеството, което ще се представлява от изпълнителния директор Илиян Димитров Митов и Илиян Димитров Тодоровски - председател на СД, заедно.
Източник: Държавен вестник (24.07.2007)
 
КФН задължи няколко дружества да поправят отчетите си Общо осем дружества са задължени да отстранят непълнотите в отчетите си, съобщи Комисията за финансов надзор. С решение на заместник-председателя на комисията Димана Ранкова публичните дружества трябва да поправят счетоводните си отчети към третото тримесечие. Само две от тях са активно търгувани на борсата - "Кремиковци" и "Интеркапитал пропърти дивелопмънт" АДСИЦ, става ясно от съобщението. В решението на Димана Ранкова за "Кремиковци" се посочва, че към отчета си за септември 2007 г. дружеството не е предоставило междинен доклад за дейността, декларации от отговорните лица в компанията и вътрешна информация за обстоятелства, настъпили през периода. Писмото до комбината е изпратено на 11 март и в законовия срок от седем дни в КФН не са постъпили обратно никакви възражения, обяснения или допълнение към отчета, затова от надзора са задължили "Кремиковци" да публикува чрез електронната система E-Register исканата информация.\ "Интеркапитал ПД" не е предоставило информация за обслужващото си дружество, но след получаване на писмото от комисията в началото на март компанията е публикувала исканите данни. Все още обаче не е пусната допълнителна информация, която КФН е изискала към отчета за тримесечието. Останалите задължени от надзора да допълнят отчетите си са: "Метрон", "Прайм турист", "Сливница 1968", "Орфей-Б", "Мебелсистем", "КММ-68".
Източник: Дневник (03.04.2008)
 
КММ АД - Шумен свиква Годишно общо събрание на акционерите на 30.09.2008. Дневният ред съдържа: доклад за дейността на дружеството през 2007 година, промени в управителните органи на дружеството.
Източник: Агенция по вписвания (08.08.2008)
 
КММ АД-Шумен /4KP/, чието общо събрание се проведе на 30 септември 2008, не разпределя дивидент за 2007 г. КММ АД-Шумен /4KP/ отчете печалба в размер на 210 000 лв.
Източник: Капиталов пазар (03.10.2008)
 
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251 ал. 4 ТЗ съобщава, че “КММ - 68” - АД, Шумен, е представило в търговския регистър по ф.д. № 94/96 проверените и приети годишни финансови отчети за 2004, 2005 и 2006 г.
Източник: Държавен вестник (14.10.2008)
 
КММ АД - Шумен свиква Годишно общо събрание на акционерите на 20.05.2009. Дневният ред съдържа: доклад за дейността на дружеството през 2008 година.
Източник: Агенция по вписвания (10.04.2009)
 
Списък с проектни предложения, които покриват минималните изисквания за получен резултат от техническа и финансова оценка, съгласно насоките за кандидатстване, предложени за финансиране в рамките на наличния бюджет по процедурата, на стойност 97 274 095,17 лева, съгласно т.2 от Решение № ТММ-01-1/27.05.2009 г. по Открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.1.04 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” № РЕГИСТРАЦИОНЕН № НА КАНДИДАТА НАИМЕНОВАНИЕ НА КАНДИДАТА НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СРЕДЕН РЕЗУЛТАТ (брой точки) ОБЩ БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТА РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ % НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ПОМОЩ СПРЯМО ОБЩИТЕ ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ 1. BG161PO003-2.1.04-0528 "ДАМВЕНТ" ООД "Инвестиции за технологично обновление и разширяване на дейността на Дамвент ООД" 95,9490 397 990,00 лв 238 794,00 лв 60,0000000000% 2. BG161PO003-2.1.04-0590 "БУЛДЕКОР" ООД "Внедряване на иновативни технологии в мебелен завод Булдекор" 95,6575 957 500,00 лв 574 500,00 лв 60,0000000000% 3. BG161PO003-2.1.04-0585 "ПОЛИФЛЕКС" ООД "Въвеждане на иновативна технология за директно лазерно гравиране в „Полифлекс” ООД" 95,3535 1 149 750,00 лв 689 850,00 лв 60,0000000000% 4. BG161PO003-2.1.04-0429 "Л-КЛАС" ООД "Въвеждане на нов продукт в производството на софтуер – ЕRP за МСП /ИТ система за управление на МСП/ и предлагане на ERP през интернет" 95,2585 728 810,00 лв 473 726,50 лв 65,0000000000% 5. BG161PO003-2.1.04-0463 "АГРИЯ" АД "Модернизация на Агрия АД" 94,9115 1 527 400,00 лв 760 000,00 лв 49,7577582820% 6. BG161PO003-2.1.04-0498 "КЗУ - ЗЛМК" ЕООД "Повишаване на конкурентноспособността на “КЗУ- ЗЛМК”ЕООД чрез технологична модернизация" 94,8020 1 015 800,00 лв 609 480,00 лв 60,0000000000% Приложение №1А страница 2/21 7. BG161PO003-2.1.04-767 "ИВАС ТЕХ" ООД Подобряване на конкурентоспособността на ИВАС ТЕХ чрез внедряване на технология за изработване на SMT Стенсили с прецизно лазерно рязане 94,4340 569 871,00 лв 370 416,00 лв 64,9999736783% 8. BG161PO003-2.1.04-0592 "ДУНАВ-ПРЕС" АД "Въвеждане на ново технологично оборудване в производствения процес" 94,0605 1 353 108,26 лв 811 864,00 лв 59,9999293479% 9. BG161PO003-2.1.04-0218 "АНАКОНДА" ЕООД "Инвестиции в обновление и модернизация на производствения процес на Анаконда ЕООД" 93,2380 1 141 486,00 лв 684 891,60 лв 60,0000000000% 10. BG161PO003-2.1.04-0675 "ЗАВОД ЗА ОПТИКА" АД "Производство на прецизни оптични компоненти с приложение във видимия и инфрачервения спектър на светлината” 93,2165 319 013,95 лв 190 999,99 лв 59,8719875311% 11. BG161PO003-2.1.04-0829 "НЕС-НОВИ ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ" ООД "Технологична модернизация за повече и по-чиста енергия в „НЕС” ООД, гр Шумен" 93,1930 2 316 758,21 лв 999 124,54 лв 43,1259739865% 12. BG161PO003-2.1.04-0087 “ХЕРТИ – М” ООД "Повишаване конкурентоспособността на „Херти-М” ООД чрез технологично обновление на сектор „Печат”" 93,1515 427 650,00 лв 256 590,00 лв 60,0000000000% 13. BG161PO003-2.1.04-0527 "ПАСАТ БЪЛГАРИЯ" АД "Закупуване и въвеждане в експлоатация на ново технологично оборудване" 92,9600 227 720,00 лв 148 018,00 лв 65,0000000000% 14. BG161PO003-2.1.04-0397 "РУВИТЕКС" ЕООД "Технологична модернизация на на “Рувитекс” ЕООД чрез изграждане на система за вторична употреба на ПВХ промазани тъкани и система за бързо прототипиране и рецептурен развой" 92,9210 1 677 042,00 лв 999 852,44 лв 59,6200000000% 15. BG161PO003-2.1.04-0587 ЕТ "СЛАВЯНКА ВМ-ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ПИРНАРЕВ" "Технологична модернизация в производството на интериорни врати" 92,8485 179 850,00 лв 116 902,50 лв 65,0000000000% Приложение №1А страница 3/21 16. BG161PO003-2.1.04-0308 "ЕНКО - НЕДЕВ С- ИЕ" СД "Внедряване на нови продукти, съответстващи на европейските норми и изисквания, от СД “ЕНКО – Недев С-ие”" 92,7060 564 820,14 лв 367 133,09 лв 64,9999998251% 17. BG161PO003-2.1.04-0822 "ТЕХНО- ЕНЕРДЖИ" ООД "Повишаване на конкурентоспособността на “Техно-енерджи” ООД" 92,1835 728 000,00 лв 473 200,00 лв 65,0000000000% 18. BG161PO003-2.1.04-0421 "МЕБЕЛИКС" ООД "Въвеждане на ново оборудване за постигане на по-ефективно производство и по-високо качество на продукцията" 92,1675 754 300,00 лв 490 295,00 лв 65,0000000000% 19. BG161PO003-2.1.04-0538 "АСТЕРА КОЗМЕТИКС" АД "Нови технически решения за повишаване конкурентноспособноста на Астера Козметикс" 92,1135 787 850,00 лв 512 102,40 лв 64,9999873401% 20. BG161PO003-2.1.04-0354 "БТБ БЪЛГАРИЯ" АД "Закупуване на ново оборудване и повишаване на конкурентоспособността" 92,1085 1 206 998,00 лв 724 198,00 лв 59,9999337199% 21. BG161PO003-2.1.04-0491 "ЕХНАТОН" ООД "Въвеждане на нови продукти с висока добавена стойност – нестандартни електротехнически прибори и подобряване качеството на настоящите продукти /електрически табла и цялостни решения за индустриална автоматизация/ чрез ново производствено оборудване и ERP система" 92,0965 1 009 098,29 лв 605 458,98 лв 60,0000000000% 22. BG161PO003-2.1.04-0279 "ЛАКИ 131" ООД "Развитие на малка гъвкава леярна за производство на високо качество разнообразни детайли от цветни метали" 92,0910 1 203 535,09 лв 782 297,81 лв 65,0000000000% 23. BG161PO003-2.1.04-0696 "АМТЕК" ЕООД Повишаване на конкурентоспособността на фирма „АМТек” ЕООД чрез модернизиране и разширяване на производството за механична обработка на метал 91,8125 2 018 473,00 лв 989 051,77 лв 49,0000000000% Приложение №1А страница 4/21 24. BG161PO003-2.1.04-0275 "АРП" ООД "Повишаване на конкурентоспособността, чрез модернизация и технологично обновление в “АРП” ООД " 91,7950 766 271,00 лв 498 076,15 лв 65,0000000000% 25. BG161PO003-2.1.04-0523 "ИНДЕКС - 6" ООД "Доставка и въвеждане в експлоатация на ново технологично оборудване" 91,7775 1 192 528,42 лв 715 517,05 лв 60,0000000000% 26. BG161PO003-2.1.04-0492 "ЕЛМА 13" ООД "Технологична модернизация на предприятие от мебелната промишленост „Елма 13” ООД – гр Троян" 91,7215 1 125 114,09 лв 731 324,16 лв 65,0000000000% 27. BG161PO003-2.1.04-0667 "ЕЛТРЕЙД" ООД Технологична модернизация за подобряване ефективността на “Елтрейд” ООД 91,4195 258 900,00 лв 152 751,00 лв 59,0000000000% 28. BG161PO003-2.1.04-0930 "ЕВРОПА ТРИКО" АД Технологична модернизация на Европа Трико АД 91,3130 202 641,00 лв 121 584,60 лв 60,0000000000% 29. BG161PO003-2.1.04-0551 "ЕЛУКС" ООД "Усъвършенстване на технологиите и въвеждане на иновативен продукт в ЕЛУКС ООД, чрез роботизирани линии за опроводяване на луминесцентни осветители и автоматизирани машини за изработка на оптичните елементи на осветителите" 91,2695 1 118 300,00 лв 726 895,00 лв 65,0000000000% 30. BG161PO003-2.1.04-0032 "НИДЕКС" ООД "НИДЕКС – по-конкурентоспобен производител чрез модернизация на технологичния процес рециклиране- екструдиране" 91,2615 1 504 430,00 лв 752 000,00 лв 49,9857088731% 31. BG161PO003-2.1.04-0648 "ЛЕМИ - ТРАФО" ЕООД "Повишаване на производителността и качеството на продукцията на ЛЕМИ- ТРАФО " 91,1990 1 806 390,00 лв 998 030,48 лв 55,2458717522% 32. BG161PO003-2.1.04-0524 "НОВОТЕХПРОМ" ООД "Подобряване на конкурентните предимства и пазарните позиции на “Новотехпром” ООД " 91,1585 3 134 000,00 лв 1 000 000,00 лв 31,9081046586% Приложение №1А страница 5/21 33. BG161PO003-2.1.04-0337 "НЕМАТЕКС" ЕООД "Повишаване конкурентноспособността на “Нематекс” ЕООД чрез инвестиционно подпомагане за технологично обновление на производственото оборудване" 91,0635 348 678,00 лв 209 206,80 лв 60,0000000000% 34. BG161PO003-2.1.04-0488 "ХОУЛИ- ПИЛАНА"ООД "Доставката на ново технологично оборудване – средство за повишаване на конкурентоспосбността на компанията" 91,0210 460 172,00 лв 276 103,20 лв 60,0000000000% 35. BG161PO003-2.1.04-0160 “КАСИ ТЕМПРА ПАК” ООД "Повишаване на конкурентните предимства и създаване на предпоставки за устойчиво развитие, чрез въвеждане на съвременни производствено- технологични практики в „КАСИ ТЕМПРА ПАК” ООД " 90,9920 182 470,59 лв 91 235,29 лв 49,9999972598% 36. BG161PO003-2.1.04-0489 "БУЛ-АРТ" ЕООД "Технологична модернизация посредством закупуването на обработващ център с ЦПУ за "Бул-Арт"ООД" 90,9555 262 133,00 лв 170 386,45 лв 65,0000000000% 37. BG161PO003-2.1.04-0359 „ВЕЛИКОВИ” ООД "Повишаване на конкурентноспособността на "ВЕЛИКОВИ"ООД чрез технологична модернизация" 90,9160 1 435 202,00 лв 717 601,00 лв 50,0000000000% 38. BG161PO003-2.1.04-0267 "МИНЕРАЛ" ЕООД "Преминаване към еколого-съобразна технология в асфалтополагането и разширяване на гамата продукти на МИНЕРАЛ ЕООД чрез инвестиции в автоматизирани, модерни и високотехнологични системи и оборудване" 90,9155 265 000,00 лв 172 250,00 лв 65,0000000000% 39. BG161PO003-2.1.04-0072 „ПАВЕЛ И СИНОВЕ” ООД "Технологична модернизация и повишаване конкурентноспособността на „Павел и синове” ООД" 90,8990 1 080 545,29 лв 648 327,17 лв 60,0000000000% Приложение №1А страница 6/21 40. BG161PO003-2.1.04-0393 "КАРМЕЛА-2000" ООД "Технологичната модернизация на КАРМЕЛА 2000 ООД – гаранция за конкурентноспособност и новаторство" 90,8755 929 950,00 лв 557 970,00 лв 60,0000000000% 41. BG161PO003-2.1.04-0747 "МУЛТИПРИНТ" ООД „Повишаване конкурентноспособността на Мултипринт ООД” 90,8185 397 000,00 лв 238 200,00 лв 60,0000000000% 42. BG161PO003-2.1.04-0694 "КОНСОРЦИУМ НАЦИОНАЛНА БАЗА ЗА ИНСТРУМЕНТИ" ООД Инвестиции в разширяване производството на „Консорциум Национална База за Инструменти” ООД 90,7715 1 449 244,00 лв 869 546,40 лв 60,0000000000% 43. BG161PO003-2.1.04-0084 „КММ” АД "Технологична модернизация на „КММ” АД, чрез въвеждане на нови технологии в производствения процес" 90,7365 939 553,64 лв 563 732,18 лв 59,9999995743% 44. BG161PO003-2.1.04-0407 "ПРУЖИНИ- ПЕНЕВ" ООД "Технологичното обновление – начин за завоюване на нови пазари за „Пружини Пенев” ООД" 90,7225 1 099 634,00 лв 659 780,00 лв 59,9999636243% 45. BG161PO003-2.1.04-0819 "ГЕОТОТАЛ" ООД "Внедряване на съвременна тридименсионална технология и оборудване за лазерно сканиране с цел повишаване конкурентноспособността на геототал, модернизиране на производствените процеси и диверсификация на продукцията" 90,5850 350 000,00 лв 122 500,00 лв 35,0000000000% 46. BG161PO003-2.1.04-0617 ЕТ "СИМА-ЯКИМ МИХОВ" "Разширяване на производството" 90,5665 349 600,00 лв 227 240,00 лв 65,0000000000% 47. BG161PO003-2.1.04-0941 "НЕДЕВ"ООД Модернизация и развитие в Недев ООД 90,5455 320 800,00 лв 208 520,00 лв 65,0000000000% 48. BG161PO003-2.1.04-0427 ЕТ"СОФИ-В- ВАСИЛ ВАЧКОВ- МАРИЯ ВАЧКОВА" "Усъвършенстване на технологичния процес във фирма “Софи-В”, чрез закупуване на ново оборудване" 90,5440 214 300,00 лв 139 295,00 лв 65,0000000000% Приложение №1А страница 7/21 49. BG161PO003-2.1.04-0143 "ИНХОМ – 98" ООД "Интензификация на технологични операции при производството на формови комплекти за стъкларската индустрия" 90,5065 1 029 011,00 лв 504 215,39 лв 49,0000000000% 50 BG161PO003-2.1.04-0518 "КАМ - 919" ЕООД "Повишаване на конкуретноспособността, посредством автоматизиране на процеса на производство и повишаване качеството на продукти с нарастващ пазарен потенциал /опаковки от 3 и 5 пластно велпапе/" 90,4950 212 000,00 лв 127 200,00 лв 60,0000000000% 51. BG161PO003-2.1.04-0663 "ЕЛЕКТРОСТОМА НА 2004” АД Технологична модернизация на фирма ЕЛЕКТРОСТОМАНА 2004 АД 90,4780 1 591 596,00 лв 954 957,60 лв 60,0000000000% 52. BG161PO003-2.1.04-0693 "АГРОМАХ" ЕООД "Повишаване на конкурентноспособността на Агромах ЕООД чрез закупуване на технологично оборудване за производство на метални конструкции" 90,4780 1 924 827,00 лв 962 413,50 лв 50,0000000000% 53. BG161PO003-2.1.04-0641 "ТОРГОТЕРМ " АД "Повишаване на конкурентоспособността на “Торготерм” чрез въвеждането на „Компютъризиран технологичен комплекс за разкрояване и огъване на детайли от листова стомана" 90,4610 1 957 930,00 лв 978 965,00 лв 50,0000000000% 54. BG161PO003-2.1.04-0780 "ХИГИЕННО- МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ" ЕООД Нови пазари и устойчиво развитие за „ХМИ” 90,4480 1 499 694,00 лв 899 816,40 лв 60,0000000000% 55. BG161PO003-2.1.04-0300 "ПЛАСТЕК" ООД "Стабилност,устойчивост и конкурентоспособност сега и в бъдеще" 90,3890 1 241 450,00 лв 806 942,50 лв 65,0000000000% 56. BG161PO003-2.1.04-0163 “БИТОВА ЕЛЕКТРОНИКА” АД "Технологична линия за производство на нови изолационни продукти" 90,3405 2 948 570,00 лв 996 306,81 лв 33,7894914682% Приложение №1А страница 8/21 57. BG161PO003-2.1.04-0493 "КОНТРАКС" ЕАД "Инвестиции за производство на софтуер и предоставяне на сервизни услуги за комплексни ИКТ системи по световни стандарти " 90,3160 877 800,00 лв 526 680,00 лв 60,0000000000% 58. BG161PO003-2.1.04-0034 "МАРКУС" ООД "Повишаване качеството и капацитета на Маркус ООД" 90,3055 338 946,92 лв 203 368,15 лв 60,0000000000% 59. BG161PO003-2.1.04-0361 "РАЛОМЕКС" АД "Технологична модернизация и въвеждане на иновативни процеси в „Раломекс” АД" 90,3055 540 800,00 лв 324 480,00 лв 60,0000000000% 60. BG161PO003-2.1.04-0139 "МУЛТИТЕСТ" ООД "Модернизация, усъвършенстване и разширяване на обхвата на производствения процес и развойната дейност в Мултитест ООД" 90,2120 1 687 172,27 лв 843 586,13 лв 50,0000000000% 61. BG161PO003-2.1.04-0536 "НИК 47" ЕООД "Повишаване конкурентоспособността на НИК 47 ЕООД чрез модернизиране на производствения процес" 90,1295 829 400,00 лв 489 346,00 лв 59,0000000000% 62. BG161PO003-2.1.04-0928 "ХИДРОПЛАСТФО РМ"ООД Технологична модернизация в „ХИДРОПЛАСТФОРМ” ООД 90,1160 131 930,00 лв 85 754,50 лв 65,0000000000% 63. BG161PO003-2.1.04-0647 "ДИМЕКС ТРЕЙДИНГ" ЕООД "Високотехнологична модернизация на „ДИМЕКС ТРЕЙДИНГ” ЕООД" 90,0735 1 292 120,00 лв 775 272,00 лв 60,0000000000% 64. BG161PO003-2.1.04-0418 "ДЕН" ЕООД "Инвестиционен проект за закупуване на резачна маса за праволинейно и неправолинейно рязане на стъкло" 90,0145 123 640,00 лв 61 758,18 лв 49,9500000000% 65. BG161PO003-2.1.04-0927 "АРЕА" ООД Въвеждане на високотехнологично оборудване в производствения процес 89,9990 647 000,00 лв 420 000,00 лв 64,9149922720% 66. BG161PO003-2.1.04-0221 "ЗХМ-ПРОТЕХ" ООД "Повишаване на конкурентноспособността на „ЗХМ Протех”ООД и увеличаване на експортния му потенциал" 89,9495 680 901,00 лв 408 540,60 лв 60,0000000000% Приложение №1А страница 9/21 67. BG161PO003-2.1.04-0809 "НИКИКА-90" ООД "Повишаване на конкурентоспособността на “НИКИКА-90” ООД" 89,8465 288 000,00 лв 187 200,00 лв 65,0000000000% 68. BG161PO003-2.1.04-0453 "РУБЕЛЛА БЮТИ"АД "Повишаване на конкурентоспособността на „РУБЕЛЛА БЮТИ"” АД чрез внедряване на модерно технологично оборудване 89,8435 1 728 043,00 лв 1 000 000,00 лв 57,8689303449% 69. BG161PO003-2.1.04-0834 "МЕРИАМ-90" АД "Повишаване конкурентноспособността на фирмата чрез автоматизация и модернизация на технологичното оборудване с цел завоюване на стабилни пазарни позиции " 89,8340 432 550,00 лв 281 157,50 лв 65,0000000000% 70. BG161PO003-2.1.04-0281 "ТРАНЕМО - АМИЦБОЛ КОРПОРЕЙШЪН" ООД "Внедряване на ново технологично оборудване в „Транемо-Амицбол Корпорейшън” ООД" 89,8075 173 476,00 лв 104 085,60 лв 60,0000000000% 71. BG161PO003-2.1.04-0650 "РИАЛ БЪЛГАРИЯ" ООД Повишаване на конкурентноспособността на Риал България ООД и подобряване на пазарните позиции чрез въвеждане в експлоатация на нови производствени мощности и увеличаване на обема произведена продукция 89,7695 251 500,00 лв 163 475,00 лв 65,0000000000% 72. BG161PO003-2.1.04-0466 "БРИСТ - ХМ" АД "Подкрепа за покупка на машини и строително-монтажни работи за технологична модернизация на „Брист- ХМ” АД –грБрезник" 89,7550 373 000,00 лв 242 000,00 лв 64,8793565684% 73. BG161PO003-2.1.04-0178 "БКК-95"ООД "Повишаване на конкурентоспособността на “БКК-95” ООД" 89,7450 1 576 000,00 лв 945 600,00 лв 60,0000000000% 74. BG161PO003-2.1.04-0280 "ЕТИКОМ" ООД "Повишаване конкурентноспособността на „ЕТИКОМ” ООД, чрез разширяване и разнообразяване на производствената дейност" 89,7225 1 492 071,00 лв 895 242,60 лв 60,0000000000% Приложение №1А страница 10/21 75. BG161PO003-2.1.04-0794 "ВАЛИЯН" ООД "Автоматизиране и разширяване на производството на бутиково и хотелско обзавеждане" 89,6925 1 718 250,82 лв 999 850,15 лв 58,1899998744% 76. BG161PO003-2.1.04-0179 ЕТ"ИВИЛ-ИВАН КРЪСТЕВ" "Модернизирани технологии за повече и по-качествени хляб и хлебни изделия" 89,6405 850 880,00 лв 553 072,00 лв 65,0000000000% 77. BG161PO003-2.1.04-0796 "ИНТЕКСТ" ООД "Автоматизиране и разширяване на производството на врати и каси " 89,6235 1 008 412,97 лв 605 047,78 лв 60,0000000000% 78. BG161PO003-2.1.04-0918 "СОКОЛОВ" ООД Технологична модернизация за производство на бетонови изделия 89,4925 1 595 660,00 лв 857 078,55 лв 53,7131064814% 79. BG161PO003-2.1.04-0485 "ХЕМ" АД "Разширяване на дейността на "ХЕМ"АД чрез технологична модернизация" 89,4850 1 509 662,40 лв 905 797,44 лв 60,0000000000% 80. BG161PO003-2.1.04-0100 „АКУМПЛАСТ” АД "Повишаване ефективността в производствения процес на „АКУМПЛАСТ” АД" 89,4425 597 000,00 лв 388 050,00 лв 65,0000000000% 81. BG161PO003-2.1.04-0244 "ПРОКС - 2" ООД "Разширяване на технологичните възможности, продуктовата гама и капацитета на „Прокс – 2” ООД" 89,3875 401 900,00 лв 261 235,00 лв 65,0000000000% 82. BG161PO003-2.1.04-0067 "СПАРТАК" АД "Инсталация за прахово боядисване в Спартак АД" 89,3470 334 800,00 лв 166 009,96 лв 49,5848161329% 83. BG161PO003-2.1.04-0599 "ДОРЕС 2003" ЕООД "Повишаване конкурентоспособността на „ДОРЕС 2003” ЕООД чрез технологична модернизация" 89,3205 650 800,00 лв 423 020,00 лв 65,0000000000% 84. BG161PO003-2.1.04-0680 "ТАУРУС-93" ЕООД Закупуване на прецизна машина за лазерно рязане и гравиране 89,2400 158 900,00 лв 103 285,00 лв 65,0000000000% 85. BG161PO003-2.1.04-0597 ЕТ "БИСЕР СТОИМЕНОВ" "Технологична модернизация на ЕТ „Бисер Стоименов”" 89,2375 1 540 000,00 лв 1 000 000,00 лв 64,9350649351% 86. BG161PO003-2.1.04-0476 "ЕЛИТГРУП 2000" ЕООД "Технологична модернизация на дружеството при производството на 89,1580 1 430 500,00 лв 714 534,75 лв 49,9500000000% Приложение №1А страница 11/21 пелети" 87. BG161PO003-2.1.04-0219 "МАЙКРОМЕТ" ООД "Повишаване на конкурентноспособността и ефективността на „Майкромет”ООД чрез модернизиране и обновление на производственото оборудване" 88,8655 446 407,50 лв 290 164,88 лв 65,0000005205% 88. BG161PO003-2.1.04-0790 "БЕЛОПЕЙПЪР" ЕООД "Производство на нови продукти и увеличение на производствения капацитет в Белопейпър ЕООД" 88,8285 2 021 460,73 лв 999 505,55 лв 49,4447177721% 89. BG161PO003-2.1.04-0600 "МЕНИДЖМЪНТ БИЛДИНГ КОНТРОЛ" ЕООД "Модернизация на машинния парк на „Мениджмънт билдинг контрол” ЕООД" 88,7965 1 603 909,08 лв 999 876,92 лв 62,3400000000% 90. BG161PO003-2.1.04-0076 „ДАНИБЕКС” ООД "Разширяване на продуктовата гама на „Данибекс” ООД чрез закупуване на ново оборудване" 88,7775 204 808,00 лв 122 884,80 лв 60,0000000000% 91. BG161PO003-2.1.04-0666 "АКСИС ХОЛД" ООД „Повишаване на конкурентоспособността на „АКСИС ХОЛД” ООД чрез стартиране на производство на фотоволтаични модули” 88,7725 4 824 440,00 лв 1 000 000,00 лв 20,7277943140% 92. BG161PO003-2.1.04-0830 "ЕС БИ ГРУП" ЕАД "Конкурентноспособни геопространствени данни" 88,7610 248 240,00 лв 161 356,00 лв 65,0000000000% 93. BG161PO003-2.1.04-0495 "АЙ БИ ЕС- БЪЛГАРИЯ" ЕООД "Увеличение капацитета на центъра за предоставяне на дистанционни ИТ услуги, водещо до петкратно увеличение на приходите от износ" 88,6735 1 028 037,00 лв 668 224,05 лв 65,0000000000% 94. BG161PO003-2.1.04-0797 "МЕХАНИКА-90" ЕООД "Технологична модернизация за конкурентно производство на “Механика- 90” ЕООД" 88,6115 164 125,00 лв 82 062,50 лв 50,0000000000% Приложение №1А страница 12/21 95. BG161PO003-2.1.04-0913 "ХИММАШ" АД „Повишаване на конкурентоспособността на „ХИММАШ” АД чрез внедряване на модерно технологично оборудване” 88,5945 665 023,00 лв 399 013,80 лв 60,0000000000% 96. BG161PO003-2.1.04-0786 "ИНТЕРГАМА" ООД „Развитие на “Интергама” ООД чрез технологично обновление за разширяване на дейността” 88,5835 570 710,00 лв 285 355,00 лв 50,0000000000% 97. BG161PO003-2.1.04-0787 ЕТ "БИЛД- КОСТАДИН ЦИНЦАРОВ" „Автоматизация на производството на стъклопакети в ЕТ ‘Билд – Костадин Цинцаров” - предпоставка за разширяване на пазарните позиции” 88,5440 2 407 691,00 лв 1 000 000,00 лв 41,5335688840% 98. BG161PO003-2.1.04-0761 "ИНТЕХНА" АД „Технологична модернизация за конкурентно и ефективно производство във фирма “ИНТЕХНА” АД” 88,5325 1 341 200,00 лв 871 780,00 лв 65,0000000000% 99. BG161PO003-2.1.04-0011 "САНЕЛ" АД "С конкурентни технологии – висок икономически и социален растеж" 88,5235 994 500,00 лв 596 700,00 лв 60,0000000000% 100. BG161PO003-2.1.04-0301 "ЛЮБ И СИНОВЕ" ООД "Повишаване конкурентоспособността на „Люб и синове” ООД чрез закупуване на многофункционална цифрово-програмна машина за обработка на метал" 88,4820 132 337,80 лв 86 019,57 лв 65,0000000000% 101. BG161PO003-2.1.04-0411 "КАБИЕС-ДЕНТ СМТЛ" ООД "Повишаване на конкурентоспособността на ,,Кабиес дент СМТЛ” ООД чрез въвеждане в предприятието на модерна CAD/CAM технология" 88,4675 170 997,76 лв 111 148,54 лв 65,0000000000% 102. BG161PO003-2.1.04-0379 ЕТ „НИК- ПЛАСТИК – ВАЛЯ ПЕТРОВА” "Инвестиции в нови технологии за биоразградими пластмаси, разширение на производствената дейност и реорганизиране на производственият процес за ЕТ “Ник пластик – Валя Петрова"" 88,4360 387 959,38 лв 252 173,60 лв 65,0000000000% Приложение №1А страница 13/21 103. BG161PO003-2.1.04-0311 "БАРИ КБК ГРУП" ООД "Технологично обновление и модернизация в Обувна Фабрика Бари" 88,4085 947 650,00 лв 568 590,00 лв 60,0000000000% 104. BG161PO003-2.1.04-0449 "ТОКАШ"ООД "Подобряване на конкурентните предимства на фирмата" 88,3850 395 501,70 лв 257 076,10 лв 65,0000000000% 105. BG161PO003-2.1.04-0180 "СИМЕКС" ЕООД "Технологична модернизация в Симекс ЕООД – Криводол" 88,2755 640 939,43 лв 416 610,63 лв 65,0000000000% 106. BG161PO003-2.1.04-0550 "ПРЕС ПРОДУКТ ЛАЙН" ООД "Повишаване на конкурентноспособността на “Прес Продукт Лайн” ООД чрез инвестиция във високотехнологично оборудване" 88,2215 230 482,91 лв 149 813,89 лв 65,0000000000% 107. BG161PO003-2.1.04-0779 "АЛИАНС ПРИНТ" ЕООД Технологична модернизация на Алианс Принт ЕООД 88,2150 2 707 045,00 лв 999 982,00 лв 36,9399843741% 108. BG161PO003-2.1.04-0616 "ВЕНИ И КО" ООД "Технологично оборудване за новоизграждаща се производствена база на „Вени и ко”" 88,1885 638 000,00 лв 414 700,00 лв 65,0000000000% 109. BG161PO003-2.1.04-0423 "КЕДЪР-ЛЕС" ЕООД "Повишаване конкурентоспособността на „КЕДЪР - ЛЕС” ЕООД чрез технологична модернизация" 88,1810 254 135,00 лв 127 067,50 лв 50,0000000000% 110. BG161PO003-2.1.04-0840 "КОЛОР ГЛАЗ" ООД "Технологична модернизация в Колор Глаз ООД" 88,0935 1 386 493,20 лв 693 246,00 лв 49,9999567254% 111. BG161PO003-2.1.04-0856 "МИМ-БЪЛГАРИЯ" АД "Повишаване на конкурентноспособността на МИМ България АД чрез внедряване на модерно технологично оборудване и специализиран софтуер за компютърно проектиране и 3D визуализация на мебелното производство" 88,0735 125 100,00 лв 81 315,00 лв 65,0000000000% 112. BG161PO003-2.1.04-0111 „АКВА МЕТАЛ” ЕООД "Повишаване на ефективността и разширяване на спектъра от предлагани 88,0715 377 461,66 лв 245 350,08 лв 65,0000000000% Приложение №1А страница 14/21 услуги в съществуваща печатна база чрез въвеждане на нови производствени мощности" 113. BG161PO003-2.1.04-0312 "ФАМИЛИ ДЖИ" ООД "Модернизиране и обновление на технологичното оборудване за по- ефективно производство на висококачествени продукти, в съответствие с европейските и световни изисквания към производството на облекла" 88,0615 309 271,00 лв 185 562,60 лв 60,0000000000% 114. BG161PO003-2.1.04-0214 "ВИТАВЕЛ" АД "Модернизация на оборудването и разширяване на продуктовата гама от опаковки на ВИТАВЕЛ АД" 88,0435 2 299 978,00 лв 999 826,12 лв 43,4711164861% 115. BG161PO003-2.1.04-226 "ХЛЕБОПРОИЗВОД СТВО И СЛАДКАРСТВО" ЕООД "Технологична модернизация на "ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО И СЛАДКАРСТВО"ЕООД ГРТРОЯН 87,9985 524 413,85 лв 314 648,31 лв 60,0000000000% 116. BG161PO003-2.1.04-0525 "ХАРПЕЛ" ООД "Въвеждане на ново технологично оборудване в производствения процес" 87,9845 1 116 278,97 лв 725 581,33 лв 65,0000000000% 117. BG161PO003-2.1.04-0654 "КОНЕКТА" ООД ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА „КОНЕКТА” ООД ЧРЕЗ ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ 87,9405 388 200,00 лв 232 920,00 лв 60,0000000000% 118. BG161PO003-2.1.04-0336 "НОВА ПРИНТ" АД "Подобряване на пазарните позиции на “Нова Принт”АД чрез технологично обновление на производственото оборудване" 87,9360 1 630 729,00 лв 978 437,40 лв 60,0000000000% 119. BG161PO003-2.1.04-0839 СД "АПКО- КОВАНДЖИЙСКИ И СИ-Е" "Инвестиционна подкрепа за устойчиво развитие на СД „АПКО”" 87,8955 1 031 000,00 лв 670 150,00 лв 65,0000000000% Приложение №1А страница 15/21 120. BG161PO003-2.1.04-0508 "СТРОЙСТИЛ" ЕООД "Повишаване на конкурентноспособността и производителността в „Стройстил” ЕООД чрез цялостна технологична промяна и разширяване на производството на бетонови изделия" 87,8035 1 820 950,00 лв 930 505,45 лв 51,1000000000% 121. BG161PO003-2.1.04-0817 "ЕЙДЖИ ПАКЕДЖИНГ" ЕООД "ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА“ЕЙДЖИ ПАКЕДЖИНГ”ЕООД" 87,8020 1 275 725,00 лв 829 221,25 лв 65,0000000000% 122. BG161PO003-2.1.04-0061 "БЕРКО-90- БЕРКОВСКИ С- ИЕ"СД "Конкурентно развитие чрез финансова помощ от ЕС" 87,7390 1 464 625,00 лв 878 700,00 лв 59,9948792353% 123. BG161PO003-2.1.04-0487 "ХРОМ" АД "Технологично обновление на производствения процес на ХРОМ АД" 87,7285 2 025 628,00 лв 973 565,67 лв 48,0624119256% 124. BG161PO003-2.1.04-0586 "ХИМИЧЕСКИ ПРОДУКТИ" ООД "Конкурентоспособност чрез технологична модернизация в „Химически продукти” ООД" 87,7275 2 035 056,00 лв 998 503,51 лв 49,0651614784% 125. BG161PO003-2.1.04-0451 "ПАЙП ИНДУСТРИАЛ БЪЛГАРИЯ" ООД "Въвеждане на линия за производство на трислойни ПВХ тръби с размери 110 – 500 мм" 87,7095 2 367 231,00 лв 994 237,00 лв 42,0000000000% 126. BG161PO003-2.1.04-0632 "О.Р.Т." АД "ОРТ – компания с модерно лице и европейски стандарт" 87,7080 942 100,00 лв 470 000,00 лв 49,8885468634% 127. BG161PO003-2.1.04-0868 "ВОЙСКОМ" АД "Разплащания чрез комуникационен оператор" 87,7070 1 425 000,00 лв 926 250,00 лв 65,0000000000% 128. BG161PO003-2.1.04-0826 "ИНСТИТУТ ПО ЗАВАРЯВАНЕ" АД "Конкурентноспособност чрез инвестиции в технологична модернизация в ИЗА АД" 87,6710 156 871,00 лв 101 766,15 лв 64,8725050865% 129. BG161PO003-2.1.04-0455 "ЕФ ХИКС КАМЕРА" ЕООД "Повишаване на конкурентноспособността на Еф Хикс Камера ЕООД на медийния пазар чрез 87,6445 975 004,89 лв 633 753,18 лв 65,0000001528% Приложение №1А страница 16/21 обновяване и модернизация на техниката" 130. BG161PO003-2.1.04-0232 "ХРАНПАК" ЕООД "Технологична модернизация в предприятието" 87,6405 1 212 360,00 лв 788 034,00 лв 65,0000000000% 131. BG161PO003-2.1.04-0046 "ДЕВА БРОДКАСТ" ЕООД "Повишаване конкурентоспособността на "Дева Бродкаст"ЕООД чрез закупуване на ново технологично оборудване" 87,6370 214 200,00 лв 139 230,00 лв 65,0000000000% 132. BG161PO003-2.1.04-0867 "ОТОРАМ -90" ООД "Повишаване конкурентоспособността на "Оторам-90"ООД 87,6070 133 360,00 лв 86 684,00 лв 65,0000000000% 133. BG161PO003-2.1.04-0459 "ИСКАБУЛ” АД "Разширяване дейността и диверсификация на продукцията на Искабул АД чрез инвестиции в иновативни технологии и оборудване и разработване и прилагане на комплексна бизнес стратегия" 87,5180 1 194 000,00 лв 774 893,47 лв 64,8989503368% 134. BG161PO003-2.1.04-0431 "СОНИКО" ООД "Въвеждане в производството на нови продукти с висока добавена стойност – системи за окачени фасади от стъкло и алуминий и фасади от алуминий " 87,4895 1 423 461,89 лв 854 077,13 лв 60,0000000000% 135. BG161PO003-2.1.04-0895 "ЧУКУРОВИ И СИЕ" СД "Повишаване на конкурентноспособността и производителността в СД „Чукурови и Сие” чрез разширяване на производството на PVC дограма " 87,4505 1 785 350,00 лв 999 796,00 лв 56,0000000000% 136. BG161PO003-2.1.04-0723 "ПАЛОМИТА" ЕАД Автоматична производствена линия за дигитални спирални тампони 87,4430 1 522 936,00 лв 913 761,60 лв 60,0000000000% 137. BG161PO003-2.1.04-0715 "ПИЕЗОКВАРЦ" ЕООД За по-добра конкурентноспособност на ПИЕЗОКВАРЦ ЕООД 87,4405 226 000,00 лв 146 554,59 лв 64,8471615721% Приложение №1А страница 17/21 138. BG161PO003-2.1.04-0174 ”ЕКО ПРОЕКТ” ООД "Разширение на производствената дейност на „Еко Проект”ООД чрез внедряване на екструзионна линия за двуслойни полиетиленови тръби с големи диаметри" 87,4020 1 366 500,00 лв 888 225,00 лв 65,0000000000% 139. BG161PO003-2.1.04-0912 ЕТ "НИКОЛАЙ ЯНКОВ-ВИЛЛАН" Повишаване на управленския и технологичния капацитет на „ВИЛЛАН” ЕТ 87,3910 802 181,16 лв 481 308,70 лв 60,0000000000% 140. BG161PO003-2.1.04-0805 "СТАНКОВ" ЕООД "Технологична модернизация и повишаване на конкурентоспособността на СТАНКОВ ЕООД" 87,3885 991 610,00 лв 594 966,00 лв 60,0000000000% 141. BG161PO003-2.1.04-0554 "ЛЕСИЛМАШ-98" АД "Повишаване на конкурентноспособността на “Лесилмаш 98”АД чрез технологична модернизация" 87,3865 1 486 880,00 лв 891 421,85 лв 59,9525076979% 142. BG161PO003-2.1.04-0784 "БЛ СПОРТ" ООД "Технологична модернизация в "БЛ СПОРТ" ООД 87,3665 1 493 315,00 лв 970 654,75 лв 65,0000000000% 143. BG161PO003-2.1.04-0024 "БУЛМАР" ООД "Повишаване конкурентоспособността на Булмар ООД чрез инвестиране в технологична модернизация на предприятието" 87,3595 328 647,00 лв 213 621,00 лв 65,0001369250% 144. BG161PO003-2.1.04-0113 „АСПЕКТ-ІІІ” ООД "Дооборудване и модернизация на машинния парк в предприятието за производството на филтри на „АСПЕКТ- ІІІ” ООД" 87,2995 88 500,00 лв 57 525,00 лв 65,0000000000% 145. BG161PO003-2.1.04-0645 "СО - ТО КОЛОР" ЕООД "Модернизация и увеличаване на капацитета за производство на експандиран полистирен" 87,2940 1 028 092,00 лв 616 855,20 лв 60,0000000000% 146. BG161PO003-2.1.04-0511 "МД-2 " ЕООД "Производство на качествени замразени и охладени тестени изделия" 87,2480 1 608 286,00 лв 964 971,60 лв 60,0000000000% Приложение №1А страница 18/21 147. BG161PO003-2.1.04-0242 "МОНИ МГ" ООД "Технологично обновление и модернизация на фирма “МОНИ МГ” ООД" 87,2230 1 881 520,00 лв 928 530,12 лв 49,3500000000% 148. BG161PO003-2.1.04-0097 "КИС 2005" ООД "Инвестиционна подкрепа за модернизация на предприятието и повишаване конкурентоспособността на „КИС 2005”ООД" 87,2030 156 620,31 лв 101 803,20 лв 64,9999990423% 149. BG161PO003-2.1.04-0432 "ЛЕНОВЕКС" ООД "Модернизация на производствена база с Леново" 87,1970 533 745,22 лв 346 934,39 лв 65,0000000000% 150. BG161PO003-2.1.04-0734 "СТРОЙКОМ ПЛАСТ" ЕООД Повишаване на конкурентноспособността на “СТРОЙКОМ ПЛАСТ” ЕООД чрез технологична модернизация на фирмата 87,1955 1 381 312,89 лв 897 853,38 лв 65,0000001086% 151. BG161PO003-2.1.04-0367 "ТРУД" АД "Запазване на българската традиция в огнеупорната индустрия чрез разширяване на производството и модернизация на ТРУД АД – гр Русе" 87,1930 1 669 100,00 лв 999 700,53 лв 59,8945855295% 152. BG161PO003-2.1.04-0389 "АГРОРЕМПРОЕКТ -98" АД "Модернизация на техническото оборудване в “АГРОРЕМПРОЕКТ-98” АД и повишаване на производителността и качеството на произвежданата от дружеството продукция" 87,1930 456 000,00 лв 296 400,00 лв 65,0000000000% 153. BG161PO003-2.1.04-0193 "КРОКАНТИНА" ООД "Технологична модернизация в „КРОКАНТИНА” ООД" 87,1485 94 225,00 лв 61 246,25 лв 65,0000000000% 154. BG161PO003-2.1.04-0664 "ДЕЙЗИ ТЕХНОЛОДЖИ" ООД Подобряване на конкурентоспособността на Дейзи Технолоджи на международния пазар 87,1220 1 703 763,00 лв 980 172,90 лв 57,5298853372% 155. BG161PO003-2.1.04-0123 "ГЕОДЕЗИЧЕСКО ПРОЕКТИРАНЕ" ООД "Подобряване на бизнес средата в Шумен и региона и развитие на потенциала на „Геодезическо проектиране” ООД – гр Шумен за конкурентен и ефективен 87,0870 84 171,50 лв 54 711,48 лв 65,0000000000% Приложение №1А страница 19/21 бизнес" 156. BG161PO003-2.1.04-0882 "УНИСКОРП" ООД "Технологична модернизация на “Унискорп”ООД" 87,0400 1 754 188,00 лв 999 887,16 лв 57,0000000000% 157. BG161PO003-2.1.04-0816 "СТРАТОС" ООД "Здравословно и гарантирано качество на хляб и хлебни изделия" 87,0165 1 486 430,80 лв 891 858,48 лв 60,0000000000% 158. BG161PO003-2.1.04-0854 "ПАСПОРТ МЕДИА" ООД "Модернизация на технологиите за производство на филми и филмови форми в Паспорт медиа ООД" 87,0145 1 209 143,00 лв 785 942,95 лв 65,0000000000% 159. BG161PO003-2.1.04-0659 "ВЕКТОР" ООД „Автоматизация на производството” 87,0080 89 800,00 лв 58 370,00 лв 65,0000000000% 160. BG161PO003-2.1.04-0176 "ЕВЕ" ЕООД "Производство на PVC бутилки чрез издуване на преформи в “ЕВЕ” ЕООД" 87,0055 1 570 060,13 лв 1 000 000,00 лв 63,6918281595% 161. BG161PO003-2.1.04-0424 "БИСС АДВЪРТАЙЗИНГ"О ОД "Повишаване на конкурентноспособността на “БИСС АДВЪРТАЙЗИНГ” ООД чрез модернизация на технологичния парк на фирмата" 86,9765 886 802,40 лв 576 421,56 лв 65,0000000000% 162. BG161PO003-2.1.04-0739 "ЕСЕНС МАРКЕТИНГ" ЕООД Повишаване конкурентноспособноста на “Есенс Маркетинг” ЕООД 86,9740 986 608,84 лв 638 533,24 лв 64,7200000000% 163. BG161PO003-2.1.04-0195 "ИНЕРТСТРОЙ - КАЛЕТО" АД "Технологична модернизация в „Инертстрой-Калето” АД" 86,8985 1 483 937,00 лв 890 362,20 лв 60,0000000000% 164. BG161PO003-2.1.04-0620 "МУЛТИИМПЕКС" ЕООД "Стиропор" 86,8740 1 051 900,00 лв 631 140,00 лв 60,0000000000% 165. BG161PO003-2.1.04-0857 "МОДУЛ МОДУС" ООД "Технологична модернизация и консултантска подкрепа за повишаване конкурентноспособността на Модул Модус ООД чрез разширяване, диверсифициране и оптимизиране на 86,8685 277 500,00 лв 180 375,00 лв 65,0000000000% Приложение №1А страница 20/21 производствената дейност" 166. BG161PO003-2.1.04-0124 "ИНЖКОНСУЛТПР ОЕКТ" ООД "Инвестиции и бизнес консултации за развитие на конкурентноспособнoстта на „Инжконсултпроект” ООД на пазара на проектантски услуги" 86,8575 827 250,00 лв 537 712,50 лв 65,0000000000% 167. BG161PO003-2.1.04-0697 "АТМ ЕЛЕКТРОНИКС" ООД Подобряване на технологичния процес и управлението в АТМ Електроникс ООД 86,8515 514 404,90 лв 334 363,19 лв 65,0000000000% 168. BG161PO003-2.1.04-0735 "МЕБЕЛ-ИНВЕСТ" АД Повишаване на конкурентноспособността на “МЕБЕЛ – ИНВЕСТ” АД чрез технологично обновяване на оборудването на дружеството 86,7905 742 393,97 лв 482 556,08 лв 64,9999999327% 169. BG161PO003-2.1.04-0721 "ЕКСПРЕС ИНЖЕНЕРИНГ" ООД Повишаване конкурентоспособността на „Експрес Инженеринг” ООД 86,7715 1 586 575,00 лв 999 212,76 лв 62,9792325981% 170. BG161PO003-2.1.04-0719 "СИМТИКОМПЛЕК Т ММ" ЕООД Технологично обновление на производствения процес в “Симтикомплект ММ” ЕООД 86,7405 1 230 751,97 лв 799 000,00 лв 64,9196604577% 171. BG161PO003-2.1.04-0023 "ВЪЗХОД" ЕООД „Повишаване конкурентоспособността на „Възход” ЕООД, с Мусомище, чрез модернизация на производството и закупуване на съвременно оборудване за хлебопроизводство” 86,7110 940 450,00 лв 611 292,50 лв 65,0000000000% 172. BG161PO003-2.1.04-0420 "ГИДО" ООД "Повишаване на конкурентоспособността на “ГИДО” ООД като производител за пазарите на ЕС" 86,6535 1 666 665,00 лв 999 999,00 лв 60,0000000000% 173. BG161PO003-2.1.04-0482 "ПЪТНА КОМПАНИЯ" ЕАД "Повишаване на конкурентоспособността на “ПЪТНА КОМПАНИЯ” ЕАД чрез инвестиционна подкрепа и разработване на стратегия за бизнес развитие" 86,6460 2 310 087,90 лв 926 039,89 лв 40,0867814680% Приложение №1А страница 21/21 174. BG161PO003-2.1.04-0208 "Р-СТИЛ" ООД "Модернизация на „Р-стил”ООД за създаване на комфорт" 86,6310 432 260,00 лв 280 969,00 лв 65,0000000000% 175. BG161PO003-2.1.04-0533 "АЛУПЛАСТ-ЖТГ" ЕООД "Модернизиране и оптимизиране на производствения процес в „Алупласт ЖТГ” ЕООД" 86,5930 464 950,00 лв 274 320,50 лв 59,0000000000%
Източник: М-во на икономиката (28.05.2009)
 
Общото събрание на акционерите от КММ АД-Шумен /4KP/, което се проведе на 20 май 2009, взе решение дружеството да разпредели дивидент за 2008 г. в размер на 0.867 лв. на акция. КММ АД-Шумен отчете печалба в размер 227 000 лв.
Източник: Капиталов пазар (29.05.2009)
 
В условията на задълбочаваща се световна финансова и икономическа криза, българската икономика е изправена пред сериозни изпитания. Всички български граждани с основание очакват от новото българско правителство да предприеме решителни мерки за стабилизиране на публичните финанси и подобряване на условията за живот и работа в България. Едно от сериозните предизвикателства е възстановяването на доверието към българската държава от страна на европейските институции и “размразяването” на спряното финансиране по европейските оперативни програми. Важно условие за осигуряването на устойчиво финансиране за българския бизнес, чрез средствата на ЕС, е да се направи оценка на допуснатите до момента слабости и да се предприемат конкретни и решителни мерки за тяхното преодоляване. Политиката на Българска стопанска камара (БСК), като най-голямата индустриална и работодателска организация в България, винаги е била активно да защитава интересите на своите членове, както и да подпомага държавните институции в провеждането на последователна и ефективна икономическа политика в интерес на обществото. В тази връзка, предлагаме на Вашето внимание нашите основни констатации за допуснатите слабости в процеса на набиране, оценка и оповестяване на резултатите от организираните конкурси в края на 2008 г. от Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ) и ИАНМСП по две от схемите, изпълнявани в рамките на Приоритетна ос 2 на ОП „Конкурентоспособност”: - Технологична модернизация в МСП (BG161PO003-2.1.04), и - Технологична модернизация в големи предприятия” (BG161PO003-2.1.05). По двете схеми са подадени 950 (за МСП), респ. 154 (за големите предприятия) броя проектни продложения, от които бяха одобрени за финансиране проектите на: - 175 МСП (или 18,42% от броя на подадените предложения), с общ размер на безвъзмездната финансова помощ в размер на 97 274 095,17 лв. - 39 големи предприятия (или 25,32% от броя на подадените предложения), с общ размер на безвъзмездната финансова помощ в размер на 97 304 725,85 лв С първоначалните констатации на този анализ беше запознато Ръководството на ИАНМСП, което декларира готовност и желание за съдействие за отстраняване на всички онези слабости, които сериозно деформират държавната политика за стимулиране на малките и средни предприятия в България със средствата по оперативните програми на ЕС. С настоящото писмо бихме искали да Ви запознаем с основните констатации и изводи, които направихме по двете схеми: І. Процедура МИЕ 1.1 Хронология Дата Дейност 15.10.2008 ИАНМСП обявявява двете открити процедури за конкурентен подбор на проекти. 09.01.2009 Краен срок за подаване на проектните предложения 12.01.2009 Обявяване на процедурата за набиране на външни оценители по ОП ''Конкурентоспособност'' (ОПК) 06.02.2009 Краен срок за подаване на документи процедурата за набиране на външни оценители 09.03.2009 МИЕ утвърждава списъка на физическите лица – външни оценители, които могат да участват в комисиите по оценка на проектни предложения 27.05.2009 ИАНСМП обявява одобрените проекти От представената хронология и като се вземат предвид многобройните неработни дни около Коледа и Нова година, направения анализ показва, че: 1. предприятията-кандидати са разполагали ефективно с 55 работни дни за да се запознаят с изискванията, да съберат данни, оферти, легализират документи и т.н., да разработят и представят в срок проектите си с всички необходими приложения. 2. на ИАНСМ са били необходими 88 работни дни за да: - обяви процедурата за набиране на външни оценители; - одобри списъка на оценители и състави оценителните комисии; - оцени проектите; - да обяви резултатите. 3. Избраният период за подготовка и представяне на проектите е крайно неудачен и неудобен за предприятията, предвид обичайната натовареност на предприятията в края на финансовата година, коледните новогодишни отпуски на служители, партньори и контрагенти. 1.2 Оценителите Привличането и на външни оценители е правилен подход за постигане на обективност при оценката на проектите. За съжаление при прилагането на тази практика са допуснати слабости, които не само опорочават процедурата, но и дават основания за сериозни съмнения относно наличието на необходимия капацитет на част от оценителите за изготвяненето от тях на обективни и справедливи оценки: 1. Съгласно Чл.18 от ПМС 121/31.05.2007 г. оценителната комисия трябва да бъде назначена не по-късно от 10 работни дни от датата на крайния срок за подаване на проектните предложения. От представената по-горе хронология е видно, че този срок не е спазен. 2. От приложената от МИЕ (ИАНСМСП) процедура за избор на външни оценители и тяхната оперативна работа по оценка на подадените проекти, могат да бъдат направени няколко констатации: - Няма надежден механизъм за гарантиране липсата на конфликт на интереси - стандартната декларация за безпристрастност, която трябва да подпишат оценителите, е неефективен инструмент за контрол и допуска реална възможност експертите да оценяват собствени или “приятелски” проекти; - Изричното изискване за наличие на опит в оценителни комисии е критерий, който предопределя участието в тези комисии предимно на настоящи или бивши държавни служители. - Не е осигурен публичен достъп до данните за професионалното образование и опит на оценителите, което поставя под съмнение както техните качества, така и коректността на оценката. - Разпределението на проектите между оценителите не става по случаен признак, което е предпоставка или възможност за прилагане на корупционни практики за възлагане на избрани проекти към съответни предварително посочени оценители. “дирижирано” оценяване на определени проекти. ІІ Оценка на проектните предложения 2.1 Проверка за допустимост Съгласно обявената конкурсна документация, първата проверка на постъпилите проектни предложения е тази за допустимост, при която се проверяват: - окомплектованост на предложението - кандидатите, които могат да участват; - проекти/дейности, за които се предоставя безвъзмездна финансова помощ; - видове разходи, които са допустими за финансиране. 2.1.1 Окомплектованост на документите Процедурата по проверка за допустимост е сведена до проверка за наличие на многобройни (излишно и неоправдано) изискуеми справки, подписи и печати от кандидата на всяка страница на проекта и документи, съдържащи засичаща се обективно проверима информация и данни. Вместо да се ползва положителния опит от изпълнението на проектите по Програма ФАР, при който на допуснатите кандидати се даваше срок за отстраняване на пропуските, ИАНМСП прилага практиката за санкциониране на кандидата с отстраняване на неговия проект, независимо че в повечето случаи става въпрос за липса на подпис, печат или декларация от един от управителите. Прилагането на подобна практика е абсолютно неприемлива, защото: - се превръща в средство за елиминиране на качествени проекти на сериозни български предприятия, които са структуроопределящи за трудовата заетост в цели региони на страната, работят за износ, внасят данъци и осигуровки, представляват реалния бизнес в секторите на икономиката. - подобни пропуски нямат отношение към реалните качества на проекта и финансовия и производствен капацитет на кандидата, често пъти и породени от неяснотата създадена от самите служители в агенцията, чрез неясни постановки в насоките за кандидатстване и отговорите на въпроси по схемите. - няма и неможе да бъде дадена гаранция, че от подадените проектни предложения от кандитатите, злоумишлено не е унищожена някой от изискумените документи в самата ИАНСМП. 2.1.2 Допустимост на кандидатите Част от предвидените в конкурсната документация специфични критерии за допустимост са дефинирани по начин, който предполага лесното и недобросъвестното им практическо заобикаляне. А) Кандидатите да са микро, малки или средни предприятия съгл. Закона за МСП. За част от от одобрените кандидатите има сериозни основания да се счита, че нямат статута на МСП поради безспорна икономическа свързаност с големи предприятия и/или офшорни фирми, на които е трудно да бъдат проследени истинските собственици и финансови резултати. № БУЛСТАТ Наименование Гр./с. Свързано лице с 1 121199357 Л-клас ООД София Дайнасофт Софтуеър Дивелъпмънт Къмпани Лтд- (Кипър) (84%), а чрез Спарки груп АД (16%) и със Спарки-Русе (с одобрен проект като голямо предприятие), Спарки-Елтос АД (с одобрен проект като голямо предприятие) 2 175005293 Астера Козметикс АД София Чрез Лукан Д. Луканов с Арома АД (с одобрен проект като голямо предприятие), 3 824105260 ХЕМ (Химическо и енергетично машиностроене) АД Плевен Чрез осн.акционер Химремонтстрой АД - София (80.65%) с Енерджи маркет АД - София (97.86) 4 114141282 Майкромет ООД Чрез осн. съдружник МБНД България АД - София (34.11%) ; свързано лице с Енерджи Маркет АД (14%) Б) Кандидатите да развиват основната си икономическа дейност в областта на преработващата промишленост и/или в областта на услугите Съгласно конкурсната документация, ИАНМСП е задължено да изисква от кандидатите Удостоверение от НСИ за код на осъществяваната от тях основната икономическа дейност. В случаите когато кандидатът е регистриран по Закона за търговския регистър и кодът на икономическата дейност на предприятието е вписан в търговския регистър, това обстоятелство се проверява служебно. От направената проверка в регистъра на БУЛСТАТ и на Агенцията по вписванията, беше констатирано, че в списъка с одобрени проекти са включени 13 МСП (вж. Приложение 4) с недопустим код по НКИД. В един от случаите, предприятието Ехнатон ЕООД пререгистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията през м. март 2009 г. (след подаването на конкурсните предложения) и в момента е обявило недопустим код НКИД (46.18, Основна икономическа дейност от НКИД: Специализирано търговско посредничество с други групи стоки). В същото време, от ИАНМСП ни уведомиха, че в конкурсната документация на всички кандидати е представено съотното удостоверение, с което те са отговорили на изискването на допустимост към датата на подаване на проектите. Очевидно е, че изискването за съответен код по НКИД се прилага формално и лесно се заобикаля от недобросъвестни участници в конкурсите. 2.1.3 Конкурентоспособност или нелоялна конкуренция? Основната цел на настоящата процедура по ОП Конкурентоспособност е да бъдат подпомогната дейността на предприятия, които развиват основната си икономическа дейност в допустимите по конкурсната схема сектори. Направеният анализ показа, че в периода 2005-2007 г. част от одобрените предприятията са декларирали пред НСИ (БУЛСТАТ, респ. НАП, НОИ и др.), че са извършвали основната си дейност по недопустими по Схемата на Програмата кодове по НКИД (Приложение 5): - 9 от предприятията в една от трите години. - 7 от предприятията в две от трите години; - 21 от предприятията и в трите години; Подобна практика е абсолютно несправедлива и неприемлива, защото финансовата помощ трябва да бъде насочена към предприятия, които в последните 3 финансови години са инвестирали собствени и заемни средства, на свой стопански риск и са развивали производствена дейност, осигурявали са трудова заетост и т.н. Пренасочване на част от средствата по посочените две финансови схеми, за подпомагане на предприятия които години наред са развивали друга основна дейност и в навечерието на конкурса са решили да стартират бизнес в даден допустим за финансиране сектор е нарушение на правилата на конкурса. Това създава условия на нелоялна конкуренция и реална опасност от ликвидиране на традиционните преддприятия в съответния отрасъл. Коректното обявяване на кодовете по НКИД е важно и заради това, че икономическата дейност на предприятието е част от матрицата за определяне на минималните осигурителни прагове по групи професии на заетите работници и служители. В този смисъл още по-малко приемливо е да бъдат подпомагани предприятия, които си позволяват умишлено да подменят кода си по НКИД с цел да намалят размера на своите осигурителни плащания върху изплатените възнаграждения на работниците и служителите. . 2.1.4 Брой допустими предложения от един кандидат Изрично изискване на процедурата за кандидатстване е забраната за участието на кандидатите с повече от едно проектно предложение. Процедурата обаче не забранява участието на две (и повече) свързани лица по смисъла на МСС 24 (вж.Таблицата по т.2.1.1-А) – още един начин за заобикаляне на едно от основните изисквания на подобен конкурс. 2.2 Критериите за Техническа и финансова оценка Особено спорни и непрозрачни са прилаганите от Оценителната комисия критерии за техническа и финансова оценка на проектните предложения. В Насоките за кандидатстване липсва каквато и да е информация за валидиране на оценката. Не е предвиден механизъм за обжалване и евентуална преоценка на проектни предложения. Максималният брой точки, с които може да бъде оценено дадено проектно предложение е 100 точки, от които: - 35 точки е максимумът, с който се оценява конкурентоспособността на предприятието преди изпълнението на проекта (на база фин.резултати през 2005-2007 г.) - 5 точки е максимумът, с който може да бъде оценена степента на нарастване на конкурентоспособността на кандидата - 30 т. е максимумът за оценка на ефекта от изпълнението на проекта - 5 т. е максимумът за оценка съответствието на проекта с целите на процедурата и стратегията за развитие на предприятието - 20 т. за оценка на реалистичност на дейностите, бюджета, времената рамка и устойчивост на резултатите - 5 т за съответствие с хоризонталните политики на ЕС; При положение, че проектното предложение с № 179 (последното в списъка на одобрените за финансиране) от схемата за МСП е с 86,5930 точки, означава че всички одобрени проекти са с оценки близки до максимума по всеки елемент на оценката. Доколкото оценката на повечето криетирии предполага голяма доза субективност, за целите на настоящия анализ е анализирана оценката само по критерий № 1. Оценката на конкурентоспособността на база финансовите резултати през 2005-2007 г.). 35-те точки се разпределят, както следва: - 15 т. за икономическа и финансова стабилност на кандидата през 2007 г. и през периода 2005-2007 г. - 10 т. за оценка на пазарните позиции през последната година (2007 г) - 10 т. за оценка на иновационната и инвестиционна дейност на кандидата през последните период 2005-2007 г. Направеният анализ на финансовите резултати на предприятията с одобрени проекти за периода 2005-2007 г. дава основание да бъдат направени следните констатации и изводи: 1. Процедурата за оценка е допуснала да бъдат сравнявани и механично оценявани финансови резултати на предприятия от различни сектори – производство, търговия консултации, селско стопанство и т.н. 2. По необяснима методика и начин, оценителите са дали близки до максималните оценки на предприятия, които през наблюдавания период (2005-2007 ) са отчели противоречиви финансови резултати: - Сред одобрените предприятия има такива с отчетена загуба през поне една от финансовите години – обект на оценка (Арома АД, Балканкар-Заря АД, Пресков АД, София-мед АД, Кис-2005, Електростомана 2004 АД, Витавел АД, Нова принт АД, Дунав-прес АД, Труд-Русе, Институт по заваряване АД, Стройком пласт ООД, Ейджи Пакеджинг ЕООД, Рубела бюти АД, Кзу-злмк ЕООД, Пайп Индустриал България ООД и КММ АД); - Сред одобрените предприятия има и такива с колебания (намаление) на реализираните приходи от продажби в най-малко една от наблюдаваните години (Мултитест ООД, Стройстил ЕООД, Симтикомплект ММ ЕООД, Мебел инвест АД, Харпел ООД, Полифлекс ООД, Кам - 919 ЕООД, Труд АД-Русе, Агроремпроект-98 АД, Европа Трико АД, Аксис холд ООД, Ай Би Ес - България ООД, Войском АД, Пиезокварц ЕООД, Дейзи - технолоджи ООД, Паспорт медиа ООД, Новотехпром ООД, Херти - М ООД); - Сред одобрените предприятия има и със силно изразено несъотвествие на размера на наличните ДМА и реализираните приходи от продажби с размера на одобрената безвъзмездна финансова помощ (Кис 2005 ООД, Мебел инвест АД, Бисер Стоименов ЕТ, Люб и синове ООД, Еве ЕООД, Крокантина ООД, Възход (Мусомища) ЕООД, Харпел ООД, Апко-Кованджийски и С-ие СД, Полифлекс ООД, Таурус 93 ЕООД, ЗХМ-Протех ООД, Рувитекс ЕООД, КЗУ-ЗЛМК ЕООД, Хоули - Пилана ООД, Л-Клас ООД, Ес Би Груп ЕАД, Кабиес Дент - СМТЛ за производство и продажба на зъбни протези ООД, Симекс ЕООД, Конекта ООД, Еф хикс камера ЕООД, Оторам-90 ООД, Пиезокварц ЕООД, МД 2 ЕООД, БИСС Адвъртайзинг ООД, Ник пластик-Валя Петрова ЕТ). ІІІ Публичност и прозрачност на резултатите 3.1. Недостатъчна публичност на резултатите От представената информация за одобрените проекти липсва информация за: - БУЛСТАТ/ЕИК номерата; - Седалището на предприятията; - Категорията на предприятията – микро-малки или средни. Поради начина на представяне на резултатите от двете схеми на ОПК е невъзможно да бъдат анализирани данните на следните предприятия, които са с одобрени проекти: - Булмар ООД – в регистъра на БУЛСТАТ има най-малко 6 предприятия със същото наименование - Вектор ООД - в регистъра на БУЛСТАТ има най-малко 11 предприятия със същото наименование - Средна гора АД - в регистъра на БУЛСТАТ има най-малко 2 предприятия със същото наименование - Металик АД - в регистъра на БУЛСТАТ има най-малко 5 предприятия със същото наименование - Хидрострой АД - в регистъра на БУЛСТАТ има най-малко 4 предприятия със същото наименование 3.2 Уведомление на кандидатите Съгл. Чл.29, ал.4 на ПМС 121/31.05.2007 г Договарящият орган е длъжен да уведоми писменно неуспелите кандидати в срок от 15 работни дни от издаването на решението за допускане на одобрените кандидати, като посочва основанието за отхвърлянето им. ИАНМСП за съжаление не е спазил и този срок. 3.3 Регионално разпределение на помощите Анализът на одобрените проекти за МСП (вж. Приложение №2) показва, че: - близо 66% от безвъзмездната помощ е разпределена за фирми от Югозападния планов район и Южен централен район. - повече от 50% от безвъзмездната помощ по Програмата ще бъде насочена към предприятия в 6 области – София, Пловдив, Кюстендил, Варна и Русе. Анализът на одобрените проекти за големи предприятия (Приложение 3) показва, че: - най-голям дял от безвъзмездната помощ ще бъде насочена към Югозападен район (33%), Северен централен (24%) и Южен-централен (21%); ІV. Резултати и изводи от констатираните нередности по Програма ФАР През м. 29 Януари 2007 г. с писмо до Министъра на икономиката сигнализирахме за констатирани от нас допуснати груби нередности в процеса на провеждане и оценка на проектите за МСП по Схемата за безвъзмездна помощ "Конкурентоспособност" (Проект BG 2004/ESC/G /GSC-1) през 2006 г. Направихме и следните предложения: 4.1 Да бъдат въведени по - ефективни механизми за по-голяма публичност, прозрачност и възможност за осъществяване на обществен контрол във всички етапи на усвояването на европейските средства, за да не се загуби доверието на МСП в политиката на Правителството и ЕС. 4.2 Да се разшири състава на експертните оценителни комисии със специалисти и висококвалифицирани представители на различните икономически сектори. БСК разполага с информационна база данни и експерти, с помощта на които да бъдат преодолени посочените в този анализ недостатъци; 4.3 Да се утвърди практиката за периодичното обсъждане на резултатите от провежданите конкурси с участието на МИЕ, БСК и други представители на индустрията. БСК ще продължи в партньорство с бизнеса да информира и оказва съдействие на МИЕ и в бъдеще при констатиране на отделни пропуски при изпълнението на оперативните програми и усвояването на структурните фондове. За съжаление, вместо да бъдат отстранени допуснатите слабости, МИЕ в лицето на зам.министър Нина Радева се опита да прикрие и да настройва предприятия (като Центромет АД, Елматех АД, Сиела софт пъблишинг АД) срещу позицията на БСК, която с действията си “се опитва да злепостави предприятията или пък да спре финансирането за тях”). Впрочем, Центромет АД, които тогава бяха получили одобрение на проекта си като малко и средно предприятие по Програма “ФАР”, понастоящем е с одобрен проект по настоящата схема на ОП Конкурентоспособност, вече като голямо предприятие. По тази причина БСК настоя да бъде проверена работата на Комисията от Инспектората на МИЕ, извършила проверка по подадения сигнал, която е “констатирала известен брой слабости и пропуски, свързани с точното съблюдаване на насоките за кандидатстване”. V. Основни изводи и предложения на БСК От направения анализ на допуснатите слабости в процедурите за оценка и публичност на проектите по схемите за: Технологична модернизация в МСП (Проект BG161PO003-2.1.04 през 2009 г) и „Технологична модернизация в големи предприятия” (BG161PO003-2.1.05 ), БСК предлага: 1. Средствата по ОП Конкурентоспособност да бъдат ползвани и като инструмент за провеждане на регионална политика за стимулиране на бизнеса; 2. ИАНМСП да открива процедурата за набиране на външни оценители успоредно с откриването на процедурата за набиране на проектните предложения, с цел оценителните комисии да започнат работа веднага след изтичане на срока за подаването им. БСК настоява срокът за оценка на подадените предложения да не надвишава 3 месеца от крайния срок за подаването им; 3. Осигуряване на публичен достъп до данните за професионално образование и опит на оценителите; 4. Публично обявяване на имената и отстраняването от участието в оценителни комисии на оценителите (външни и вътрешни) допуснали посочените в този анализ пропуски по оценката на проектите (по допустимост, техническа и финансова); 5. Отстраняване на кандидатите за оценители, които участват в екипи по подготовка, консултиране и управление на проекти; 6. Отстраняване на кандидатите за оценители, които се намират в роднински връзки помежду си; 7. Въвеждане на практиката за разпределяне на оценяваните проектни предложения на лотариен принцип в присъствието на нотариус, или разпределянето на проектите да се наблюдава от представители на бизнес-организацииите и други институции; 8. Възстановяване на добрата практика от Програма ФАР за определяне на разумен срок, в който кандидатите да представят на Оценителната комисия някои пропуснат документ-елемент на проверката за допустимост. 9. Уеднаквяване на нормативните критерии за: - големи предприятия с изискванията на Наредбата на МФ за Големи данъкоплатци и осигурители; - независими, свързани лица и партньори по смисъла на законите за МСП, МСС24, данъчно-осигурителното законодателство и Търговския закон. 10. Въвеждане на законов регламент за лишаване на едно предприятие от статута му на МСП в случай на участие на офшорна фирма в капитала му; 11. При публикуване на резултатите от оценката задължително да бъдат включени данните, от които са изчислени коефициенти и показатели, въз основа на които са определени съответния брой точки. 12. Въвеждане на система за надзор и контрол върху работата на Оценителната комисия, в която да бъдат включени представители на национално признатите работодателски организации; 13. Санкциониране на предприятията, които са подали декларации с невярно съдържание за статута им като големи, респ. малки и средни предприятия; 14. Адаптиране на изискванията към участниците и методиката за оценка на техните предложения към справедлива система за съпоставяне на финансовите показатели само между предприятия извършващи основната си дейност от един и същ сектор на икономиката, за всички оценявани периоди; 15. Проверка за съответствие на обявените от предприятията кодове по НКИД с обявените от тях подове по НКИД пред НАП на база Декларация – обр.1 за осигурените лица. 16. Методиките и критериите за оценка на проектите да станат публични и всеки кандидат да може предварително да пресметне максималния брой точки, които може да събере. 17. Унифициране на процедурите и формите за кандидатстване. 18. Преминаване към електронно подаване на проектите. 19. Одобрените проекти, които изискват сериозно самоучастие на кандидата, задължително да преминат за проверка през: скоринг система одобрена от Асоциацията на банките в България, проверка на кандидата в централния кредитен регистър и др. 20. Включване на арбитражна клауза в договорите с бенефициентите. С уважение, Божидар Данев – Председател на Българска стопанска камара гр. София, Юли 2009 г. Приложение 1 ОСНОВНИ ИНСТИТУЦИИ ПО СХЕМАТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ № Орган Функции Отговорник 1 Комитет за наблюдение на Национална стратегическа референтна рамка (НСРР) Следи за напредъка при постигането на целите и приоритетите на НСРР 2007-2013 въз основа на дефинираните в нея индикатори и др 2 Комитет за наблюдение на ОП Конкурентоспособност Одобрява критериите за избор на операции по ОП Конкурентоспособност, осъществява наблюдение, одобрява корективни мерки и др. произтичащи от Регламент № 1083 / 2006 и ПМС 182/21.07.2006 г. 3 Управляващ орган Отговоря за цялостното програмиране, управление, наблюдение, контрол и оценка на дейностите и приоритетите по програмата, съгласно Регламент № 1083/2006 Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” на МИЕ. 4 Междинно звено (МЗ) и Договарящ орган Отговаря за набиране на проектни предложения, тяхната оценка, мониторинг и отчитане на процедурата за безвъзмездна финансова помощ ИАНМСП към МИЕ 5 Сертифициращ орган Отговоря за сертифициране на разходите, извършени от бенефициентите. Дирекция „Национален фонд” на МФ 6 Одитен орган Отговоря за извършване на одити за проверка на ефективното функциониране на системата за управление и контрол на оперативната програма дирекция „Одит на средствата от ЕС” на МФ 7 Централно координационно звено Координира и следи изпълнението на целите на НСРР в процеса на усвояване на средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС в страната дирекция „Управление на средствата от ЕС” в МФ Приложение 2 Приложение 3 Приложение 4 № БУЛСТАТ Наименование Гр./с. Код по НКИД Брой служители 1 103689434 СТРОЙСТИЛ Варна 4521 Цялостно строителство на сгради и строителни съоръжения 2 830173667 МИНЕРАЛ Баните 4524 Строителство на хидротехнически съоръжения 3 040055504 БИЛД-КОСТАДИН ЦИНЦАРОВ София 4545 Други довършителни строителни дейности 4 121172285 МУЛТИИМПЕКС ЕООД София 5020 Техническо обслужване и ремонт на автомобили 5 121127920 ЕХНАТОН София 4618 (5118) Специализирано търговско посредничество с други групи стоки 6 175347069 ЕС БИ ГРУП София 5119 Търговско посредничество с разнообразни стоки 7 812233671 ТЕХНО-ЕНЕРДЖИ София 5131 Търговия на едро с пресни плодове и зеленчуци, вкл. картофи 8 040484160 ДИМЕКС ТРЕЙДИНГ Пловдив 5186 Търговия на едро с други електронни елементи и оборудване 9 131022795 ПИЕЗОКВАРЦ ЕООД София 5212 Търговия на дребно в неспец. магазини с разнообразни стоки 10 113062921 НЕДЕВ ЕООД Перник 5262 Търговия на дребно на открити щандове и пазари 11 113015028 АПКО-КОВАНДЖИЙСКИ И СИ-Е СД Перник 5262 Търговия на дребно на открити щандове и пазари 12 109064051 БИСЕР СТОИМЕНОВ ЕТ Кюстендил 5530 Ресторанти 13 040228660 СОФИ-В-ВАСИЛ ВАЧКОВ-МАРИЯ ВАЧКОВА ЕТ Пещера 5540 Питейни заведения Приложение 5
Източник: Капиталов пазар (07.08.2009)
 
Общото събрание на акционерите на КММ АД-Шумен (4KP), което се проведе на 17 август 2010 прие годишния финансов отчет за 2009 г. Дружеството отчете печалба в размер на 218 540.92 лв.
Източник: Капиталов пазар (19.08.2010)
 
Извън регулирания пазар днес бяха изтъргувани 49.14% от производителя на метални конструкции КММ АД-Шумен. Въпреки че данни за сделката все още не са оповестени, е почти сигурно, че досегашният собственик на такъв дял в дружеството - М.Сигма Инженеринг ООД, вече няма участие в капитала на компанията. Пазарната капитализация на КММ е 1.5 млн. лв. Въпросните 49.14% от капитала или 147 418 акции, бяха изтъргувани днес за общо 31 хил. лв.
Източник: Дарик радио (30.03.2011)
 
На проведено ОСА от 21.06.2011 год. на КММ АД-Шумен (4KP) са взети следните решения: - Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2010 год. - Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2010 год. - Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2009 год. - Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 год. - Избор на регистриран одитор - Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2010 год. - Приема решение за промяна на адреса на клона в гр. София-бул. Академик Иван Евстатиев Гешов 2Е, сграда 1, ет. 4, офис 404.
Източник: Money.bg (23.06.2011)
 
Общото събрание на акционерите КММ АД-Шумен (4KP), което се проведе на 21 юни 2011 г. прие годишния финансов отчет за 2010 г. Дружеството отчете загуба в размер на 533 000 лв.
Източник: Капиталов пазар (24.06.2011)
 
КММ АД с печалба от 106 хил. лв. към 30 юни КММ АД е реализирало печалба за второто тримесечие на годината, в размер на 106 хил. лв. Това е втората по големина печалба на дружеството към полугодието, според справка в сайта ни. Общите приходи на дружеството са 1 895 хил. лв., което е с 24.34 % повече спрямо предходния период. Общите разходи отчитат ръст от 19.75 % спрямо предходния период до 1789 хил.лв. Нетните приходи от продажби към второто тримесечие на 2013г. са в размер на 1 895 хил.лв. и представляват 100.00% от общите приходи. Спрямо второто тримесечие на 2012 година те се увеличават с 24.34 %. Данните са от Баланс/Отчет на дружеството за II-ро трим. на 2013г. Към 30 юни 2013г. дружеството показва печалба на акция (на осреднена годишна база) в размер на 0.28лв. Собственият капитал на дружеството към полугодието на 2013г. е 10 681 хил. лв. , като спрямо същия период на 2012г. се е увеличил с 0.78
Източник: Money.bg (08.08.2013)
 
Дружеството КММ АД е реализирало печалба към второто тримесечие на годината, в размер на 137 хил. лв. Общите приходи на дружеството са 1 634 хил. лв., което е с 13.77 % по-малко спрямо предходния период. Общите разходи отчитат спад от 16.32 % спрямо предходния период до 1 497 хил.лв. Нетните приходи от продажби към второто тримесечие на 2014г. са в размер на 1 634 хил.лв. и представляват 100.00% от общите приходи. Спрямо второто тримесечие на 2013 година те намаляват с 13.77 %. Данните са от Баланс/Отчет на дружеството за II-ро трим. на 2014г. Към 30 юни 2014г. дружеството показва печалба на акция (на осреднена годишна база) в размер на 0.64лв.
Източник: Money.bg (13.08.2014)
 
КММ АД печалба от 243 хил. лв. в края на трето тримесечие Дружеството КММ АД е реализирало печалба към третото тримесечие на годината, в размер на 243 хил. лв. Общите приходи на дружеството са 2 522 хил. лв., което е с 17.55 % по-малко спрямо предходния период. Общите разходи отчитат спад от 19.18 % спрямо предходния период до 2 279 хил.лв. Нетните приходи от продажби към третото тримесечие на 2014г. са в размер на 2 522 хил.лв. и представляват 100.00% от общите приходи. Спрямо същото тримесечие на 2013 година те намаляват с 17.53 %. Данните са от Баланс/Отчет на дружеството за III-ро трим. на 2014г. Към 30 септември 2014г. дружеството показва печалба на акция (на осреднена годишна база) в размер на 0.55лв. Собственият капитал на дружеството към третота тримесечие на 2014г. е 10 961 хил. лв. , като спрямо същия период на 2013г. се е увеличил с 1.35 %.
Източник: Money.bg (11.11.2014)
 
Дружеството КММ АД е реализирало печалба към третото тримесечие на годината, в размер на 243 хил. лв. Общите приходи на дружеството са 2 522 хил. лв., което е с 17.55 % по-малко спрямо предходния период. Общите разходи отчитат спад от 19.18 % спрямо предходния период до 2 279 хил.лв. Нетните приходи от продажби към третото тримесечие на 2014г. са в размер на 2 522 хил.лв. и представляват 100.00% от общите приходи. Спрямо същото тримесечие на 2013 година те намаляват с 17.53 %.
Източник: Money.bg (12.11.2014)
 
КММ АД-Шумен (4KP) В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на КММ АД-Шумен (4KP), както следва: КММ АД-Шумен (4KP) свиква ОСА на 07.06.2019 г. от 12.00 ч. в гр. Шумен, бул. Мадара 38 при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2018 г.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.; - Доклад на регистрирания одитор за 2018 г.; - Избор на регистриран одитор; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2018 г.; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 21.06.2019 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 24.05.2019 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 21.05.2019 г.
Източник: БФБ (24.04.2019)
 
КММ АД-Шумен (4KP) В БФБ АД са постъпили допълнителни материали за провеждане на редовно ОСА на КММ АД-Шумен (4KP), на 07.06.2019 г. от 12.00 ч. в гр. Шумен, бул. Мадара 38.
Източник: БФБ (07.05.2019)
 
КММ АД-Шумен (4KP) На проведено редовно ОСА от 07.06.2019 г. на КММ АД-Шумен (4KP) са взети следните решения: - Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2018 г.; - Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.; - Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.; - Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2018 г.; - Избор на регистриран одитор за 2019 г.; - Не разпределя дивидент за 2018 г.; - Приема решение печалбата за 2018 г., в размер на 16 330.88 лв., да бъде използвана за дейността на дружеството през текущата година; - Възлага на Съвета на директорите да предприеме необходимите действия и мерки за ефективно използване и управление на непроизводствените площи на дружеството.
Източник: БФБ (10.06.2019)