Новини
Новини за 1997
 
Съветът на директорите на "КММ 68" - АД, Шумен, на основание чл. 223 ТЗ по искане на акционерите, притежатели на повече от 1/10 от акциите - Българо-холандски ПФ, свиква общо събрание на акционерите на 25.IX.1997 г. в 10 ч. в Международния център по фирмено управление - Бистрица, зала "Витоша", при следния дневен ред: 1. приемане на нов устав; 2. отчет на съвета на директорите за дейността на дружеството през 1996 г. и перспектива за неговото развитие; 3. доклад на експерт-счетоводителя за заверения годишен счетоводен баланс и отчета за приходите и разходите на дружеството за 1996 г.; 4. одобряване на годишния счетоводен баланс и отчета за приходите и разходите на дружеството за 1996 г. и разпределяне на доходите; 5. освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите; 6. избор на ръководни органи на дружеството и определяне на възнаграждението на техните членове; 7. избор на експерт-счетоводител; 8. разни. Поканват се акционерите с право на глас да вземат участие в работата на общото събрание лично, чрез законните си представители или чрез упълномощените от тях лица с изрично писмено пълномощно. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Източник: Държавен вестник (13.08.1997)
 
ЗАПОВЕД РД-21-340от 27 август 1997 г. На основание чл. 3, ал. 1, т. 1 и чл. 21, ал. 1 ЗППДОбП нареждам: 1. Да се открие процедура за приватизация до 10 на сто от капитала на "КММ - 68" - АД, Шумен. 2. Да не се извършват разпоредителни сделки с дълготрайни активи на дружеството, включително да не се сключват договори за дялово участие, съвместна дейност и обезпечаване на вземания, както и договори за кредити. Министър: Ал. Божков
Източник: Държавен вестник (19.09.1997)
 
ЗАПОВЕД № РД-21-340 от 27 август 1997 г. На основание чл. 3, ал. 1, т. 1 и чл. 21, ал. 1 ЗППДОбП нареждам: 1. Да се открие процедура за приватизация до 10 на сто от капитала на "КММ - 68" - АД, Шумен. 2. Да не се извършват разпоредителни сделки с дълготрайни активи на дружеството, включително да не се сключват договори за дялово участие, съвместна дейност и обезпечаване на вземания, както и договори за кредити. Министър: Ал. Божков
Източник: Държавен вестник (19.09.1997)
 
МП обявава конкурс за актуализиране на правен анализ и приватизационна оценка на : "ЗММ - Драганово" АД - С. Драганово, "Електротермия" АД - София, "КММ - 68" АД - Шумен и "МЗ - Разлог" ЕООД - Разлог, "Екотермика" АД - Бургас, "Институт по цеулоза и хартия" АД - Бургас, "Сините камъни" АД - Сливен, "Вихрен - БЛ" АД - Благоевград, "Лодкостроител" АД - Тутракан, "Кортекс" ЕАД - София, "Булколор" АД - Костенец, "Зино - П" АД - Петрич. Обявява конкурс и за възлаггане на правен анализ и приватизационна оценка на: "Асансьорна техника" АД - Дупница, "Дунав - 57" АД - Силистра и "Лединика" ЕАД - Мездра.
Източник: Демокрация (24.09.1997)
 
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 94 от 8.X.1997 г. по ф.д. № 94/96 регистрира в търговския регистър промени за акционерно дружество "КММ - 68" - АД, Шумен: вписва изменение и допълнение на устава на дружеството; вписва нов предмет на дейност на дружеството - производство на корабни котли, топлообменници, хидрофори, машиностроителна продукция, търговия в страната и в чужбина и всички дейности, незабранени със закон; заличава като членове на съвета на директорите Лъчезар Богданов Атанасов, Алеко Младенов Ангелов и Веселин Събев Стоянов; вписва за членове на съвета на директорите за срок 5 години Стефан Христов Апостолов, Божидар Станакиев Гьошев, Юлия Дилова Петрова, Лъчезар Богданов Атанасов, "Гримекс" - АД, София, и "Нордик Шипинг анд Трейдинг" - ЕООД, Варна; дружеството се представлява от изпълнителните директори Лъчезар Богданов Атанасов и Стефан Христов Апостолов заедно и поотделно.
Източник: Държавен вестник (18.11.1997)
 
ЗАПОВЕД № РД-21-585 от 27 ноември 1997 г. На основание чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 22 и чл. 25, ал. 1, т. 2 ЗППДОбП във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 2, чл. 2 и 3 от Наредбата за търговете, чл. 3 от Наредбата за условията и реда за придобиване на дялове и акции - собственост на държавата и общините, и за безвъзмездно получаване на акции - собственост на държавата и Заповед № РД-21-340 от 27.VIII.1997 г. (ДВ, бр. 82 от 1997 г.) нареждам: 1. Да се проведе търг с явно наддаване за продажбата на пакет от 4840 акции, представляващи 8 на сто от регистрирания капитал на "КММ - 68" - АД, Шумен, при следните тръжни условия: а) начална цена за пакета от акции 70 000 000 лв. или 14 462,81 лв. за една акция; б) размер на депозита за участие в търга - 7 000 000 лв., внесен по банковата сметка на Министерството на промишлеността № 5000102336, банков код 66196611, при БНБ, ЦУ - София, към датата на провеждане на търга; в) заплащане на не по-малко от 50 на сто от предложената цена с банков превод по сметка на Министерството на промишлеността до 3 работни дни от датата на сключване на договора, а остатъкът от предложената цена - с всички възможни финансови инструменти за участие в приватизацията в срок до 30 дни от датата на търга, с изключение на случаите по чл. 25, ал. 3 ЗППДОбП; г) участниците в търга представят обезпечение - безусловна и неотменима банкова гаранция за сума, представляваща разликата между размера на предложената цена и размера на депозита, валидна за срока на плащането съгласно тръжните предложения, с изключение на случаите по чл. 25, ал. 3 ЗППДОбП. 2. Утвърждавам тръжната документация и типовия договор за продажба, като неразделна част от нея. 3. Търгът се провежда на 17-ия ден след обнародването на заповедта в "Държавен вестник" в 15 ч., в Министерството на промишлеността, ул. Славянска 8, като в същия срок да се продава тръжна документация. 4. В случаите по чл. 6, ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете търгът се насрочва и провежда повторно при условия и в срокове, обявени по реда на чл. 4, ал. 1 от наредбата. 5. Датата на обнародване на заповедта в "Държавен вестник" да се счита за начална дата за продажба на акции до 2 на сто от регистрирания капитал на дружеството при облекчени условия. Заявленията за придобиване на акции при облекчени условия се подават в дружеството в тримесечен срок от началната дата. Министър: Ал. Божков
Източник: Държавен вестник (12.12.1997)