Новини
Новини за 1998
 
Съветът на директорите на "КММ - 68" - АД, Шумен, на основание чл. 194 ТЗ с решение от 15.I.1998 г. увеличава капитала на дружеството от 60 503 000 лв. на 300 000 000 лв. чрез издаване на 239 497 обикновени поименни акции с право на глас по 1000 лв. Канят се акционерите в срок 1 месец от обнародването в "Държавен вестник" на решението за увеличаване на капитала да закупят част от новите акции, съответстващи на дела им в капитала преди увеличението.
Източник: Държавен вестник (30.01.1998)
 
Министерството на промишлеността обяви дата за провеждането на повторен търг за приватизация на 4840 бр. акции, представляващи 8% от капитала на "КММ - 68" АД - Шумен.
Източник: Демокрация (13.02.1998)
 
Съветът на директорите на ”КММ 68” АД, Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно отчетно събрание на акционерите на 27.V.1998 г. в 15 ч. в София, ул. Раковски 108, ФНТС ”Дом на техниката”, зала № 4, ет. 2, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 1997 г.; проект за решение общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 1997 г.; 2. доклад на експерт счетоводителя за резултатите от одиторската проверка на дружеството през 1997 г.; проект за решение общото събрание приема доклада на експерт счетоводителя за резултатите от извършената проверка за 1997 г.; 3. приемане на годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 1997 г.; проект за решение общото събрание одобрява годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 1997 г.; 4. вземане на решение за разпределение на печалбата за 1997 г.; проект за решение общото събрание приема предложението на съвета на директорите за разпределение на печалбата за 1997 г.; 5. освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за 1997 г.; проект за решение общото събрание освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите на дружеството за 1997 г.; 6. промени в устава на дружеството; проект за решение общото събрание приема предложението на съвета на директорите за промени в устава на дружеството; 7. избор на експерт счетоводител за 1998 г.; проект за решение общото събрание избира предложения от съвета на директорите експерт счетоводител за 1998 г.; 8. избор на органи на управление на дружеството; проект за решение общото събрание приема предложените от акционери промени в органите за управление и избира нови органи за управление в брой и състав съгласно предложението; 9. разни. Материалите за общото събрание са на разположение на акционерите в седалището на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от представения капитал.
Източник: Държавен вестник (14.04.1998)
 
ЗАПОВЕД № РД 21 207 от 25 март 1998 г. На основание чл. 3, ал. 1, т. 1 ЗППДОбП нареждам да се прекрати процедурата за приватизация на 10 на сто от капитала на ”КММ 68” АД, Шумен, като отменям заповеди № РД 21 340 от 1997 г. (ДВ, бр. 82 от 1997 г.), № РД 21 585 от 1997 г. (ДВ, бр. 119 от 1997 г.) и № РД 21 09 от 1998 г. Министър: Ал. Божков
Източник: Държавен вестник (17.04.1998)
 
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261, ал. 1 ТЗ регистрира под № 94 от 3.IV.1996 г. по ф.д. № 94/96 преобразуването на ”КММ 68” ЕООД, в еднолично акционерно дружество ”КММ 68” ЕАД, с държавно имущество, със седалище и адрес на управление Шумен, бул. Мадара 38, и с предмет на дейност: производство на корабни котли, топлообменници, хидрофори, метални конструкции, търговия. Дружеството е с капитал 60 503 хил. лв., разпределен в 60 503 поименни акции по 1000 лв., с едноличен собственик на капитала държавата, с едностепенна система на управление управлява се от съвет на директорите в състав от трима членове: Алеко Младенов Ангелов, Лъчезар Богданов Атанасов и Веселин Събев Стоянов, и се представлява от изпълнителния директор Лъчезар Богданов Атанасов, като поема активите и пасивите на ”КММ 68” ЕООД.
Източник: Държавен вестник (29.04.1998)
 
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 94 от 5.III.1997 г. регистрира промяна по ф.д. № 94/96 за "КММ - 68" - ЕАД: вписва промяна на фирмата - "КММ - 68" - АД; вписва изменение на чл. 3, ал. 1 от устава на дружеството.
Източник: Държавен вестник (17.06.1998)
 
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 94 от 22.I.1997 г. регистрира промяна по ф.д. № 94/96 за "КММ - 68" - ЕАД: вписва изменение и допълнение на устава на дружеството, утвърден със Заповед № РД-17-836 от 9.XII.1996 г. на министъра на промишлеността.
Източник: Държавен вестник (17.06.1998)
 
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 94 от 10.VI.1998 г. по ф.д. № 94/96 вписа промени за "КММ - 68" - АД, Шумен: промени в устава на дружеството, приети с решение на общото събрание на акционерите на 27.V.1998 г.; допълва предмета на дейност с "ренивантгенова и ултразвукова дефектоскопия, преработка и търговия в страната и в чужбина с метални отпадъци"; заличава членовете на съвета на директорите "Нордик шипинг анд трейдинг" - АД, Варна, Стефан Христов Апостолов, Божидар Станакиев Гьошев и Юлия Дилова Петрова; вписва за нови членове на съвета на директорите за срок 5 години: "Хелиос къмпани" - АД, София, "МИТ-БП" - АД, София, "Българска холдингова компания" - АД, София, и Иван Павлов Павлов. Дружеството се представлява от изпълнителните директори Лъчезар Богданов Атанасов и "Хелиос къмпани" - АД, чрез Лазарин Антонов Антонов заедно.
Източник: Държавен вестник (08.09.1998)
 
РЕШЕНИЕ № 858 от 15 декември 1998 г. На основание чл. 3, ал. 1, т. 2 и ал. 3, чл. 20, ал. 1, чл. 22, чл. 25, ал. 1, т. 5, чл. 52, ал. 1, т. 2 ЗППДОбП във връзка с чл. 4, ал. 1 от Наредбата за реда за организиране и провеждане на централизирани публични търгове за продажба на акции Агенцията за приватизация реши: 1. Открива процедура за приватизиране на държавното участие в следните дружества: 1. 1. "Корела" - АД, Търговище; 1. 2. "Първи май" - АД, Полски Тръмбеш; 1. 3. "Подемстроймаш" - АД, Пазарджик; 1. 4. "Преслав - АН" - АД, гр. Преслав; 1. 5. "Стъклопластик" - АД, Кнежа; 1. 6. "ЗММ Стефан Караджа" - АД, Русе; 1. 7. "Тримона" - АД, Монтана; 1. 8. "Околчица" - АД, с. Моравица, област Монтана; 1. 9. "КММ - 68" - АД, Шумен; 1. 10. "Алмина" - АД, Лом; 1. 11. "Месокомбинат Смолян" - АД, Смолян. 2. Упълномощава министъра на промишлеността да извърши продажбата на държавното участие в горните дружества, както и в дружествата: 2. 1. "Технотекс" - АД, Пазарджик; 2. 2. "Дървообработване ВТ" - АД, Велико Търново. Изпълнителен директор: З. Желязков
Източник: Държавен вестник (23.12.1998)