Новини
Новини за 1999
 
Съветът на директорите на "КММ-68" - АД, Шумен,на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно отчетно събрание на 22.IV.1999 г. в 15 ч. в Шумен, бул. Мадара 38, салона за събрания, при следния дневен ред: 1. доклад на СД за дейността на дружеството през 1998 г.; проект за решение - общото събрание приема доклада на СД за дейността на дружеството през 1998 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя за резултатите от одиторската проверка на дружеството през 1998 г.; проект за решение - общото събрание приема доклада на експерт-счетоводителя за резултатите от извършената проверка за 1998 г.; 3. приемане на годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 1998 г.; проект за решение - общото събрание одобрява годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 1998 г.; 4. вземане на решение за разпределяне печалбата за 1998 г.; проект за решение - общото събрание приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 1998 г.; 5. освобождаване от отговорност членовете на СД на "КММ-68" - АД, за 1998 г.; проект за решение - общото събрание освобождава от отговорност членовете на СД на "КММ-68" - АД, за 1998 г.; 6. промени в устава на дружеството; проект за решение - общото събрание приема предложението на СД за промени в устава на дружеството; 7. избор на експерт-счетоводител за 1999 г.; проект за решение - общото събрание избира предложения от СД експерт-счетоводител за 1999 г.; 8. разни. Материалите за общото събрание са на разположение на акционерите в седалището на дружеството, Шумен, бул. Мадара 38. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от представения капитал.
Източник: Държавен вестник (12.03.1999)
 
ЗАПОВЕД № РД-21-469 от 15 юли 1999 г. На основание чл. 3, ал. 1, т. 2 и ал. 3, чл. 20, ал. 1, чл. 22, чл. 25, ал. 1, т. 5, чл. 52, ал. 1, т. 2 ЗППДОбП във връзка с чл. 4, ал. 1 от Наредбата за реда за организиране и провеждане на централизирани публични търгове за продажба на акции, чл. 3 от Наредбата за условията и реда за придобиване при облекчени условия на дялове и акции - собственост на държавата и общините, и за безвъзмездно получаване на акции - собственост на държавата и Решение № 858 от 15.XII.1998 г. на Агенцията за приватизация (ДВ, бр. 153 от 1998 г.) нареждам: 1. Датата на обнародване на заповедта в "Държавен вестник" да се счита за начална дата за продажба на акции при облекчени условия от следните дружества: 1. 1. "Корела" - АД, Търговище - 2 %; 1. 2. "Първи май" - АД, Полски Тръмбеш - 5, 23 %; 1. 3. "Подемстроймаш" - АД, Пазарджик - 6, 6 %; 1. 4. "Преслав - АН" - АД, Преслав - 9, 6 %; 1. 5. "Стъклопластик" - АД, Кнежа - 7, 38 %; 1. 6. "ЗММ Стефан Караджа" - АД, Русе - 3, 17 %; 1. 7. "Тримона" - АД, Монтана - 3, 11 %; 1. 8. "Околчица" - АД, с. Моравица, област Монтана - 3, 00 %; 1. 9. "КММ - 68" - АД, Шумен - 2, 00 %; 1. 10. "Алмина" - АД, Лом - 2, 00 %; 1. 11. "Месокомбинат Смолян" - АД, Смолян - 6, 00 %; 1. 12. "Технотекс" - АД, Пазарджик - 6, 6 %; 1. 13. "Дървообработване ВТ" - АД, Велико Търново - 6, 6 %. 2. Заявленията за придобиване на акции се подават в дружеството в тримесечен срок от началната дата на продажбата. Министър: Ал. Божков
Източник: Държавен вестник (30.07.1999)