Новини
Новини за 2001
 
Съветът на директорите на "КММ - 68" - АД, Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно отчетно събрание на 30.IV.2001 г. в 14 ч. в седалището на фирмата, Шумен, бул. Мадара 38 - салон за събрания, при следния дневен ред: 1. доклад на СД за дейността на дружеството през 2000 г.; проект за решение: ОС приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2000 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя за резултатите от одиторската проверка на дружеството през 2000 г.; проект за решение: ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за резултатите от извършената проверка през 2000 г.; 3. приемане на годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2000 г.; проект за решение: ОС одобрява годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2000 г.; 4. освобождаване от отговорност на членовете на СД на дружеството за 2000 г.; проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД на дружеството за 2000 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за 2001 г.; проект за решение: ОС избира предложения от СД експерт-счетоводител за 2001 г.; 6. вземане на решение за покриване на загуби по годишния баланс от предходната 2000 г. за сметка на "Допълнителни резерви"; проект за решение: ОС приема направеното предложение; 7. приемане на изменения и допълнения в устава на дружеството; проект за решение: ОС приема предложените изменения и допълнения на устава на дружеството; 8. промени в съвета на директорите; проект за решение: ОС приема направените предложения за промени в СД; 9. разни. Материалите за общото събрание са на разположение на акционерите в седалището на дружеството в Шумен, бул. Мадара 38. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от представения капитал.
Източник: Държавен вестник (23.03.2001)
 
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 10.VII.2001 г. по ф. д. № 94/96 вписа промени за "КММ 68" - АД, Шумен: вписва Георги Костадинов Димитров и Васил Тодоров Тодоров като търговски управители (прокуристи); дружеството се представлява от прокуристите и членовете на съвета на директорите, овластени да представляват дружеството, съгласно разпоредбата на чл. 235, ал. 2 ТЗ, както следва: Георги Костадинов Димитров и Васил Тодоров Тодоров заедно; Георги Костадинов Димитров заедно с Илиян Димитров Тодоровски или Пламен Дончев Костов; Васил Тодоров Тодоров заедно с "Грамекс" - АД, София, представлявано от Тодор Германов Йоцев, или "МИТ - БП" - АД, София, представлявано от Луиза Арезки Амруш-Алтънова.
Източник: Държавен вестник (16.11.2001)
 
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 18.VI.2001 г. по ф. д. № 94/96 вписа промени за "КММ 68" - АД, Шумен: вписва промени в устава на дружеството; заличава "Българска холдингова компания" - АД, София, "Хелиос Къмпани" - АД, София, Иван Павлов Павлов и Лъчезар Богданов Атанасов като членове на съвета на директорите; вписва като членове на съвета на директорите Илиян Димитров Тодоровски и Пламен Дончев Костов; вписва промяна в броя на членовете на съвета на директорите от 6 на 4; заличава "Хелиос къмпани" - АД, София, представлявано от Лазарин Антонов Антонов, и Лъчезар Богданов Атанасов като изпълнителни членове на съвета на директорите; вписва членовете на съвета на директорите, овластени да представляват дружеството, както следва: Илиян Димитров Тодоровски заедно с "Грамекс" - АД, София, представлявано от Тодор Германов Йоцев, или "МИТ - БП" - АД, София, представлявано от Луиза Арезки Амруш-Алтънова; Пламен Дончев Костов заедно с "Грамекс" - АД, София, представлявано от Тодор Германов Йоцев, или "МИТ - БП" - АД, София, представлявано от Луиза Арезки Амруш-Алтънова.
Източник: Държавен вестник (16.11.2001)
 
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ съобщава, че "КММ 68" - АД, Шумен, е представило в търговския регистър по ф. д. № 94/96 проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2000 г.
Източник: Държавен вестник (16.11.2001)