Новини
Новини за 2003
 
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 2.I.2003 г. по ф. д. № 94/96 вписа промени за "КММ - 68" - АД, Шумен: заличава като членове на съвета на директорите: "Грамекс" - АД, Костенец, представлявано от Тодор Германов Йоцев, и "МИТ - БП" - АД, София, представлявано от Луиза Арески Амрущ-Алтънова; вписва нов член в състава на съвета на директорите - Христо Димитров Василев; вписва промени в устава на дружеството; "КММ - 68" - АД, е публично дружество по смисъла на чл. 110 ЗППЦК.
Източник: Държавен вестник (14.03.2003)
 
Съветът на директорите на "КММ - 68" - АД, Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно отчетно събрание на акционерите на 14.VII.2003 г. в 11 ч. в Шумен, бул. Мадара 38, при следния дневен ред: 1. доклад на СД за дейността на дружеството през 2002 г.; проект за решение - ОС приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2002 г.; 2. одиторски доклад за 2002 г.; проект за решение - ОС приема одиторския доклад за 2002 г.; 3. приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2002 г.; проект за решение - ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2002 г.; 4. освобождаване от отговорност на членовете на СД на "КММ - 68" - АД, за 2002 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД на "КММ - 68" - АД, за 2002 г.; 5. промяна на състава на СД на дружеството и възнаграждението на членовете; проект за решение - ОС приема предложението на СД за нов състав на СД; 6. избор на експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение - ОС избира предложения от СД експерт-счетоводител за 2003 г.; 7. разни. Материалите за ОС са на разположение на акционерите в седалището на дружеството, Шумен, бул. Мадара 38. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от представения капитал.
Източник: Държавен вестник (06.06.2003)
 
КММ - 68 АД, Шумен няма да разпределя дивидент за 2002 г., съобщи Директорът за връзка с инвеститорите г-жа Бирсен Ахмед след общото събрание на дружеството, което се проведе на 25 юни. КММ - 68 АД отчете загуба в размер на 60 000 лв. за 2002 г.
Източник: Капиталов пазар (27.06.2003)
 
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 30.IV.2003 г. по ф. д. № 94/96 вписа промени за "КММ 68" - АД, Шумен: вписва като прокурист на дружеството Илиян Димитров Митов; променя начина на представителството на дружеството, като дружеството ще се представлява от прокуристите Пламен Петров Петров и Илиян Димитров Митов заедно.
Източник: Държавен вестник (23.09.2003)
 
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 20.VI.2003 г. по ф. д. № 94/96 вписа промени за "КММ 68" - АД, Шумен: заличава като прокурист на дружеството Пламен Петров Петров; вписва като представляващ дружеството председателя на съвета на директорите Пламен Дончев Костов; дружеството ще се представлява от прокуриста Илиян Димитров Митов и председателя на съвета на директорите Пламен Дончев Костов заедно.
Източник: Държавен вестник (02.12.2003)