Новини
Новини за 2004
 
Съветът на директорите на "КММ - 68" - АД, Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно отчетно събрание на акционерите на 28.V.2004 г. в 11 ч., в Шумен, бул. Мадара 38, при следния дневен ред: 1. доклад на СД за дейността на дружеството през 2003 г.; проект за решение - ОС приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2003 г.; 2. одиторски доклад за 2003 г.; проект за решение - ОС приема одиторския доклад за 2003 г.; 3. приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2003 г.; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2003 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на СД на "КММ - 68" - АД, за 2002 и 2003 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД на "КММ - 68" - АД, за 2002 и 2003 г. 5. промяна в съвета на директорите и възнаграждението на членовете; 6. избор на одит за 2004 г.; проект за решение - ОС избира предложения от СД одит за 2004 г.; 7. разни. Материалите за ОС са на разположение на акционерите в седалището на дружеството, Шумен, бул. Мадара 38. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе 14 дни по-късно в 11 ч. на същото място при същия дневен ред независимо от представения капитал.
Източник: Държавен вестник (20.04.2004)
 
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 16.Х.2003 г. по ф. д. № 94/96 вписа промяна за "КММ 68" - АД, Шумен: вписва оттегляне на пълномощното на Илиян Димитров Митов като прокурист на дружеството; заличава Илиян Димитров Митов като прокурист на "КММ 68" - АД, Шумен, и го вписва като изпълнителен член на съвета на директорите на дружеството; дружеството ще се представлява от председателя на съвета на директорите Пламен Дончев Костов и изпълнителния член Илиян Димитров Митов заедно.
Източник: Държавен вестник (23.04.2004)
 
Само шест са публичните предприятия, от които ще се предлагат държавни дялове на следващия централизиран публичен търг. Най-голям дял ще може да се купи от Български Бергман ЕАД, с. Гърчиново. Дружеството стана публично в началото на май и е 100% държавно. Капиталът му е в размер на 53 940 лв., а акциите са с номинал 10 лв. На следващия централизиран търг държавата ще пусне 20.02% за приватизация, или 1080 ценни книжа, като минималната начална цена за брой е 45.61 лв. Делът ще бъде пускан на четири пъти от по 5%. Който купи дори един такъв пакет, ще може да отправи търгово предложение към останалите акционери. Български Бергман ЕАД произвежда пластмасови тръби за ел. инсталации. Държавните акции са включени в списъка за приватизация чрез непарични платежни средства. До 1991 г. предприятието е било част от военнопромишления комплекс. В момента по-голямата част от продукцията му се пласира в рамките на страната. Малка част, в рамките на няколко процента, се изнася за Македония. За цялата минала година предприятието отчита печалба в размер на 1000 лв., а година по-рано положителният резултат е бил 16 хил. лв. За първото тримесечие на тази година обаче в публикувания отчет е регистрирана загуба от 6 хил. лв. За второто тримесечие на тази година се очертава предприятието да бъде на загуба, и то по-голяма, заради остарялата материална база, каза изпълнителният директор на дружеството Тодор Хърков. Български Бергман се нуждае от инвестиция от порядъка на 1 млн. USD, добави той. Това е голяма сума, но толкова струва една линия, подобна на тези, с които работим. Машините ни не може да се усъвършенстват и трябва да се купят нови, каза г-н Хърков. От дружеството чакат да приключи приватизацията и новият собственик да започне да се занимава с осъществяването на инвестицията. Новият централизиран публичен търг тръгва след около две седмици. На него ще се предлагат държавните дялове от общо 147 предприятия. От 59 дружества ще се предлага под 1% от капитала, а от останалите 88 - над 1%. По същото време е началото и на нов неприсъствен публичен търг, на който ще може да се купят държавните дялове от 27 дружества с ограничена отговорност. Така държавата ще се опита да се освободи от притежаваните от нея акции в общо 174 предприятия през юни. Началото на търговете е на шестия работен ден след публикуването на списъците в Държавен вестник, като ще продължат десет дни. Очаква се до седмица-две списъците да излязат там. Българската фондова борса ще публикува от своя страна информационните меморандуми на компаниите седем дни преди началото на търговете. Важно е те да приключат преди края на юни, тъй като дотогава са валидни инвестиционните бонове - предпочитаното средство за плащане на тези търгове. Инвестиционните бонове ще може да се използват до края на юни, освен ако правителството не реши да удължи срока им. Засега такива изгледи няма, но не е изключено това да стане в последния момент. На централизирания търг за 78 от пакетите ще се плаща изцяло с левове. За останалите платежното средство е или непарични платежни средства /компенсаторни инструменти и инвестиционни бонове/ или плащането е смесено. Предприятията, които са предлагани на предишни търгове и държавните дялове от тях не са били изкупени, ще се предлагат без минимална начална цена. От 8 дружества с държавни 100% от капитала ще бъде предложен целият дял. Това са Електростомана ЕАД, Карлово; Транскомплект ЕАД, София; Терахим ЕАД, Димитровград; Поморийски солници, Поморие ЕАД; Мини открит въгледобив ЕАД, Перник; Мина Балкан 2000 ЕАД, Твърдица; Камчийска гора ЕАД, Долни чифлик, и Железопътен комплекс ЕАД, Девня. Всички те са непублични. Освен от Български Бергман ЕАД другото публично предприятие, от което се предлага над 1% от капитала, е Нонвотекс АД, София. Ще може да се купят държавните 3.99%, или 1979 акции, а минималната цена е 1 лв. Дружеството произвежда мебелни и шивашки вати и строителни текстили. Публичните компании, от които се предлага под 1% от капитала, са четири: Велбъжд АД, Кюстендил; КММ 68 АД, Шумен; Коприна АД, Свиленград, и Ловеч турс АД, Ловеч. От дружеството за производство на вълнени прежди Велбъжд ще може да се купят 176 акции, или 0.05% от капитала, при начална минимална цена 1.15 лв. Останалите три предприятия нямат минимални начални цени и от тях са предложени съответно само 1, 3 и 6 акции.
Източник: Пари (31.05.2004)
 
Общото събрание на акционерите на КММ-68 АД - Шумен, борсов код KMM, което се проведе на 28 май, 2004 не взе решение за разпределяне на дивидент за 2003 год. КММ-68 АД - Шумен отчете загуба в размер на 65 000 лв.
Източник: Капиталов пазар (02.06.2004)
 
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 8.I.2004 г. по ф. д. № 94/96 вписа промени за "КММ 68" - АД, Шумен: заличава като член на съвета на директорите Христо Димитров Василев; вписва като член на съвета на директорите Илиян Димитров Митов.
Източник: Държавен вестник (03.12.2004)