Новини
Новини за 2005
 
Съветът на директорите на "КММ - 68" - АД, Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно отчетно събрание на 13.VI.2005 г. в 11 ч. в Шумен, бул. Мадара 38, при следния дневен ред: 1. доклад на СД за дейността на дружеството през 2004 г.; проект за решение - ОС приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2004 г.; 2. одиторски доклад за 2004 г.; проект за решение - ОС приема одиторския доклад за 2004 г.; 3. приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2004 г.; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2004 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на СД на "КММ - 68" - АД, за 2004 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД на "КММ - 68" - АД, за 2004 г.; 5. избор на одитор за 2005 г.; проект за решение - ОС избира предложения от СД одитор за 2005 г.; 6. разни. Материалите за общото събрание са на разположение на акционерите в седалището на дружеството - Шумен, бул. Мадара 38. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 28.VI.2005 г. в 12 ч. на същото място и при същия дневен ред независимо от представения капитал.
Източник: Държавен вестник (10.05.2005)
 
КММ-68 АД - Шумен /KMM/, чието общо събрание се проведе на 13 юни 2005, не разпределя дивидент за 2004 г. КММ-68 АД - Шумен отчете загуба в размер на 48 000 лв.
Източник: Капиталов пазар (16.06.2005)