Новини
Новини за 2007
 
Съветът на директорите на "КММ - 68" - АД, Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно отчетно събрание на 8.VI.2007 г. в 12 ч. в Шумен, бул. Мадара 38, при следния дневен ред: 1. доклад на СД за дейността на дружеството през 2006 г.; проект за решение - ОС приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2006 г.; 2. одиторски доклад за 2006 г.; проект за решение - ОС приема одиторския доклад за 2006 г.; 3. приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2006 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на СД на "КММ - 68" - АД, за 2006 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД на "КММ - 68" - АД, за 2006 г.; 5. избор на одитор за 2007 г.; проект за решение - ОС избира предложения от СД одитор за 2007 г.; 6. промяна в състава на съвета на директорите; проект за решение - ОС приема предложението на СД; 7. разни. Материалите за ОС са на разположение на акционерите в седалището на дружеството - Шумен, бул. Мадара 38. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 29.VI.2007 г. в 12 ч. на същото място и при същия дневен ред независимо от представения капитал.
Източник: Държавен вестник (24.04.2007)
 
КММ-68 АД - Шумен / KMM /, чието годишно общо събрание на акционерите се проведе на 8 юни 2007 год., не разпределя дивидент за 2006 г. КММ-68 АД - Шумен отчете печалба за 2006 г. в размер на 461 000 лв.
Източник: Капиталов пазар (12.06.2007)
 
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 17.V.2006 г. по ф. д. № 94/96 вписа промяна за "КММ - 68" - АД, Шумен: заличава Пламен Дончев Костов като представляващ дружеството; вписва промени в начина на представителството на дружеството, което ще се представлява от изпълнителния директор Илиян Димитров Митов и Илиян Димитров Тодоровски - председател на СД, заедно.
Източник: Държавен вестник (24.07.2007)