Новини
Новини за 2011
 
Извън регулирания пазар днес бяха изтъргувани 49.14% от производителя на метални конструкции КММ АД-Шумен. Въпреки че данни за сделката все още не са оповестени, е почти сигурно, че досегашният собственик на такъв дял в дружеството - М.Сигма Инженеринг ООД, вече няма участие в капитала на компанията. Пазарната капитализация на КММ е 1.5 млн. лв. Въпросните 49.14% от капитала или 147 418 акции, бяха изтъргувани днес за общо 31 хил. лв.
Източник: Дарик радио (30.03.2011)
 
На проведено ОСА от 21.06.2011 год. на КММ АД-Шумен (4KP) са взети следните решения: - Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2010 год. - Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2010 год. - Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2009 год. - Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 год. - Избор на регистриран одитор - Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2010 год. - Приема решение за промяна на адреса на клона в гр. София-бул. Академик Иван Евстатиев Гешов 2Е, сграда 1, ет. 4, офис 404.
Източник: Money.bg (23.06.2011)
 
Общото събрание на акционерите КММ АД-Шумен (4KP), което се проведе на 21 юни 2011 г. прие годишния финансов отчет за 2010 г. Дружеството отчете загуба в размер на 533 000 лв.
Източник: Капиталов пазар (24.06.2011)