Новини
Новини за 2019
 
КММ АД-Шумен (4KP) В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на КММ АД-Шумен (4KP), както следва: КММ АД-Шумен (4KP) свиква ОСА на 07.06.2019 г. от 12.00 ч. в гр. Шумен, бул. Мадара 38 при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2018 г.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.; - Доклад на регистрирания одитор за 2018 г.; - Избор на регистриран одитор; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2018 г.; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 21.06.2019 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 24.05.2019 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 21.05.2019 г.
Източник: БФБ (24.04.2019)
 
КММ АД-Шумен (4KP) В БФБ АД са постъпили допълнителни материали за провеждане на редовно ОСА на КММ АД-Шумен (4KP), на 07.06.2019 г. от 12.00 ч. в гр. Шумен, бул. Мадара 38.
Източник: БФБ (07.05.2019)
 
КММ АД-Шумен (4KP) На проведено редовно ОСА от 07.06.2019 г. на КММ АД-Шумен (4KP) са взети следните решения: - Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2018 г.; - Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.; - Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.; - Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2018 г.; - Избор на регистриран одитор за 2019 г.; - Не разпределя дивидент за 2018 г.; - Приема решение печалбата за 2018 г., в размер на 16 330.88 лв., да бъде използвана за дейността на дружеството през текущата година; - Възлага на Съвета на директорите да предприеме необходимите действия и мерки за ефективно използване и управление на непроизводствените площи на дружеството.
Източник: БФБ (10.06.2019)