Новини
Новини за 1997
 
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6674 от 21.VII.1995 г. по ф.д. № 4402/95 регистрира дружество с ограничена отговорност "Елит-95" - ООД, със седалище с. Дълбок извор, Пловдивска област, с предмет на дейност: производство и продажба на селскостопанска продукция, търговска дейност със стоки за широко потребление, посредническа и превозна дейност, и с капитал 50 000 лв. Дружеството е безсрочно и се представлява от управителя Янко Ангелов Ангелов.
Източник: Държавен вестник (29.08.1997)