Новини
Новини за 2002
 
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3478 от 12.IX.2000 г. по ф.д. № 1617/2000 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност "Многопрофилна болница за активно лечение - Чирпан" - ЕООД, със седалище и адрес на управление Чирпан, ул. Георги Димитров, с предмет на дейност: осъществяване на болнична помощ. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 548 000 лв., собственост на Община - гр. Чирпан, и се представлява и управлява от Неделчо Радев Тотев.
Източник: Държавен вестник (03.09.2002)