Новини
Новини за 2005
 
"МБАЛ - Чирпан" - ЕООД, Чирпан, на основание чл. 147, ал. 2 във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 4 и чл. 149, ал. 2 ТЗ с решение № 305 от 4.VIII.2005 г. на Общинския съвет - гр. Чирпан, като едноличен собственик на капитала на "МБАЛ - Чирпан" - ЕООД, Чирпан, намалява капитала от 548 000 лв. на 250 000 лв. чрез намаляване броя на дяловете от 54 800 на 25 000 с номинална стойност 10 лв. всеки. Намалението представлява балансовата стойност на изключения сграден фонд - административна сграда; кухня - столова; ушно, очно отделение, клинична лаборатория и физиотерапия; родилно отделение; инфекциозно, нервно, детско отделение и хемодиализа; хирургия и рентген; първо и второ вътрешно отделение; аптека, морга и централна стерилизация; склад медицински и държавен резерв; техническа и дърводелска работилница; два гаража; навес; парно; агрегатно; оранжерия за цветя. Дружеството заявява, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, несъгласни с намалението на капитала, задълженията си към датата на обнародването в ДВ.
Източник: Държавен вестник (02.12.2005)