Кратък фирмен профил

Випом АД - Видин


Контакти

Видин, 3700
ул. Цар Иван Асен II 9
тел.: 094/609025,609020,609 021, 02/971 56 71
факс: 094/609021
e-mail: vipom@vipom.com
WEB-site: http://www.vipom.com
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 815123244
ИН по ДДС: BG815123244
Фирмено дело: 228/97
Брой служители: 144 (2016)
Финансов резултат (хил. лв.): -95 (2018)
Оборот (хил. лв.): 2 867 (2018)
ДМА (хил. лв.): 3 502 (2018)
Капитал (лв.): 299 120
 
 
 

Отрасъл: Производство на помпи и компресори
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 28.06.2019 
Продукти и услуги:
Производство на помпи, помпени агрегати, миниВЕЦ, резервни части, сервиз
Предмет на дейност: Производство на помпи, помпени модули, стационарни станции и комплексни обекти, търговска дейност в страната и чужбина, както и всякаква друга дейност в страната и чужбина, доколкото това не противоречи на разпоредбите на действащото законодателство.
 


Регулирана информация

 

26.08.2019 15:28 Випом АД - Видин : 4VIФинансови отчети 
На 26.08.2019 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран финансов отчет за второ тримесечие на 2019 г. на Випом АД - Видин /4VI/
 Уведомление до КФН относно 6-месечен консолидиран финансов отчет за дейността на Випом АД към 30.06.2019 г.
 Консолидиран отчет за доходите към 30.06.2019 г.
 Пояснителни бележки към консолидиран междинен финансов отчет на Випом АД към 30.06.2019 г.
 Консолидиран и междинен доклад за дейността на Випом АД към 30.06.2019 г.
 Информация съгл. Приложение 9 към чл. 33, ал. 1, т.3 от Наредба 2 на КФН
 Декларация по чл. 100о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК и чл. 33, ал. 1, т.4 от Наредба 2 на КФН
 Вътрешна информация съгл. чл. 7 от Регламент (ЕС) 596/2014 относно обстоятелства, настъпили във Випом АД за периода 01.01.2019 - 30.06.2019 г.
 Справки - уведомления на консолидирана основа за периода 01.01.2019-30.06.2019 г.
 Справки - уведомления на консолидирана основа за периода 01.01.2019-30.06.2019 г. - excel формат
 Уведомление до КФН относно информация по чл. 27, ал. 3 от Наредба 2


Новини

  стр. 1 / 19   стр.    
01.07.2019: Випом АД-Видин (4VI) На проведено редовно ОСА от 28.06.2019 г....
28.05.2019: Випом АД-Видин (4VI) В БФБ АД са постъпили материали за...
27.05.2019: Випом АД - Видин свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
18.03.2019: Випом АД-Видин (4VI) На проведено извънредно ОСА от 15.03.2019...
13.02.2019: Випом АД-Видин (4VI) В БФБ АД са постъпили материали за...
05.02.2019: Випом АД-Видин (4VI) На проведено извънредно ОСА от 04.02.2019...
10.01.2019: "ТК-Холд" АД превзема управлението на "Випом" АД "ТК-Холд" АД...
03.01.2019: Випом АД-Видин (4VI) В БФБ АД са постъпили материали за...
20.08.2018: Випом АД-Видин (4VI) На проведено извънредно ОСА от 17.08.2018...
18.07.2018: Випом АД-Видин (4VI) В БФБ АД са постъпили материали за...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 16 878 пъти
[2016: 4 596, 2015: 394, 2014: 219, 2013: 439, 2012: 991, 2011: 1 929, ... ]