Кратък фирмен профил

Елит 95 ООД - Дълбок извор


Контакти

Дълбок извор, 4280
общ. Първомай
тел.: 0336/2438,032/968083,0888596591,0888697283
факс: 0336/032/968083
e-mail: elit95@gmail.com
WEB-site: http://www.elit-95.com
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115206021
ИН по ДДС: BG115206021
Фирмено дело: 4402/95
Брой служители: 165 (2019)
Финансов резултат (хил. лв.): 4 469 (2018)
Общо приходи (хил. лв.): 26 569 (2018)
ДМА (хил. лв.): 23 433 (2017)
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на мляко и млечни продукти, без сладолед
Лицензи и сертификати:  Производител на храни
Предмет на дейност: Производство и продажба на селскостопанска продукция, търговска дейност със стоки за широко потребление, посредническа и превозна дейност.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 27.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет за първо шестмесечие на 2017 г. на Елит 95 ООД - с. Дълбок извор, общ. Първомай
 Междинен докл.за дейността на Елит 95 ООД - с. Дълбок извор
 Финансов отчет на Елит 95 ООД към 30.06.2017 г.
 Счетoводна политика и пояснителни приложения
 Справки-уведомления по чл. 32 и чл. 33 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 30.06.2017
 Информация по приложение №9 от Наредба No 2
 Информация по регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент
 Допълнителна информация, съгл. чл. 33, ал. 1, т.7 от Наредба Nо 2
 Декларация по чл. l100, ал..4, т..3, б „а”
 Декларация по чл. l100, ал..4, т..3, б „б”

22.10.2015: Най-голямата кравеферма в България вече е с централа на...
25.08.2014: От трите земеделски сектора с най-големи помощи от държавата и...
17.06.2005: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
06.01.2004: Инспектори от Националната ветеринарно-медицинска служба и ДВСК...
29.08.1997: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....

 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 009 пъти
[2016: 2 337, 2015: 56, 2014: 35, 2013: 70, 2012: 139, 2011: 75, ... ]