Кратък фирмен профил

Делектра Хидро АД - Лесичево


Контакти

Лесичево, 4463
МВЕЦ Лесичево
e-mail: delectra@mail.bg
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 112601586
ИН по ДДС: BG112601586
Фирмено дело: 753/2003
Брой служители: 14 (2019)
Финансов резултат (хил. лв.): 2 188 (2018)
Общо приходи (хил. лв.): 3 712 (2018)
ДМА (хил. лв.): 4 424 (2016)
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на електрическа енергия
Общи събрания: Последно - 02.06.2011 
Предмет на дейност: Изграждане на водноелектрически централи (ВЕЦ), експлоатация на ВЕЦ, производство и продажба на електроенергия от ВЕЦ (в случай че дейностите в областта на енергетиката се отнасят до мощности, надвишаващи 5 мегавата, те ще се извършват само и след получаване на съответната лицензия съгласно ЗЕЕЕ).
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 27.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на Делектра Хидро АД - Лесичево
 Междинен доклад за дейността към 30.06.2017
 Финансов отчет към 30.06.2017 г.
 Счетоводна политика и приложения към финансовия отчет
 Справки-уведмления по чл. 32 и чл. 33 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 30.06.2017
 Информация съгл. прил. 9 от Наредба No 2
 Допълнителна информация, съгл. чл. 33, ал. 1, т.7 от Наредба Nо 2
 Информация по регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент
 Декларация по чл. 100о, ал..4, т..3, б „а”
 Декларация по чл. 100о, ал..4, т..3, б „б”


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
17.03.2010: Делектра Хидро АД - Лесичево свиква Годишно общо събрание на...
12.10.2009: Делектра Хидро АД - Лесичево свиква Извънредно общо събрание на...
07.05.2009: Делектра Хидро АД - Лесичево свиква Годишно общо събрание на...
14.11.2008: Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
02.06.2008: Делектра Хидро АД - Лесичево свиква Годишно общо събрание на...
09.11.2007: Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
15.05.2007: Съветът на директорите на "Делектра - Хидро" - АД, с. Лесичово,...
21.11.2006: Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
04.07.2006: Съветът на директорите на "Делектра - Хидро" - АД, с. Лесичово,...
12.07.2005: Съветът на директорите на "Делектра - хидро" - АД, с. Лесичово,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 537 пъти
[2016: 2 941, 2015: 41, 2014: 34, 2013: 68, 2012: 121, 2011: 80, ... ]