Кратък фирмен профил

Супер Боровец пропърти фонд АДСИЦ - Варна


Контакти

Варна, 9000
ул. А. С. Пушкин 24, ет. 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 148031273
Капитал (лв.): 23 379 995
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 21.06.2021 
Предмет на дейност: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа.в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и др.вещни права върху недвижимите имоти, и извършване на строежи и подобрения в тях , с цел предоставянето им за управление,отдаване под наем,лизинг,аренда и/или продажбата им.
 


Новини

  стр. 1 / 28   стр.    
03.12.2021: Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Бургас (6SBA) Във връзка с...
03.12.2021: Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Бургас (6SBA) Във връзка с...
24.11.2021: Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна (6SBA) В БФБ АД е...
21.09.2021: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД по...
27.08.2021: Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна (6SBA) В БФБ АД е...
23.08.2021: В БФБ АД е постъпило уведомление от Супер Боровец Пропърти Фонд...
23.08.2021: Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна (6SBA) В БФБ е...
19.07.2021: Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна (6SBA) В БФБ е...
25.06.2021: Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна (SBPF) На проведено...
10.06.2021: Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна (6SBA) В БФБ е...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 079 пъти
[2016: 1 566, 2015: 194, 2014: 106, 2013: 213, 2012: 495, 2011: 156, ... ]