Кратък фирмен профил

Наш Дом - България холдинг АД - Ловеч


Контакти

Ловеч, 5500
ул. Александър Кусев No 20
тел.: 02/0879400061, 9816010,9808494,9801210,9803959
факс: 02/980 13 17,973 37 20
e-mail: andrey.tenev@gmail.com
WEB-site: https://nashdom-ad.com
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121663697
ИН по ДДС: BG121663697
Фирмено дело: 13530/96
Брой служители: 2 (2019)
Финансов резултат (хил. лв.): -25 (2018)
Общо приходи (хил. лв.): n.a.
ДМА (хил. лв.): 9 485 (2018)
Капитал (лв.): 5 481 696
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Регистриран търговец на зърно Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 30.06.2019 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, всякаква производствена и търговска дейност, незабранена със закон
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 24.04.2020 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2020 год. на Наш Дом - България холдинг АД /5ND/
 Консолидиран финансов отчет на "Наш Дом - България" АД - Холдинг към 31.03.2020 г.
 Счетоводна политика и приложения към консолидиран финансов отчет
 Финансов отчет - форми на КФН
 Консолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода Януари - Март 2020 год.
 Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦК


Новини

  стр. 1 / 18   стр.    
17.10.2019: Приватизационните холдинги, на които преди години българите с...
05.07.2019: Наш Дом България Холдинг АД-София (5ND) На проведено редовно...
28.05.2019: Наш Дом България Холдинг АД-София (5ND) В БФБ АД са постъпили...
28.05.2019: Наш дом - България холдинг АД - Ловеч свиква Годишно общо...
26.02.2019: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
04.07.2018: Наш Дом България Холдинг АД-София (5ND) На проведено редовно...
29.05.2018: Наш Дом България Холдинг АД-София (5ND) В БФБ-София АД са...
26.05.2017: Наш Дом България Холдинг АД-София, (5ND) На основание чл. 65,...
18.01.2017: Наш Дом България Холдинг АД-София (5ND) В БФБ-София АД са...
05.04.2016: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 7 793 пъти
[2016: 4 862, 2015: 292, 2014: 115, 2013: 231, 2012: 794, 2011: 361, ... ]