Кратък фирмен профил

Алтерон АДСИЦ - Варна


Контакти

Варна, 9010
ул. Доктор Железкова 3, офис 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 148146418
Капитал (лв.): 605 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 15.02.2020 
Предмет на дейност: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/, посредством покупка на право на собственост и други вещни права върxу недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, оборудване с машини и съоръжения за индустриално земеделие с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и/или последващата им продажба.
 


Новини

  стр. 1 / 10   стр.    
09.04.2020: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
06.04.2020: В БФБ АД е постъпило заявление за допускане до търговия на...
25.03.2020: Алтерон АДСИЦ-Варна (2AL2) В БФБ АД е постъпил доклад по чл....
24.03.2020: Алтерон АДСИЦ-Варна (2AL) В БФБ АД е постъпила информация от...
02.03.2020: БФБ АД уведомява всички свои членове, че 04.03.2020 г. /сряда/ е...
20.02.2020: Алтерон АДСИЦ-Варна (2AL) На проведено извънредно ОСА от...
06.02.2020: Във връзка с решение на Съвета на директорите от 08.07.2019 г....
04.02.2020: Алтерон АДСИЦ-Варна (2AL) Във връзка с решение на Съвета на...
03.02.2020: Алтерон АДСИЦ-Варна (2AL) Поради липса на кворум, свиканото за...
20.12.2019: Алтерон АДСИЦ-Варна (2AL2) Във връзка с настъпване на лихвено...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 835 пъти
[2016: 820, 2015: 126, 2014: 50, 2013: 100, 2012: 235, 2011: 153, ... ]