Кратък фирмен профил

Благоустройство и чистота ЕООД - Гълъбово


Контакти

Гълъбово, 6280
бул. Цар Симеон Велики 59
тел.: 0418/62426,62320,0887207533
факс: 0418/62426
e-mail: blagoustroistvo_galabovo@abv.bg
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 833101655
ИН по ДДС: BG833101655
Фирмено дело: 2131/94
Брой служители: 222 (2013)
Финансов резултат (хил. лв.): n.a.
Оборот (хил. лв.): n.a.
ДМА (хил. лв.): n.a.
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Други специализирани строителни дейности
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001
Предмет на дейност: Поддържане и ремонт, модернизация и реконструкция на сградния фонд, улични съоръжения и маркировки, водопроводни, канализационни и други съоръжения в сградите, градини, паркове и спортни съоръжения, строително монтажни услуги на физически и юридически лица, ниско и зелено строителство и всяка друга дейност от строителен xарактер и услуги, охранителни услуги и всякакви други дейности, които не противоричат на законите на република българия, а за дейностите, за които е въведен разрешителен режим - след издаване на съответния лиценз или разрешение.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 24.07.2018 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2018 г. на Благоустройство и чистота ЕООД - Гълъбово
 Междинен доклад за дейността на Благоустройство и чистота ЕООД - Гълъбово към 30.06.2018 г.
 Междинен финансов отчет към 30.06.2018 г.
 Приложения към финансовия отчет
 Справки-уведмления по образец
 Информация по Приложение 9 Наредба 2

Не са достъпни новини.