Кратък фирмен профил

Вики Инвест 1 ЕООД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4003
ул. Княгиня Мария Луиза 8, ет. 3
тел.: 032/277901, 277969
e-mail: kostova6@abv.bg
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200929804
Фирмено дело: n.a.
Брой служители: 5 (2016)
Финансов резултат (хил. лв.): -262 (2015)
Оборот (хил. лв.): 835 (2015)
ДМА (хил. лв.): 356 (2015)
Капитал (лв.): 2 541 000
 
 
 

Отрасъл: Събиране и третиране на отпадъчни води
Предмет на дейност: Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация и управление на пречиствателни станции, доставяне на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води и хидротехнически съоръжения към тях, предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, извършване на дейност на в и к оператор, както и всяка друга дейност незабранена от закона.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 31.01.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.12.2016 г. на Вики Инвест 1 ЕООД - Пловдив
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 31.12.2016
 Информация по приложение №9 от Наредба No 2
 Приложения към предврителен годишен отчет за 2016 г. на Вики Инвест 1 ЕООД - Пловдив

20.08.2014: Санкция за замърсяване на морската вода от пречиствателна...
16.09.2010: Екоинспецията в Бургас наложи глоба в размер на 18 121 лева...

 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати