Кратък фирмен профил

ЕСП Златни пясъци ООД - Варна


Контакти

Варна, 9007
к.к.Златни пясъци, адм. сграда Рила
тел.: 052/355571,355446, 357 179
факс: 052/355446, 355 571
e-mail: esp@goldensands-bg.com
WEB-site: http://www.erp-zlatni.bg
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 148075985
ИН по ДДС: BG148075985
Фирмено дело: 5483/2006
Брой служители: 11 (2019)
Финансов резултат (хил. лв.): -189 (2018)
Общо приходи (хил. лв.): 7 605 (2018)
ДМА (хил. лв.): 60 (2016)
Капитал (лв.): 6 800
 
 
 

Отрасъл: Разпределение и търговия на електрическа енергия
Лицензи и сертификати:  Разпределение на електроенергия Прeнос на електроенергия Сертификат ISO 9001
Предмет на дейност: Обществено снабдяване с електрическа енергия на територията на к.к. Златни пясъци, гр.Варна (след лицензиране) и търговия с електрическа енергия.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 27.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на ЕСП Златни пясъци ООД - Варна
 Междинен финансов отчет към 30.06.2017 г.
 Допълнителна информация към междинен финансов отчет към 30.06.2017 г.
 Представяне на вътрешна информация
 Информация съгл. прил. 9 от Наредба No 2
 Декларация по чл.100о

27.07.2007

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 11.VII.2007 г. по ф. д. № 4399/99 вписа в регистъра за търговски дружества промени за "ЕРП Златни пясъци" - АД: вписа преобразуването на "ЕРП Златни пясъци" - АД, чрез отделяне от него чрез придобиване от "ЕСП Златни пясъци" - ООД, на имущество, служещо за извършване на дейността обществено снабдяване с електрическа енергия за територията на к. к. Златни пясъци; приемащото дружество "ЕСП Златни пясъци" - ООД, е правоприемник на част от активите и пасивите на "ЕРП Златни пясъци" - АД, подробно описани в договора за преобразуване от 12.I.2007 г.; заличава като член на СД и представляващ дружеството Елена Добрева Петкова; вписва нов предмет на дейност: разпределение на електрическа енергия на територията на к. к. Златни пясъци, Варна; вписва изменения в устава на дружеството, приети на ОС на акционерите на 19.VI.2007 г.

Електроразпределение Златни пясъци АД - Варна ЕСП Златни пясъци ООД - Варна 
 

20.02.2017: „Златни пясъци“ АД приключва годината с печалба в размер на...
29.11.2016: "Златни пясъци" АД отчита печалба в размер на 4,509 млн. лв....
01.06.2015: Златни пясъци АД-Варна (3ZL) На проведено ОСА от 25.05.2015...
26.06.2013: На 1 юли Държавната комисия за енергийно и водно регулиране...
17.06.2011: По искане на акционера "Голдън Търс" ЕООД е включена...
16.06.2009: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
16.06.2009: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
27.07.2007: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 782 пъти
[2016: 2 617, 2015: 21, 2014: 28, 2013: 56, 2012: 99, 2011: 1, ... ]