Кратък фирмен профил

Брестиом АД - София


Контакти

София, 1606
бул. Ген. Тотлебен 30 - 32, ет. 7
тел.: 02/9153810,3153834,0888233734
e-mail: m.todorov@uniongroup.bg
WEB-site: http://www.uniongroup.bg
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131232567
ИН по ДДС: BG131232567
Фирмено дело: 3638/2004
Брой служители: 13 (2019)
Финансов резултат (хил. лв.): 2 226 (2018)
Общо приходи (хил. лв.): 3 568 (2018)
ДМА (хил. лв.): 6 658 (2016)
Капитал (лв.): 2 275 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на електрическа енергия
Предмет на дейност: Изграждане и експлоатация на малки водни електрически централи, инженерингова дейност в страната и в чужбина, лицензии, ноу-хау, трансфер на технологии, вътрешна и външна търговия, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 27.10.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.09.2017 г. на Брестиом АД - София
 Справки-уведмления по образец за периода 1.01 - 30.09.2017
 Приложения към финансовия отчет на Брестиом АД - София
 Декларация

09.05.2008

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 2.V.2007 г. по ф. д. № 3638/2004 вписва промени за "Брестиом" - АД: заличава като член на съвета на директорите Альоша Димитров Върбанов; вписва като член на съвета на директорите и председател Филип Стефанов Фотев; вписва като заместник-председател на СД "Машбилд" - ЕАД (рег. по ф. д. № 2874/2001 по описа на СГС), представлявано от Илия Атанасов Чакъров; вписва като изпълнителен директор Михаил Тодоров Тодоров; дружеството е със съвет на директорите в състав: Филип Стефанов Фотев - председател, "Машбилд" - ЕАД, представлявано от Илия Атанасов Чакъров - заместник-председател, и Михаил Тодоров Тодоров - изпълнителен директор; дружеството ще се представлява от изпълнителния директор Михаил Тодоров Тодоров; вписва промени в устава, приети на ОС на акционерите, проведено на 23.III.2007 г.

Брестиом АД - София 
 

08.09.2015: Европейският съд, в лицето на генералния секретар потвърди, че...
09.05.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
14.03.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
21.09.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
28.02.2007: Започнали са пробните изпитания на малка водноелектрическа...
28.02.2007: Започнали са пробните изпитания на малка водноелектрическа...
12.12.2006: Областна администрация - гр. Пловдив, на основание чл. 149, ал....
11.04.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
15.04.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
01.02.2005: Долорес Арсенова, министър на околната среда и водите, София,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 940 пъти
[2016: 2 624, 2015: 54, 2014: 24, 2013: 49, 2012: 81, 2011: 26, ... ]