Кратък фирмен профил

Наш Дом - България холдинг АД - Ловеч


Контакти

Ловеч, 5500
ул. Александър Кусев No 20
тел.: 02/0879400061, 9816010,9808494,9801210,9803959
факс: 02/980 13 17,973 37 20
e-mail: andrey.tenev@gmail.com
WEB-site: https://nashdom-ad.com
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121663697
ИН по ДДС: BG121663697
Фирмено дело: 13530/96
Брой служители: 2 (2019)
Финансов резултат (хил. лв.): -25 (2018)
Общо приходи (хил. лв.): n.a.
ДМА (хил. лв.): 9 485 (2018)
Капитал (лв.): 5 481 696
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Регистриран търговец на зърно Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 30.06.2019 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, всякаква производствена и търговска дейност, незабранена със закон
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 24.04.2020 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2020 год. на Наш Дом - България холдинг АД /5ND/
 Консолидиран финансов отчет на "Наш Дом - България" АД - Холдинг към 31.03.2020 г.
 Счетоводна политика и приложения към консолидиран финансов отчет
 Финансов отчет - форми на КФН
 Консолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода Януари - Март 2020 год.
 Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦК

26.02.2019

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по Протокол № 13 /25.02.2019 г., е взето следното решение: Съветът на директорите на БФБ АД дава срок до 08.03.2019 г. на следните дружества да заплатят дължимата такса за поддържане на регистрирана емисия, определена в Тарифата за таксите на Борсата за 2019 г.: № Борсов Код Финансови инструменти Емитент 1 VZW Акции Алфа България АД-София 2 4BU Акции Балканкар-Заря АД-Павликени 3 4BUA Облигации Балканкар-Заря АД-Павликени 4 6B6 Акции Булгар Чех Инвест Холдинг АД-Смолян 5 BULA Облигации Булгарплод-София АД-София 6 4V4 Акции Вапцаров АД-София 7 VP9A Облигации ВЕИ проджект АД-Цапарево 8 VN7 Акции Винъс АД-София 9 VM5 Акции Вита Ми Холдингс АД-София 10 0GP1 Облигации Гипс АД-Кошава 11 GH0A Облигации Грийнхаус Пропъртис АД-София 12 3Z8 Акции Заводски строежи-Девня АД-Девня 13 4IC Акции Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София 14 6I1 Акции Интерлоджик-имоти АД-София 15 6I2 Акции Интерлоджик-лизинг АД-София 16 4KZ Акции Кнезим АД-Кнежа 17 3G9 Акции Мейфеър Груп ПиЕлСи АД-София 18 5ND Акции Наш Дом България Холдинг АД-София 19 2O4 Акции Они Холдингс АД-София 20 6R3 Акции Република Холдинг АД-София 21 R8I Акции Ризърв кепитал АДСИЦ-София-в ликвидация 22 5R9 Акции Руен Холдинг АД-Кюстендил 23 4OY Акции Сити Пропъртис АДСИЦ-София 24 3JP Акции Слънчев ден АД-Варна 25 SL9 Акции Спарки Елтос АД-Ловеч 26 5T6 Акции Тодоров АД-София 27 42T Акции Трансстрой-АМ АД-София 28 6BMA Акции Фонд Имоти АДСИЦ-София 29 6F4 Акции Форуком Фонд Имоти АДСИЦ-Хасково В случай на незаплащане на дължимите такси в срок до 08.03.2019 г., на основание чл. 73, ал. 1, т. 13 от Част IV Правила за търговия от Правилника за дейността на Борсата, временно се спира търговията с емисиите финансови инструменти на горепосочените дружества, считано от 11.03.2019 г., до отпадане на основанието. Търговията с емисиите финансови инструменти ще бъде възстановена след заплащане на дължимите суми. Датата на възстановяване е петият работен ден след публикация на съобщение в бюлетина на Борсата.

Балканкар - Заря АД - Павликени Вапцаров АД - София Грийнхаус пропъртис АД - София ГИПС Кошава АД - Видин Винъс АД - София Алфа България АД - София Вита Ми Холдингс АД - София Булгар Чех Инвест холдинг АД - Пловдив Булгарплод София АД - София Българска фондова борса АД - София ВЕИ Проджект АД - Цапарево Заводски строежи Девня АД - Девня Ризърв Кепитал АДСИЦ - София [Ликвидация] Руен Холдинг АД - Кюстендил Република холдинг АД - София Интеркапитал пропърти дивелопмънт АДСИЦ - София Интерлоджик лизинг АД - София Интерлоджик Имоти АД - София Кнезим АД - Кнежа Наш Дом - България холдинг АД - Ловеч Они холдингс АД - София Мейфеър Груп ПиЕлСи АД - София Сити Пропъртис АДСИЦ - София Слънчев ден АД - Варна Спарки-Елтос АД - Ловеч Трансстрой Автоматика и монтажи АД - София Форуком Фонд Имоти АДСИЦ - Севлиево Фонд имоти АДСИЦ - София Тодоров АД - София 
 


Новини

  стр. 1 / 18   стр.    
17.10.2019: Приватизационните холдинги, на които преди години българите с...
05.07.2019: Наш Дом България Холдинг АД-София (5ND) На проведено редовно...
28.05.2019: Наш Дом България Холдинг АД-София (5ND) В БФБ АД са постъпили...
28.05.2019: Наш дом - България холдинг АД - Ловеч свиква Годишно общо...
26.02.2019: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
04.07.2018: Наш Дом България Холдинг АД-София (5ND) На проведено редовно...
29.05.2018: Наш Дом България Холдинг АД-София (5ND) В БФБ-София АД са...
26.05.2017: Наш Дом България Холдинг АД-София, (5ND) На основание чл. 65,...
18.01.2017: Наш Дом България Холдинг АД-София (5ND) В БФБ-София АД са...
05.04.2016: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 7 700 пъти
[2016: 4 769, 2015: 292, 2014: 115, 2013: 231, 2012: 794, 2011: 361, ... ]