Кратък фирмен профил

Софарма Имоти АДСИЦ - София


Контакти

София, 1756
ул. Лъчезар Станчев 5, бл. А, Комплекс Софарма Бизнес Тауърс
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175059266
Капитал (лв.): 21 415 928
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 24.09.2020 
Предмет на дейност: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им
 

09.09.2020

Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6) Уведомление от Донев...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 60   стр.    
13.10.2020: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6) Във връзка с решението за...
02.10.2020: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6) В Търговския регистър е вписано...
28.09.2020: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6) На проведено извънредно ОСА от...
25.09.2020: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6) Уведомление за взети решения на...
25.09.2020: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6) Съгласно чл. 112б, ал.12 от...
21.09.2020: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6) Уведомления по чл. 19 на...
09.09.2020: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД по...
09.09.2020: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6) Уведомление от Донев...
03.09.2020: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6) Уведомление от Донев...
02.09.2020: БФБ АД уведомява всички свои членове, че 04.09.2020 г. /петък/ е...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 4 468 пъти
[2016: 1 604, 2015: 253, 2014: 151, 2013: 302, 2012: 809, 2011: 451, ... ]