Кратък фирмен профил

Агролеспроект ЕООД - София


Контакти

София, 1303
ул. Софроний Врачански 10
тел.: 02/9862366,9874202,9880024,9862368,9883028
факс: 02/9862356,9872092
e-mail: info@agrolesproject.com
WEB-site: http://www.agrolesproject.com
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831654365
ИН по ДДС: BG831654365
Фирмено дело: 5001/90
Брой служители: 59 (2019)
Финансов резултат (хил. лв.): 161 (2018)
Общо приходи (хил. лв.): 2 453 (2018)
ДМА (хил. лв.): 272 (2016)
Капитал (лв.): 14 360
 
 
 

Отрасъл: Услуги, свързани с горското стопанство и дърводобива
Членство: Българска Стопанска Камара
Предмет на дейност: Научноизследователска, инженерно-внедрителска и проектантска дейност за лесоустройство, ловоустройство, интегрирано използване и опазване на земите, трансфер на технология в областта на горското стопанство, комплексни екологични проекти, експертизи и лабораторни изследвания, вкл. и на селскостопанска продукция, борба с ерозията и рекултивация на нарушени терени, корекция на реки, рибарници и рибни стопанства, паркове и лесопаркове, зелени зони и системи, защитени природни територии, ландшафтноустройствени планове, генерални планове за горскопътна мрежа, горски и други пътища.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 7.04.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2016 г. на Агролеспроект ЕООД - София
 Годишен доклад за дейността за 2016 г. на Агролеспроект ЕООД - София
 Годишен финансов отчет за 2016 г.
 Приложения към годишния финансов отчет
 Декларация по чл. 100о

25.08.2003

През последните две-три години държавната "Агролеспроект" и частните "Пролес инженеринг", "Пролес Гемма" и "Пролес Такс" (работещи с един и същ авторски колектив) са неизменните фаворити в конкурсите, които Националното управление по горите (НУГ) организира по реда на Закона за обществените поръчки. И то независимо че предлаганите от тях цени далеч не са най-ниските. По този начин управлението губи милиони левове, изтъкват запознати. Само през 2002-ра от неизгодните договори за изготвянето на проектите за лесничействата "Невестино", "Омуртаг", "Бяла", "Стара река", "Пазарджик", "Разлог", "Тополовград", "Видин", "Търговище", "Черни Осъм", "Батак", "Карнобат" и "Ивайловград" и дивечовъдните станции "Росица", "Чепино", "Женда" и "Витиня" бюджетът на НУГ е олекнал с около 1 млн. лева.

Агролеспроект ЕООД - София 
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
06.01.2020: Агенцията по горите се оплете в лъжи за заменките на земи...
27.02.2012: Дългогодишният директор на природен парк “Витоша” Тома Белев...
30.05.2007: Трийсет и шест дружества от т.нар. забранителен списък за...
03.05.2007: Среден осигурителен доход за сектор "Селско, ловно, горско и...
19.09.2006: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
04.10.2005: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
11.02.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146,...
16.04.2004: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
25.08.2003: През последните две-три години държавната "Агролеспроект" и...
09.04.2002: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 540 пъти
[2016: 2 269, 2015: 18, 2014: 35, 2013: 70, 2012: 101, 2011: 24, ... ]