Кратък фирмен профил

Диагностико-консултативен център 1 Света Клементина-Варна ЕООД - Варна


Контакти

Варна, 9000
ул. Съборни 40
тел.: 052/614 526, 603 801, 603 802, 608 001, 651006
факс: 052/614 526
e-mail: dkc1varna@mbox.is-bg.net
WEB-site: http://www.dkc1varna.com
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 000090026
ИН по ДДС: BG000090026
Фирмено дело: 445/2000
Брой служители: 97 (2019)
Финансов резултат (хил. лв.): -104 (2018)
Общо приходи (хил. лв.): 2 407 (2018)
ДМА (хил. лв.): 592 (2016)
Капитал (лв.): 941 400
 
 
 

Отрасъл: Дейност на лечебни заведения за извънболнична лекарска помощ
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Предмет на дейност: Осъществяване на специализирана извънболнична медицинска дейност.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 25.07.2018 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 30.06.2018 г. на Диагностико-консултативен център 1 Света Клементина-Варна ЕООД - Варна
 Междинен финансов отчет за първо шестмесечие на 2018 г.
 Счетоводна политика и приложение към ГФО за шестмесечието на 2018 г.
 Междинен доклад за дейността за шестмесечието на 2018 г.
 Декларация по чл.100н, ал.4, т.4, буква „а” от ЗППЦК
 Декларация по чл.100н, ал.4, т.4, буква „б” от ЗППЦК
 6-месечни справки по образец на КФН
 Факти и обстоятелства по Приложение 9 от Наредба 2
 Допълнителна информация, съгл. чл.33, ал.1, т.7
 Вътрешна информация по регламент (ЕС) 596/2014

10.09.2005

Бившият управител на Диагностично-консултативния център I "Св. Клементина" Георги Роев да бъде даден на прокуратурата, решиха вчера съветниците от комисията по собственост и стопанство. Той е изтеглил кредит от 100 000 лева от Първа източна международна банка, въпреки че решението на Общинския съвет, с което това му се разрешава, е било в процедура на съдебно обжалване. Съветниците ще сезират Варненската районна прокуратура за извършена от Роев измама при изпълнение на служебните му задължения. По информация от юриста на Общинския съвет Живко Калев решението на Общинския съвет от 24 септември 2003 г. е обжалвано пред съда от областния управител. Варненският окръжен съд е излязъл с решение на 23 април 2004 г., с което е отменил решението на местния парламент. Основният мотив на магистратите е, че то противоречи на Закона за общинските бюджети, според който съветът няма право да взема решения за ползване на банкови кредити 6 месеца преди изтичането на мандата. Това решение на варненския съд е потвърдено на 25 април т.г. и от Върховния административен съд.

Интернешънъл Асет банк АД - София Община Варна - Варна Диагностико-консултативен център 1 Света Клементина-Варна ЕООД - Варна 
 

30.03.2011: ДКЦ I “Света Клементина” получи сертификат по ISO 9001:2008....
29.03.2011: ДКЦ I "Света Клементина" получи сертификат по ISO 9001:2008....
13.04.2007: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
11.07.2006: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
10.09.2005: Бившият управител на Диагностично-консултативния център I "Св....
24.03.2000: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 242 пъти
[2016: 2 082, 2015: 14, 2014: 25, 2013: 51, 2012: 95, 2011: 5, ... ]