Кратък фирмен профил

Многопрофилна болница за активно лечение - Чирпан ЕООД - Чирпан


Контакти

Чирпан, 6200
бул. Георги Димитров 100
тел.: 0416/941-63
e-mail: mbalchirpan@gmail.com
WEB-site: http://www.mbalchirpan.com
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 123535867
Фирмено дело: 1617/2000
Брой служители: 151 (2019)
Финансов резултат (хил. лв.): 17 (2018)
Общо приходи (хил. лв.): 2 631 (2018)
ДМА (хил. лв.): 111 (2016)
Капитал (лв.): 250 000
 
 
 

Отрасъл: Дейност на лечебни заведения за болнична помощ
Предмет на дейност: Осъществяване на болнична помощ.
 


Регулирана информация

 



Финансови отчети 
На 26.04.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.03.2017 г. на Многопрофилна болница за активно лечение - Чирпан ЕООД - Чирпан
 Справки по образец на КФН

02.12.2005

"МБАЛ - Чирпан" - ЕООД, Чирпан, на основание чл. 147, ал. 2 във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 4 и чл. 149, ал. 2 ТЗ с решение № 305 от 4.VIII.2005 г. на Общинския съвет - гр. Чирпан, като едноличен собственик на капитала на "МБАЛ - Чирпан" - ЕООД, Чирпан, намалява капитала от 548 000 лв. на 250 000 лв. чрез намаляване броя на дяловете от 54 800 на 25 000 с номинална стойност 10 лв. всеки. Намалението представлява балансовата стойност на изключения сграден фонд - административна сграда; кухня - столова; ушно, очно отделение, клинична лаборатория и физиотерапия; родилно отделение; инфекциозно, нервно, детско отделение и хемодиализа; хирургия и рентген; първо и второ вътрешно отделение; аптека, морга и централна стерилизация; склад медицински и държавен резерв; техническа и дърводелска работилница; два гаража; навес; парно; агрегатно; оранжерия за цветя. Дружеството заявява, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, несъгласни с намалението на капитала, задълженията си към датата на обнародването в ДВ.

Многопрофилна болница за активно лечение - Чирпан ЕООД - Чирпан 
 

02.10.2007: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
02.12.2005: "МБАЛ - Чирпан" - ЕООД, Чирпан, на основание чл. 147, ал. 2 във...
03.09.2002: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 568 пъти
[2016: 1 423, 2015: 18, 2014: 24, 2013: 49, 2012: 79, 2011: 1, ... ]