Регулирана информацияФинансови отчети 
На 26.04.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.03.2017 г. на Многопрофилна болница за активно лечение - Чирпан ЕООД - Чирпан
 Справки по образец на КФНФинансови отчети 
На 29.03.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2016 г. на Многопрофилна болница за активно лечение - Чирпан ЕООД - Чирпан
 Годишен финансов отчет за 2016 г. на Многопрофилна болница за активно лечение - Чирпан ЕООД - Чирпан
 Справки по образец на КФНФинансови отчети 
На 1.02.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи уведомление за финансовото състояние на Многопрофилна болница за активно лечение - Чирпан ЕООД - Чирпан за четвърто тримесечие на 2016 г.
 уведомление за финансовото състояние на МБАЛ - Чирпан ЕООД - Чирпан за четвърто тримесечие на 2016 г.Финансови отчети 
На 27.10.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 30.09.2016 г. на Многопрофилна болница за активно лечение - Чирпан ЕООД - Чирпан
 Пояснителни бележки за дейността на МБАЛ - Чирпан ЕООД през трето римесечие на 2016 г.
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 30.09.2016Финансови отчети 
На 29.08.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 30.06.2016 г. на Многопрофилна болница за активно лечение - Чирпан ЕООД - Чирпан
 Доклад за дейността на МБАЛ - Чирпан ЕООД през първо шестмесечие на 2016 г.
 Междинни финансови отчети за първо шестмесечие на 2016 г.
 Финансов отчет към 31.12.2015 г.
 Декларация по чл. 100 о, ал.4, т.3 от ЗППЦК
 Декларация по чл. 100 о, ал.4, т.3 от ЗППЦК