Кратък фирмен профил

Делектра ЕООД - София


Контакти

София, 1408
ул. Майор Първан Тошев 26, ап. 1,
тел.: 02/9582232,9582321,9582610, 9585764
факс: 02/958 57 64, 958 22 32
e-mail: delectra@spnet.net
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130495202
ИН по ДДС: BG130495202
Фирмено дело: 2876/2001
Брой служители: 39 (2019)
Финансов резултат (хил. лв.): 123 (2018)
Общо приходи (хил. лв.): 2 022 (2018)
ДМА (хил. лв.): 1 182 (2016)
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Строителство на електрически инсталации
Лицензи и сертификати:  Регистриран строител Сертификат ISO 9001
Предмет на дейност: инженерингова дейност, внос и износ на електрооборудване и електроматериали, проектиране на енергийни обекти, изграждане на хидроенергийни обекти, производствена дейност, вътрешна и външна търговия, посредническа дейност и търговско представителство, всякаква друга дейност, незабранена със закон, в страната и в чужбина.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 27.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на Делектра ЕООД - София
 Справки-уведмления по чл. 32 и чл.33 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 30.06.2017
 Информация за Делектра ЕООД - София, съгл. прил. 9 от Наредба No 2
 Междинен доклад за дейността на Делектра ЕООД - София
 Финансов отчет към 30.06.2017 г.
 Счетоводна политика и приложения към фин. отчет
 Допълнителна информация, съгл. чл. 33, ал. 1, т.7 от Наредба Nо 2
 Информация по регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент
 Декларация по чл.100о

27.04.2006

Индустриален Холдинг "България" продаде дела си в "Елпо" АД-Николаево, възлизащ на 17,9871%, гласи информация от Централния депозитар. Купувач на пакета е "Елпо-2000" ООД, увеличил участието си до 43,305 на сто. Сделката бе осъществена чрез блокова сделка по време на търговската сесия от 18 април на цена от 3,25 лв., или общо 127 884 лв. Основната дейност на "Елпо" АД е производство на електропорцеланови изолатори високо и ниско напрежение, инсталационен порцелан и др. "Елпо-97" АД притежава 24,68 на сто от капитала, докато "Руен-Холдинг" АД и "Делектра" ЕООД София имат съответно 13,50 и 6,50 на сто. За 2005 г. дружеството обяви загуба от 164 хил. лв. спрямо отрицателен финансов резултат от 237 хил. лв. година по-рано.

Руен Холдинг АД - Кюстендил Индустриален холдинг България АД - София ЕЛПО 2000 ЕООД - Николаево Елпо 97 АД - Николаево Елпо АД - Николаево Делектра ЕООД - София 
 

14.02.2020: "Стомана Индъстри" и "Топлофикация Перник" ползвали вода от яз....
07.03.2007: ЕБВР и Обединена българска банка, която се управлява от Христос...
27.04.2006: Индустриален Холдинг "България" продаде дела си в "Елпо"...
06.07.2001: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 424 пъти
[2016: 1 740, 2015: 42, 2014: 38, 2013: 77, 2012: 146, 2011: 111, ... ]