Кратък фирмен профил

Делектра ЕООД - София


Контакти

София, 1408
ул. Майор Първан Тошев 26, ап. 1,
тел.: 02/9582232,9582321,9582610, 9585764
факс: 02/958 57 64, 958 22 32
e-mail: delectra@spnet.net
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130495202
ИН по ДДС: BG130495202
Фирмено дело: 2876/2001
Брой служители: 39 (2019)
Финансов резултат (хил. лв.): 123 (2018)
Общо приходи (хил. лв.): 2 022 (2018)
ДМА (хил. лв.): 1 182 (2016)
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Строителство на електрически инсталации
Лицензи и сертификати:  Регистриран строител Сертификат ISO 9001
Предмет на дейност: инженерингова дейност, внос и износ на електрооборудване и електроматериали, проектиране на енергийни обекти, изграждане на хидроенергийни обекти, производствена дейност, вътрешна и външна търговия, посредническа дейност и търговско представителство, всякаква друга дейност, незабранена със закон, в страната и в чужбина.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 27.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на Делектра ЕООД - София
 Справки-уведмления по чл. 32 и чл.33 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 30.06.2017
 Информация за Делектра ЕООД - София, съгл. прил. 9 от Наредба No 2
 Междинен доклад за дейността на Делектра ЕООД - София
 Финансов отчет към 30.06.2017 г.
 Счетоводна политика и приложения към фин. отчет
 Допълнителна информация, съгл. чл. 33, ал. 1, т.7 от Наредба Nо 2
 Информация по регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент
 Декларация по чл.100о

07.03.2007

ЕБВР и Обединена българска банка, която се управлява от Христос Кацанис, подписаха споразумение за покупка на редуцирани емисии от въглероден двуокис. Договорът е за 3.257 млн. EUR. Целта на споразумението е да се стимулират фирми клиенти на ОББ, които осъществяват проекти за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници чрез кредитни линии на ЕБВР. Българската банка обслужва 6 такива компании - Тракия газ, Делектра, Вива агротекс, Захарни заводи АД, Зебра АД и Пиринпласт АД. Те ще бъдат обединени в общо портфолио за пакетна продажба на спестени емисии въглероден двуокис и така ще получат достъп в механизма Съвместно изпълнение по Протокола от Киото, където минималното договаряно количество въглероден двуокис е около 250 хил. т. С продажбата на единици редуцирани емисии дадена компания може да привлече допълнителни постъпления по проекта си за енергийна ефективност.

Вива Агротекс ЕООД - Силистра Захарни заводи АД - Горна Оряховица Зебра АД - Нови Искър Обединена българска банка АД - София Пиринпласт АД - Гоце Делчев Тракия - Газ ЕООД - Стара Загора Европейска банка за възстановяване и развитие-представителство София - София Делектра ЕООД - София 
 

14.02.2020: "Стомана Индъстри" и "Топлофикация Перник" ползвали вода от яз....
07.03.2007: ЕБВР и Обединена българска банка, която се управлява от Христос...
27.04.2006: Индустриален Холдинг "България" продаде дела си в "Елпо"...
06.07.2001: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 438 пъти
[2016: 1 754, 2015: 42, 2014: 38, 2013: 77, 2012: 146, 2011: 111, ... ]